logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Navavarna Maala

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections

Sanskrit PDF format


navavarNamAlA

 
                  ||shrIH||
   || shrI sadAshivabrahmendravirachitA ||

o.nkAraikanirUpya.n pa~NkajabhavanAdibhAvitapadAbjam |
ki.nkarakairavashashina.n sha.nkarameka.n kalaye|| 1 ||

aindra.n padamapi manute naiva vara.n yasya padarajaHsparshAt |
sAndrasukhodadhimeka.n chandrakalotta.nsamIshamAseve|| 2 ||

nAgeshakR^ittivasana.n vAgIshAdyaikavanditA~Nghriyugam |
bhogIshabhUShitA~Nga.n bhAgIkR^itasarvama~Ngala.n naumi|| 3 ||

nagarAjashikharavAsina.n agajAmukhakumudakaumudInikaram |
gaganashiroruhameka.n nigamashirastantraviditamavala.nbe|| 4 ||

mandasmitalasadAnana.n indukalotta.nsamambikAsachivam |
ka.ndarpakoTishataguNa\-sundaradivyAkR^iti.n shiva.n vande|| 5 ||

mastaka nama kamalA.nghri.n sa.nstuhi bho vANi varaguNodAram |
hastayugArchaya sharva.n svastho nivasAmi nijamahimnyamunA|| 6 ||

klinnexaNamatikR^ipayA sa.nnutamahimAnamAgamashirobhiH |
ta.n naumi pArvatIsha.n pannagavarabhUShaNojjvalakarAbjam|| 7 ||

vaTaviTapinikaTanilaya.n kuTilajaTAghaTitahimakarodAram |
kaTilasitakaraTikR^itti.n niTilAmbakamekamAla.nbe||9 ||

vAmA~NkakalitakAnta.n kAmAntakamAdidaivata.n dAntam |
bhUmAnandaghana.n taddhAma kimapyantarAntara.n bhAti|| 10 ||

yadapA~NgitAtprabodhAtpadamalabhe.akhaNDitAtmamAtramaham |
sadaya.n sA.nbashiva.n ta.n madanAntakamAdidaivata.n naumi|| 11 ||

sausnAtikamamR^itajalaiH susmitavadanendusamuditadigantam |
sa.nstutamamaragaNaista.n nistulamahimAnamAnato.asmi shivam|| 12 ||

navavarNamAlAstutimetAmAdideshikendrasya |
dhArayataH syAdbhuktiH sakalakalAvAptiratha parA muktiH|| 13 ||

|| iti shrI sadAshivabrahmendravirachitA navavarNamAlA sa.npUrNA||

Related Content

নৱৱর্ণমালা - Navavarnamaia

നവവര്ണമാലാ - navavarnamaia

ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾ - Navavarnamala

Navavarnamala-நவ வர்ணமாலா

નવ વર્ણમાલા - Navavarnamala