logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruavatuthurai - Nampanai Nalvethan

6.46 thiruAvaTuthuRai - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  458 n^ampanai n^AlvEthaN^ karaikaN TAnai

  nyAnap peruN^kaTalai n^anmai thannaik
  kampanaik kallA lirun^thAn Rannaik

  kaRpakamA yaTiyArkaT karuLchey vAnaich
  chemponnaip pavaLaththaith thiraLu muththaith

  thiN^kaLai nyAyiRRaith thIyai n^Irai
  amponnai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.1
  459 minnAnai minniTaichchE rurumi nAnai

  veNmukilA yezun^thumazai pozivAn Rannaith
  thannAnaith thannoppA rillA thAnaith

  thAyAkip palluyirkkOr than^thai yAki
  ennAnai yen^thai perumAn Rannai

  irun^ilamum aNTamumAych chekkar vAnE
  annAnai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.2
  460 paththarkaL chiththaththE pAvith thAnaip 

  pavaLak kozun^thinai mANik kaththin
  thoththinaith thUn^eRiyAy n^inRAn Rannaich

  cholluvAr choRporuLin thORRa mAki
  viththinai muLaikkiLaiyai vEraich chIrai

  vinaivayaththin thanchArpai veyya thIrkkum
  aththanai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.3
  461 pENiyan^aR piRaithavazcheny chaTaiyi nAnaip

  piththarA maTiyArkku muththi kATTum
  ENiyai iTarkkaTaluL chuzikkap paTTiN^ 

  kiLaikkinRER kakkaraikkE yERa vAN^kun^
  thONiyaith thoNTanEn thUya chOthich 

  chulAveN kuzaiyAnaich chuTarpoR kAchin
  ANiyai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.4
  462 orumaNiyai ulakukkO ruRuthi thannai

  uthayaththi nuchchiyai urumA nAnaip
  parumaNiyaip pAlOTany chATi nAnaip

  paviththiranaip pachupathiyaip pavaLak kunRaith
  thirumaNiyaith thiththippaith thEna thAkith

  thIN^karumpin inchuvaiyaith thikazuny chOthi
  arumaNiyai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.5
  463 ERRAnai yeNTO LuTaiyAn Rannai

  elli n^aTamATa vallAn Rannaik
  kURRAnaik kURRa muthaiththAn Rannaik

  kuraikaTalvAy n^anychuNTa kaNTan Rannai
  n^IRRAnai n^ILaravon RArththAn Rannai

  n^INTa chaTaimuTimEl n^IrAr kaN^kai
  ARRAnai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.6
  464 kaimmAna mathakaLiRRai yuriththAn Rannaik

  kaTalvaraivAn AkAcha mAnAn Rannaich
  chemmAnap pavaLaththaith thikazu muththaith

  thiN^kaLai nyAyiRRaith thIyA nAnai
  emmAnai yenmanamE kOyi lAka 

  irun^thAnai enpuruku maTiyAr thaN^kaL
  ammAnai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.7
  465 meyyAnaip poyyaroTu viravA thAnai

  veLLaTaiyaith thaNNizalai ven^thI yEn^thuN^
  kaiyAnaik kAmanuTal vEvak kAyn^tha 

  kaNNAnaik kaNmUn RuTaiyAn Rannaip
  paiyA Taravamathi yuTanE vaiththa 

  chaTaiyAnaip pAypuliththO luTaiyAn Rannai
  aiyAnai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.8
  466 vENTAmai vENTuvathu millAn Rannai

  vichayanaimun nachaiviththa vETan Rannaith
  thUNTAmaich chuTarviTun^aR chOthi thannaich

  chUlap paTaiyAnaik kAlan vAzn^AL
  mANTOTa vuthaicheytha main^than Rannai

  maNNavarum viNNavarum vaNaN^ki yEththum
  ANTAnai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.9
  467 pan^thaNavu melviralAL pAkan Rannaip

  pATalO TATal payinRAn Rannaik
  kon^thaNavu n^aRuN^konRai mAlai yAnaik

  kOlamA n^Ila miTaRRAn Rannaich
  chen^thamizO TAriyanaich chIri yAnaith

  thirumArpiR puriveNNUl thikazap pUNTa
  an^thaNanai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.10
  468 thariththAnaith thaNkaTaln^any chuNTAn Rannaith

  thakkanRan peruvELvi thakarththAn Rannaip
  piriththAnaip piRaithavazcheny chaTaiyi nAnaip

  peruvaliyAl malaiyeTuththa arakkan Rannai
  n^eriththAnai n^ErizaiyAL pAkath thAnai

  n^IchanEn uTaluRun^O yAna thIra
  ariththAnai AvaTuthaN TuRaiyuL mEya 

  aranaTiyE aTin^AyEn aTain^thuyn^ thEnE.

  6.46.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

11th Thirumurai - Part-2 - Romanized Version