logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruavatuthurai - Thiruveyen Chelvame

6.47 thiruAvaTuthuRai - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  469 thiruvEyen chelvamE thEnE vAnOr 

  chezunychuTarE chezunychuTarn^aR chOthi mikka
  uruvEyen nuRavE yennUnE Unin 

  uLLamE uLLaththi nuLLE n^inRa
  karuvEyen kaRpakamE kaNNE kaNNiR 

  karumaNiyE maNiyATu pAvAy kAvAy
  aruvAya valvinain^O yaTaiyA vaNNam

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.1
  470 mARREn ezuththanychu menRan n^Avin

  maRavEn thiruvaruLkaL vanycha n^enychin
  ERREn piRatheyvam eNNA n^AyEn

  emperumAn thiruvaTiyE eNNi nallAl
  mERRAnn^I cheyvanakaL cheyyak kaNTu

  vEthanaikkE iTaN^koTuththu n^ALu n^ALum
  ARREn aTiyEnai anychE lennAy

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.2
  471 varaiyAr maTamaN^kai paN^kA kaN^kai

  maNavALA vArchaTaiyAy n^inRan n^Amam
  uraiyA vuyirpOkap peRuvE nAkil

  uRun^Oyvan^ theththanaiyu muRRA lennE
  karaiyA n^inain^thurukik kaNNIr malkik

  kAthaliththu n^inkazalE yEththu manpark
  karaiyA aTiyEnai anychE lennAy

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.3
  472 chilaiththAr thiripuraN^kaL thIyil vEvach 

  chilaivaLaivith thumaiyavaLai anycha n^Okkik
  kaliththAN^ kirumpiTimER kaivaith thOTuN^

  kaLiRuriththa kaN^kALA eN^kaL kOvE
  n^ilaththAr avarthamakkE poRaiyAy n^ALum

  n^illA vuyirOmpu n^Itha nEnAn
  aluththEn aTiyEnai anychE lennAy

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.4
  473 n^aRumA malarkoythu n^Irin mUzki

  n^ATORum n^inkazalE yEththi vAzththith
  thuRavAtha thunpan^ thuRan^thEn Rannaich 

  chUzulakil Uzvinaivan^ thuRRA lennE
  uRavAki vAnavarkaL muRRum vENTa

  olithirain^Irk kaTaln^anychuN Tuyyak koNTa
  aRavA aTiyEnai anychE lennAy

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.5
  474 kOnA raNanaN^kan^ thOLmER koNTu

  kozumalarAn Ranchiraththaik kaiyi lEn^thik
  kAnAr kaLiRRurivaip pOrvai mUTik

  kaN^kALa vETarAy eN^kuny chelvIr
  n^AnAr umakkOr vinaikkE TanEn

  n^alvinaiyun^ thIvinaiyu mellAm munnE
  AnAy aTiyEnai anychE lennAy

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.6
  475 uzaiyuriththa mAnurithO lATai yAnE

  umaiyavaLtham perumAnE imaiyO rERE
  kazaiyiRuththa karuN^kaTaln^any chuNTa kaNTA

  kayilAya malaiyAnE unpA lanpar
  pizaipoRuththi enpathuvum periyOy n^inRan 

  kaTananRE pEraruLun pAla thanRE
  azaiyuRuththu mAmayilkaL Aluny chOlai 

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.7
  476 ulan^thAr thalaikalanon REn^thi vAnOr 

  ulakam palithirivAy unpA lanpu
  kalan^thAr manaN^kavaruN^ kAtha lAnE

  kanalATuN^ kaiyavanE aiyA meyyE
  malan^thAN^ kuyirppiRavi mAyak kAya 

  mayakkuLE vizun^thazun^thi n^ALu n^ALum
  alan^thEn aTiyEnai anychE lennAy

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.8
  477 pallArn^tha veNTalai kaiyi lEn^thip

  pachuvERi yUrUran palikoL vAnE
  kallArn^tha malaimakaLum n^Iyu mellAN^

  karikATTi lATTukan^thIr karuthI rAkil
  ellAru menRannai ikazvar pOlum

  EzaiyamaN kuNTarchAk kiyarka LonRuk
  kallAthAr thiRaththozin^thEn anychE lennAy

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.9
  478 thuRan^thArthan^ thUn^eRikkaT chenRE nallEn

  thuNaimAlai chUTTan^An thUyE nallEn
  piRan^thEn n^inRiruvaruLE pEchi nallAR

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE
  cheRin^thAr mathililaN^kaik kOmAn Rannaich 

  cheRuvaraikkI zaTarththaruLich cheykai yellAm
  aRin^thEn aTiyEnai anychE lennAy

  AvaTuthaN TuRaiyuRaiyum amara rERE.

  6.47.10
  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika