logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkatavur mayanam


7.53 thirukkaTavUr mayAnam
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

540 maruvAr konRai mathichUTi

mANik kaththin malaipOla
varuvAr viTaimEl mAthOTu

makizn^thu pUthap paTaichUzath
thirumAl piraman in^thiraRkun^

thEvar n^Akar thAnavarkkum
perumAn kaTavUr mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.

7.53.1
541 viNNOr thalaivar veNpurin^Ul

mArpar vEtha kIthaththar
kaNNAr n^uthalar n^akuthalaiyar

kAla kAlar kaTavUrar
eNNAr puramUn Rericheytha

iRaiva rumaiyO rorupAkam
peNNA NAvar mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.

7.53.2
542 kAyum puliyin athaLuTaiyar

kaNTar eNTOT kaTavUrar
thAyun^ than^thai palluyirkkun^

thAmE yAya thalaivanAr
pAyum viTaiyon RathuvERip

palithErn^ thuNNum paramETTi
pEykaL vAzum mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.

7.53.3
543 n^aRaichEr malaraiN^ kaNaiyAnai

n^ayanath thIyAR poTicheytha
iRaiyA rAvar ellArkkum

illai yennA tharuLcheyvAr
paRaiyAr muzavam pATTOTu

payilun^ thoNTar payilkaTavUrp
piRaiyAr chaTaiyAr mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.

7.53.4
544 koththAr konRai mathichUTik

kOLn^A kaN^kaL pUNAka
maththa yAnai uripOrththu

maruppum Amaith thAliyAr
paththi cheythu pAriTaN^kaL

pATi ATap palikoLLum
piththar kaTavUr mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.

7.53.5
545 thuNivAr kILuN^ kOvaNamun^

thuthain^thu chuTalaip poTiyaNin^thu
paNimE liTTa pAchupathar

*panycha vaTimAr pinarkaTavUrth
thiNivAr kuzaiyAr puramUnRun^

thIvAyp paTuththa chEvakanAr
piNivAr chaTaiyAr mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.
* panychavaTiyAvathu mayirppUNan^Ul. ithu mAvirathiyarennum
uTchamayaththAraNivathu. mElum avarkaLaNiyumaNi elumpinAlAkiya
maNikaL. ivaRRai mAnakkanychARan^AyanAr purANaththu 23-vathu
thiruviruththaththAnumuNarka.

7.53.6
546 kArAr kaTalin n^anychuNTa

kaNTar kaTavUr uRaivANar
thErAr arakkan pOyvIzn^thu

chithaiya viralA lUnRinAr
UrthAn Ava thulakEzum

uTaiyArk koRRi yUrArUr
pErA yiravar mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.

7.53.7
547 vATA mulaiyAL thannOTum

makizn^thu kAnil vETuvanAyk
kOTAr kEzaR pinchenRu

kuRuki vichayan thavamaziththu
n^ATA vaNNany cheruchcheythu

Ava n^Azi n^ilaiyaruLchey
pITAr chaTaiyAr mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.

7.53.8
548 vEzam urippar mazuvALar

vELvi azippar chiramaRuppar
Azi aLippar arithanakkan

RAnany chukappar aRamuraippar
Ezaith thalaivar kaTavUril

iRaivar chiRumAn maRikkaiyar
pEzaich chaTaiyar mayAnaththup

periya perumA naTikaLE.

7.53.9
549 mATa malku kaTavUril

maRaiyO rEththum mayAnaththup
pITai thIra aTiyAruk

karuLum perumA naTikaLchIr
n^ATi n^Ava lArUran

n^ampi chonna n^aRRamizkaL
pATu maTiyAr kETpArmER

pAva mAna paRaiyumE.

7.53.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - piramapurIchuvarar, thEviyAr - malarkkuzalminnammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

ਸ਼੍ਰਿਇ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਹ੍ਟਕਂ - Kaalabhairavaashtakam

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram