logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunkur


7.55 thiruppunkUr
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

560 an^tha NALanun aTaikkalam pukutha

avanaik kAppathu kAraNa mAka
van^tha kAlanRan Aruyi rathanai

vavvi nAykkunRan vanmaikaN TaTiyEn
en^thai n^Iyenai n^amanRamar n^aliyin

ivanmaR RennaTi yAnena vilakkuny
chin^thai yAlvan^thun RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.1
561 vaiya kamuRRum mAmazai maRan^thu

vayalil n^Irilai mAn^ilan^ tharukOm
uyyak koLkamaR ReN^kaLai enna

olikoL veNmuki lAypparan^ theN^kum
peyyum mAmazaip peruveLLan^ thavirththup

peyarththum panniru vElikoN TaruLuny
cheykai kaNTun^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.2
562 Etha n^annilam IraRu vEli

Eyar kOnuRRa irumpiNi thavirththuk
kOtha naN^kaLin pAlkaRan^ thATTak

kOla veNmaNaR chivanRanmER chenRa
thAthai thALaRa eRin^thathaN Tikkun

chaTaimi chaimalar aruLcheyak kaNTu
pUtha ALin^in ponnaTi aTain^thEn

pUmpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.3
563 n^aRRa mizvalla nyAnacham pan^than

n^Avinuk karaiyan n^ALaippO vAnuN^
kaRRa chUthann^aR chAkkiyan chilan^thi

kaNNap pankaNam pullanen RivarkaL
kuRRany cheyyinuN^ kuNamenak karuthuN^

koLkai kaNTun^in kuraikazal aTain^thEn
poRRi raLmaNik kamalaN^kaL malarum

poykai chUzthirup punkUr uLAnE.

7.55.4
564 kOla mAlvarai maththena n^ATTik

kOLa ravuchuR RikkaTain^ thezun^tha
Ala n^anychukaN Tavarmika iriya

amarar kaTkaruL purivathu karuthi
n^Ila mArkaTal viTan^thanai uNTu

kaNTath thEvaiththa piththan^I cheytha
chIlaN^ kaNTun^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.5
565 iyakkar kinnarar yamanoTu varuNar

iyaN^ku thIvaLi nyAyiRu thiN^kaL
mayakkam ilpuli vAnaram n^Akam

vachukkaL vAnavar thAnavar ellAm
ayarppon RinRin^in RiruvaTi athanai

archchith thArpeRum AraruL kaNTu
thikaippon RinRin^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.6
566 pOrththa n^ILchevi yALaran^ thaNarkkup

pozilkoL Aln^izaR kIzaRam purin^thu
pArththa nukkanRu pAchupa thaN^koTuth

tharuLi nAypaNTu pakIrathan vENTa
Arththu van^thizi yumpunaR kaN^kai

n^aN^kai yALain^in chaTaimichaik karan^tha
thIrththa nEn^inRan RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.7
567 mUve yilcheRRa nyAnRuyn^tha mUvaril

iruvar n^inRiruk kOyilin vAythal
kAva lALaren REviya pinnai

oruva n^Ikari kATaraN^ kAka
mAnai n^OkkiyOr mAn^aTam makiza

maNimu zAmuzak kaaruL cheytha
thEva thEvan^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.8
568 aRivi nAlmikka aRuvakaich chamayam

avva varkkaN^kE AraruL purin^thu
eRiyu mAkaTal ilaN^kaiyar kOnaith

thulaN^ka mAlvaraik kIzaTarth thiTTuk
kuRikoL pATalin innichai kETTuk

kOla vALoTu n^ALathu koTuththa
cheRivu kaNTun^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.9
569 kampa mAlkaLiR Rinnuri yAnaik

kAmaR kAyn^thathOr kaNNuTai yAnaich
chempo nEyokkun^ thiruvuru vAnaich

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnai
umpar ALiyai umaiyavaL kOnai

Uran vanRoNTan uLLath thAlukan^
thanpi nARchonna arun^thamiz ain^thO

Tain^thum vallavar aruvinai ilarE.

7.55.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chivalOkan^Athar, thEviyAr - chokkan^Ayakiyammai.

chun^tharamUrththichuvAmikaL thiruppunkUrukkezun^tharuLiyapOthu an^thaththalaththAr
kaNTu thozuthu chuvAmI! iN^ku n^eTun^ALAka mazaipozithalinRi
varun^thukiROm, AthalAl kirupaipAlikkavENTumenRu viNNappanycheyya,
mazaipozin^thAl chuvAmikkiyAthu tharuvIrkaLenna, avarkaL panniraNTu
vEli n^ilan^tharukiROmennak kirupai kUrn^thu in^thappathikamOthiyaruLalum,
mazai athikamAyppeyya avarkaLuTaiyavENTuthalinAl mazai thaNin^thu
peyyumpaTicheythu munnamavarkaL cholliya panniraNTuvEli n^ilamEyanRi
mITTum panniraNTuvEli n^ilaN^koTukkappeRRaruLiyathu.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika