logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Nandikeshvara Ashtottara Shata Namavali

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections

Sanskrit PDF format


nandikeshvara aShTottarashatanAmAvaliH

 
vibhrANa.n parashu.n mR^iga.n karatalairIshapraNAmA~njali.n
bhasmoddhUlana\-pANDara.n shashikalA\-ga.ngA\-kapardojvalam.
paryAya\-tripurAntaka.n pramathapa\-shreShTa.n gaNa.n daivata.n
brahnendrAchyuta\-pUjitA.nghrikamala.n shrInandikesha.n bhaje..

OM nandikeshAya namaH |
OM brahmarUpiNe namaH |
OM shivadhyAnaparAyaNAya namaH |
OM tIxNashR^i~NgAya namaH |
OM vedapAdAya namaH
OM virUpAya namaH |
OM vR^iShabhAya namaH |
OM tu~NgashailAya namaH |
OM devadevAya namaH |
OM shivapriyAya namaH | 10|

OM virAjamAnAya namaH |
OM naTanAya namaH |
OM agnirUpAya namaH |
OM dhanapriyAya namaH |
OM sitachAmaradhAriNe namaH
OM vedA~NgAya namaH |
OM kanakapriyAya namaH |
OM kailAsavAsine namaH |
OM devAya namaH |
OM sthitapAdAaaya namaH | 20|

OM shrutipriyAya namaH |
OM shvetopavItine namaH |
OM nATyanandakAya namaH |
OM ki.nkiNIdharAya namaH |
OM mattashR^i~NgiNe namaH
OM hATakeshAya namaH |
OM hemabhUShaNAya namaH |
OM viShNurUpiNe namaH |
OM pR^ithvIrUpiNe namaH |
OM nidhIshAya namaH | 30|

OM shivavAhanAya namaH |
OM gulapriyAya namaH |
OM chAruhAsAya namaH |
OM shR^i~NgiNe namaH |
OM navatR^iNapriyAya namaH
OM vedasArAya namaH |
OM mantrasArAya namaH |
OM pratyaxAya namaH |
OM karuNAkarAya namaH |
OM shIghrAya namaH | 40|

OM lalAmakalikAya namaH |
OM shivayogine namaH |
OM jalAdhipAya namaH |
OM chArurUpAya namaH |
OM vR^iSheshAya namaH
OM somasUryAgnilochanAya namaH |
OM sundarAya namaH |
OM somabhUShAya namaH |
OM suvaktrAya namaH |
OM kalinAshAnAya namaH | 50|

OM suprakAshAya namaH |
OM mahAvIryAya namaH |
OM ha.nsAya namaH |
OM agnimayAya namaH |
OM prabhave namaH
OM varadAya namaH |
OM rudrarUpAya namaH |
OM madhurAya namaH |
OM kAmikapriyAya namaH |
OM vishiShTAya namaH | 60|

OM divyarUpAya namaH |
OM ujvaline namaH |
OM jvAlanetrAya namaH |
OM sa.nvartAya namaH |
OM kAlAya namaH
OM keshavAya namaH |
OM sarvadevatAya namaH |
OM shvetavarNAya namaH |
OM shivAsInAya namaH |
OM chinmayAya namaH | 70|

OM shR^i~NgapaTTAya namaH |
OM shvetachAmarabhUShAya namaH |
OM devarAjaaya namaH |
OM prabhAnandine namaH |
OM paNDitAya namaH
OM parameshvarAya namaH |
OM virUpAya namaH |
OM nirAkArAya namaH |
OM ChinnadaityAya namaH |
OM nAsAsUtriNe namaH | 80|

OM ananteshAya namaH |
OM tilataNDulabhaxaNAya namaH |
OM vAranandine namaH |
OM sarasAya namaH |
OM vimalAya namaH
OM paTTasUtrAya namaH |
OM kAlakaNThAya namaH |
OM shailAdine namaH |
OM shilAdanasunandanAya namaH |
OM kAraNAya namaH | 90|

OM shrutibhaktAya namaH |
OM vIraghaNTAdharAya namaH |
OM dhanyAya namaH |
OM viShNunandine namaH |
OM shivajvAlAgrAhiNe namaH
OM bhadrAya namaH |
OM anaghAya namaH |
OM vIrAya namaH |
OM dhruvAya namaH |
OM dhAtre namaH | 100|

OM shAshvatAya namaH |
OM pradoShapriyarUpiNe namaH |
OM vR^iShAya namaH |
OM kuNDaladhR^ite namaH |
OM bhImAya namaH
OM sitavarNasvarUpiNe namaH |
OM sarvAtmane namaH |
OM sarvavikhyAtAya namaH | 108|

Related Content

নন্দিকেশ্ৱর অশ্টোত্তরশতনামাৱলী - Nandikeshvara ashtottarasha

നന്ദികേശ്വര അശ്ടോത്തരശതനാമാവലീ - Nandikeshvara Ashtottarash

ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿ: - Nandikeshvara ashtottaras

Nandikeshvara ashtottarashatanamavalI-நந்திகேஷ்வர அஷ்டோத்தர

નન્દિકેશ્વર અશ્ટોત્તરશતનામાવલી - Nandikeshvara Ashtottara Sh