logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvorriyur - Vantonku Chenkamalak

6.45 thiruvoRRiyUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  448 vaNTON^ku cheN^kamalak kazun^Ir malku 

  mathamaththany chErchaTaimEl mathiyany chUTith
  thiNTOLka LAyiramum vIchi n^inRu

  thichaichEra n^aTamATich chivalO kanAr
  uNTArn^any chulakukkO ruRuthi vENTi

  oRRiyUr mEya oLivaN NanAr
  kaNTEnn^An kanavakaththiR kaNTER kenRan 

  kaTumpiNiyuny chuTuthoziluN^ kaiviT TavE.

  6.45.1
  449 AkaththOr pAmpachaiththu veLLE RERi

  aNikaN^kaich chenychaTaimE lArkkach chUTip
  pAkaththOr peNNuTaiyAr ANu mAvAr

  pachuvERi uzitharumem parama yOki
  kAmaththAl aiN^kaNaiyAn Rannai vIzak 

  kanalA eriviziththa kaNmUn RinAr
  OmaththAl n^AnmaRaika LOtha lOvA 

  oLithikazu moRRiyUr uRaikin RArE.

  6.45.2
  450 veLLaththaich chenychaTaimEl virumpi vaiththIr 

  veNmathiyum pAmpu muTanE vaiththIr
  kaLLaththai manaththakaththE karan^thu vaiththIr

  kaNTArkkup pollAthu kaNTIr ellE
  koLLaththAn ichaipATip paliyuN^ koLLIr 

  kOLaravuN^ kuLirmathiyuN^ koTiyuN^ kATTi
  uLLaththai n^IrkoNTIr Otha lOvA 

  oLithikazu moRRiyU ruTaiya kOvE.

  6.45.3
  451 n^araiyArn^tha viTaiyERi n^IRupUchi

  n^AkaN^kach charaikkArththOr thalaikai yEn^thi
  uraiyAvan^ thilpukun^thu palithAn vENTa

  emmaTika LummUrthA nEthO venna
  viraiyAthE kETTiyEl vERka NallAy

  viTuN^kalaN^kaL n^eTuN^kaTaluL n^inRu thOnRun^
  thiraimOthak karaiyERich chaN^ka mUrun^

  thiruvoRRi yUrenRAr thIya vARE.

  6.45.4
  452 maththamA kaLiyAnai yurivai pOrththu

  vAnakaththAr thAnakaththA rAki n^inRu
  piththarthAm pOlaN^kOr perumai pEchip

  pEthaiyarai yachchuRuththip peyarak kaNTu
  paththarkaLtham palaruTanE kUTip pATip

  payinRirukku mUrEthO paNiyI renna
  oththamain^tha uththiran^AL thIrththa mAka 

  oLithikazu moRRiyUr enkin RArE.

  6.45.5
  453 kaTiya viTaiyERik kALa kaNTar

  kalaiyOTu mazuvALOr kaiyi lEn^thi
  iTiya palikoLLAr pOvA rallar

  ellAn^thA nivvaTikaL yAren pArE
  vaTivuTaiya maN^kaiyun^ thAmu mellAm 

  varuvArai ethirkaNTOm mayilAp puLLE
  cheTipaTu veNTalaiyon REn^thi van^thu

  thiruvoRRi yUrpukkAr thIya vARE.

  6.45.6
  454 vallarAy vAnavarka LellAN^ kUTi

  vaNaN^kuvAr vAzththuvAr van^thu n^iRpAr
  ellaiyem perumAnaik kANO menna

  evvARRAl evvakaiyAR kANa mATTAr
  n^allArkaL n^AnmaRaiyOr kUTi n^ETi

  n^Amirukku mUrpaNiyIr aTikE Lenna
  ollaithAn thiraiyERi yOtham mILum 

  oLithikazu moRRiyUr enkin RArE.

  6.45.7
  455 n^ilaippATE n^AnkaNTa thETI kELAy

  n^erun^alain^aR pakaliN^kO raTikaL van^thu
  kalaippATuN^ kaNmalaruN^ kalakka n^Okkik

  kalan^thu paliyiTuvEn eN^kuN^ kANEn
  chalappATE iniyorun^AL kANpE nAkiR

  thannAkath thennAka moTuN^kum vaNNam
  ulaippATE paTaththazuvip pOka loTTEn

  oRRiyU ruRain^thiN^kE thirivA naiyE.

  6.45.8
  456 maNNallai viNNallai valaya mallai

  malaiyallai kaTalallai vAyu vallai
  eNNallai ezuththallai eriyu mallai

  iravallai pakalallai yAvu mallai
  peNNallai ANallai pETu mallai

  piRithallai yAnAyum periyAy n^IyE
  uNNallai n^allArkkuth thIyai yallai

  uNarvariya oRRiyU ruTaiya kOvE.

  6.45.9
  457 maruvuRRa malarkkuzali maTavA Lanycha

  malaithuLaN^kath thichain^aTuN^kach cheRuththu n^Okkich
  cheruvuRRa vALarakkan valithAn mALath

  thiruvaTiyin viralonRAl alaRa vUnRi
  uruvoRRi yaN^kiruva rOTik kANa 

  ON^kinavav voLLazalAr iN^kE van^thu
  thiruvoRRi yUrn^ammU renRu pOnAr

  cheRivaLaikaL onRonRAch chenRa vARE.

  6.45.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika