logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruneyththanam - Meyththanath Thakampatiyul

6.42 thirun^eyththAnam - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  418 meyththAnath thakampaTiyuL aivar n^inRu 

  vENTiRRuk kuRaimuTiththu vinaikkuk kUTAm
  iththAnath thirun^thiN^N^a nuyvA neNNum 

  ithanaiyozi iyampakkEL Ezai n^enychE
  maiththAna n^ILn^ayani paN^kan vaN^kam 

  varuthirain^Ir n^anychuNTa kaNTan mEya
  n^eyththAna n^annakaren REththi n^inRu

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.1
  419 INTA irumpiRavi thuRavA Akkai

  ithun^IN^ka lAmvithiyuN TenRu cholla
  vENTAvE n^enychamE viLampak kELn^I

  viNNavartham perumAnAr maNNi lennai
  ANTAnan RaruvaraiyAR puramUn Reytha 

  ammAnai ariyayanuN^ kANA vaNNam
  n^INTA nuRaithuRain^eyth thAna menRu 

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.2
  420 paravip palapalavun^ thETi yOTip

  pAzAN^ kurampaiyiTaik kiTan^thu vALA
  kuravik kuTivAzkkai vAza veNNik

  kulaikai thavirn^enychE kURak kELn^I
  iravik kulamuthalA vAnOr kUTi 

  eNNiRan^tha kOTi amara rAyam
  n^iravik kariyavann^eyth thAna menRu 

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.3
  421 alaiyAr vinaiththiRanychE rAkkai yuLLE 

  akappaTTu LAchaiyenum pAchan^ thannuL
  thalaiyAyk kaTaiyAkum vAzvi lAzn^thu 

  thaLarn^thumika n^enychamE anycha vENTA
  ilaiyAr punaRkonRai yeRin^Irth thiN^kaL

  irunychaTaimEl vaiththukan^thAn imaiyO rEththum
  n^ilaiyA nuRain^iRain^eyth thAna menRu 

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.4
  422 thinaiththanaiyOr poRaiyilA vuyirpON^ kUTTaip 

  poruLenRu mikavunni mathiyA lin^tha
  anaiththulaku mALalA menRu pEchum 

  AN^kAran^ thavirn^enychE amarark kAka
  munaiththuvaru mathinmUnRum ponRa vanRu

  muTukiyaveny chilaivaLaiththu chen^thI mUzka
  n^inaiththaperuN^ karuNaiyann^eyth thAna menRu 

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.5
  423 miRaipaTumiv vuTalvAzvai meyyen ReNNi

  vinaiyilE kiTan^thazun^thi viyavEl n^enychE
  kuRaivuTaiyAr manaththuLAn kumaran RAthai

  kUththATuN^ kuNamuTaiyAn kolaivER kaiyAn
  aRaikazalun^ thiruvaTimER chilampu mArppa

  avanithalam peyaravaru n^aTTam n^inRa
  n^iRaivuTaiyA niTamAmn^eyth thAna menRu 

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.6
  424 pEchap poruLalAp piRavi thannaip 

  perithenRun chiRumanaththAl vENTi yINTu
  vAchak kuzalmaTavAr pOka mennum 

  valaippaTTu vizAthE varuka n^enychE
  thUchak kariyuriththAn thUn^I RATith 

  thuthain^thilaN^ku n^UnmArpan thoTara killA
  n^Ichark kariyavann^eyth thAna menRu 

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.7
  425 anychap pulanivaRRA lATTa vATTuN 

  Tarun^Oyk kiTamAya vuTalin Ranmai
  thanycha menakkaruthith thAzEl n^enychE

  thAzak karuthuthiyE thannaich chErA
  vanycha manaththavarkaL kANa voNNA 

  maNikaNTan vAnavartham pirAnen REththum
  n^enychark kiniyavann^eyth thAna menRu 

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.8
  426 porun^thAtha uTalakaththiR pukka Avi 

  pOmA RaRin^thaRin^thE pulaivAz vunni
  irun^thAN^ kiTarppaTan^I vENTA n^enychE

  imaiyavartham perumAnan RumaiyA Lanychak
  karun^thAL mathakariyai veruvach chIRuN^ 

  kaNNuthalkaN TamarATik karuthAr vELvi
  n^iran^tharamA inithuRain^eyth thAna menRu 

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.9
  427 uriththan Runakkiv vuTalin Ranmai

  uNmai yuraiththEn viratha mellAn^
  thariththun^ thavamuyanRum vAzA n^enychE

  thammiTaiyi lillArkkon RallArk kannan
  eriththAn analuTaiyAn eNTO LAnE

  emperumA nenREththA ilaN^kaik kOnai
  n^eriththAnai n^eyththAna mEvi nAnai

  n^inaiyumA n^inain^thakkA luyya lAmE.

  6.42.10
  10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika