logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruppunthuruththi -Nillatha Nirchataimel

6.43 thiruppUn^thuruththi - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  428 n^illAtha n^IrchaTaimEl n^iRpith thAnai

  n^inaiyAven nenychai n^inaivith thAnaik
  kallA thanavellAN^ kaRpith thAnaik

  kANA thanavellAN^ kATTi nAnaich
  chollA thanavellAny cholli yennaith 

  thoTarn^thiN^ kaTiyEnai yALAk koNTu
  pollAven nOythIrththa punithan Rannaip

  puNNiyanaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.1
  429 kuRRAlaN^ kOkaraNam mEvi nAnaik

  koTuN^kaik kaTuN^kURRaip pAyn^thAn Rannai
  uRRAla n^anychuN ToTukki nAnai

  uNarAven nenychai uNarvith thAnaip
  paRRAlin kIzaN^ kirun^thAn Rannaip

  paNNArn^tha vINai payinRAn Rannaip
  puRRA TaravArththa punithan Rannaip

  puNNiyanaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.2
  430 enakkenRu miniyAnai emmAn Rannai

  ezilAru mEkampam mEyAn Rannai
  manakkenRum varuvAnai vanychar n^enychil 

  n^illAnai n^inRiyUr mEyAn Rannaith
  thanakkenRum aTiyEnai yALAk koNTa 

  chaN^karanaich chaN^kavAr kuzaiyAn Rannaip
  punakkonRaith thAraNin^tha punithan Rannaip

  poyyiliyaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.3
  431 veRiyAr malarkkonRai chUTi nAnai

  veLLAnai van^thiRainychum veNkAT TAnai
  aRiyA thaTiyE nakappaT TEnai

  allaR kaTaln^inRu mERa vAN^ki
  n^eRithA nithuvenRu kATTi nAnai

  n^ichchal n^alipiNikaL thIrppAn Rannaip
  poRiyA TaravArththa punithan Rannaip

  poyyiliyaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.4
  432 mikkAnai veNNIRu chaNNith thAnai

  viNTAr puramUnRum vEva n^Okki
  n^akkAnai n^AnmaRaikaL pATi nAnai

  n^allArkaL pENip parava n^inRa
  thakkAnaith thaNTA maraimE laNNal 

  thalaikoNTu mAththiraikkaN ulaka mellAm
  pukkAnaip puNNiyanaip punithan Rannaip

  poyyiliyaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.5
  433 ArththAnai vAchukiyai araikkOr kachchA 

  achaiththAnai azakAya ponnAr mEnip
  pUththAnath thAnmuTiyaip porun^thA vaNNam 

  puNarththAnaip pUN^kaNaiyAn uTalam vEvap
  pArththAnaip parin^thAnaip panin^Irk kaN^kai 

  paTarchaTaimER payinRAnaip pathaippa yAnai
  pOrththAnaip puNNiyanaip punithan Rannaip

  poyyiliyaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.6
  434 eriththAnai eNNAr puraN^kaL mUnRum 

  imaippaLaviR poTiyAka ezilAr kaiyAl
  uriththAnai mathakariyai yuRRup paRRi

  umaiyathanaik kaNTanychi n^aTuN^kak kaNTu
  chiriththAnaich chIrArn^tha pUthany chUzath

  thiruchchaTaimER RiN^kaLum pAmpum n^Irum
  puriththAnaip puNNiyanaip punithan Rannaip

  poyyiliyaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.7
  435 vaiththAnai vAnO rulaka mellAm

  van^thiRainychi malarkoNTu n^inRu pORRum
  viththAnai vENTiRRon RIvAn Rannai

  viNNavartham perumAnai vinaikaL pOka
  uyththAnai olikaN^kai chaTaimER RAN^ki 

  oLiththAnai orupAkath thumaiyO TAN^kE
  poyththAnaip puNNiyanaip punithan Rannaip

  poyyiliyaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.8
  436 ANTAnai vAnO rulaka mellAm

  an^n^A LaRiyAtha thakkan vELvi
  mINTAnai viNNavarka LOTuN^ kUTi

  viraimalarmEl n^Anmukanum mAlun^ thEra
  n^INTAnai n^eruppuruva mAnAn Rannai

  n^ilaiyilAr mummathilum vEva villaip
  pUNTAnaip puNNiyanaip punithan Rannaip

  poyyiliyaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.9
  437 maRuththAnai malaikOththaN^ keTuththAn Rannai

  maNimuTiyO TirupathuthOL n^eriyak kAlAl
  iRuththAnai ezun^arampin ichaikET TAnai

  eNTichaikkuN^ kaNNAnAn chiramE lonRai
  aRuththAnai amararkaLuk kamuthIn^ thAnai

  yAvarkkun^ thAN^koNA n^anycha muNTu
  poRuththAnaip puNNiyanaip punithan Rannaip

  poyyiliyaip pUn^thuruththik kaNTEn n^AnE.

  6.43.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - puShpavanan^Athar,
  thEviyAr - azakArn^than^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika