logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruchchorruththurai - Muththavana Yulakukku

6.44 thiruchchORRuththuRai - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  438 mUththavanA yulakukku mun^thi nAnE

  muRaimaiyAl ellAm paTaikkin RAnE
  EththavanA yEzulaku mAyi nAnE

  inpanAyth thunpaN^ kaLaikin RAnE
  kAththavanA yellAn^thAn kANkin RAnE

  kaTuvinaiyEn thIvinaiyaik kaNTu pOkath
  thIrththavanE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.1
  439 thalaiyavanAy ulakukkOr thanmai yAnE

  thaththuvanAych chArn^thArkkin namuthA nAnE
  n^ilaiyavanAy n^innoppA rillA thAnE

  n^inRuNarAk kURRaththaich chIRip pAyn^tha
  kolaiyavanE kolyAnaith thOlmE liTTa 

  kURRuvanE koTimathilkaL mUnRu meytha
  chilaiyavanE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.2
  440 muRRAtha pAnmathiyany chUTi nAnE

  muLaiththezun^tha kaRpakaththin kozun^thop pAnE
  uRRAren Roruvaraiyu millA thAnE

  ulakOmpum oNchuTarE Othum vEthaN^
  kaRRAnE ellAk kalainyA namuN^

  kallAthEn thIvinain^Oy kaNTu pOkach
  cheRRAnE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.3
  441 kaNNavanAy ulakellAN^ kAkkin RAnE

  kAlaN^kaL UzikaN Tirukkin RAnE
  viNNavanAy viNNavarkku maruLchey vAnE

  vEthanAy vEtham viriththiT TAnE
  eNNavanE eNNAr puraN^kaL mUnRum 

  imaiyAmun erikoLuva n^Okki n^akka
  thiNNavanE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.4
  442 n^ampanE n^AnmaRaika LAyi nAnE

  n^aTamATa vallAnE nyAnak kUththA
  kampanE kachchimA n^akaru LAnE

  kaTimathilkaL mUnRinaiyum poTiyA veytha
  ampanE aLavilAp perumai yAnE

  aTiyArkaT kAramuthE AnERERuny
  chemponE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.5
  443 Arn^thavanE ulakelAm n^IyE yAki 

  amain^thavanE aLavilAp perumai yAnE
  kUrn^thavanE kuRRAla mEya kUththA

  koTumU vilaiyathOr chUla mEn^thip
  pErn^thavanE piraLayaN^ka LellA mAya 

  pemmAnen ReppOthum pEchum n^enychiR
  chErn^thavanE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.6
  444 vAnavanAy vaNmai manaththi nAnE

  mAmaNichEr vAnOr perumAn n^IyE
  kAnavanAy Enaththin pinchen RAnE

  kaTiya araNaN^kaL mUnRaT TAnE
  thAnavanAyth thaNkayilai mEvi nAnE

  thannoppA rillAtha maN^kaik kenRun^
  thEnavanE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.7
  445 thannavanA yulakellAn^ thAnE yAkith

  thaththuvanAych chArn^thArkkin namuthA nAnE
  ennavanA yennithayam mEvi nAnE

  IchanE pAcha vinaikaL thIrkkum
  mannavanE malaimaN^kai pAka mAka 

  vaiththavanE vAnOr vaNaN^kum ponnith
  thennavanE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.8
  446 eRin^thAnE eNTichaikkuN^ kaNNA nAnE

  Ezulaka mellAmun nAyn^in RAnE
  aRin^thArthAm Oriruvar aRiyA vaNNam 

  Athiyu man^thamu mAki yaN^kE
  piRin^thAnE piRaroruvar aRiyA vaNNam 

  pemmAnen ReppOthu mEththu n^enychiR
  cheRin^thAnE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.9
  447 maiyanaiya kaNTaththAy mAlum maRRai 

  vAnavaru maRiyAtha vaNNach chUlak
  kaiyavanE kaTiyilaN^kaik kOnai yanRu

  kAlviralAR kathirmuTiyun^ thOLuny cheRRa
  meyyavanE aTiyArkaL vENTiR RIyum 

  viNNavanE viNNappaN^ kETTu n^alkuny
  cheyyavanE thiruchchORRuth thuRaiyu LAnE

  thikazoLiyE chivanEyun napayam n^AnE.

  6.44.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

11th Thirumurai - Part-2 - Romanized Version