logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirumazapati - Alaiyatuththa Perunkatalnany

6.40 thirumazapATi - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  401 alaiyaTuththa peruN^kaTaln^any chamuthA vuNTu

  amararkaLthan^ thalaikAththa aiyar chempoR
  chilaiyeTuththu mAn^Aka n^eruppuk kOththuth 

  thiripuraN^kaL thIyiTTa chelvar pOlum
  n^ilaiyaTuththa pachumponnAl muththAl n^INTa 

  n^iraivayirap palakaiyAR kuvaiyArth thuRRa
  malaiyaTuththa mazapATi vayirath thUNE

  enRenRE n^AnaraRRi n^aikin REnE.

  6.40.1
  402 aRaikalan^tha kuzalmon^thai vINai yAzum

  an^tharaththiR kan^tharuvar amara rEththa
  maRaikalan^tha man^thiramum n^IruN^ koNTu 

  vazipaTTAr vAnALak koTuththi yanRE
  kaRaikalan^tha poziRkachchik kampa mEyak 

  kanavayirath thiraLthUNE kalichUz mATam
  maRaikalan^tha mazapATi vayirath thUNE

  enRenRE n^AnaraRRi n^aikin REnE.

  6.40.2
  403 uraN^koTukku miruNmeyyar mUrkkar pollA 

  UththaivAych chamaNarthamai yuRavAk koNTa
  paraN^keTuththiN^ kaTiyEnai ANTu koNTa 

  pavaLaththin thiraLthUNE pachumpon muththE
  puraN^keTuththup pollAtha kAma nAkam 

  poTiyAka viziththaruLip puviyOrk kenRum
  varaN^koTukkum mazapATi vayirath thUNE

  enRenRE n^AnaraRRi n^aikin REnE.

  6.40.3
  404 Unikan^thU NuRikaiyar kuNTar pollA 

  UththaivAych chamaNaruRa vAkak koNTu
  nyAnakanychErn^ thuLLavayi raththai n^aNNA 

  n^AyEnaip poruLAka ANTu koNTa
  mInakanychEr veLLan^Ir vithiyAR chUTum 

  vEn^thanE viNNavartham perumAn mEka
  vAnakanychEr mazapATi vayirath thUNE

  enRenRE n^AnaraRRi n^aikin REnE.

  6.40.4
  405 chiramERRa n^AnmukanRan Ralaiyum maRRaith 

  thirumAlthan chezun^thalaiyum ponRach chin^thi
  uramERRa iravipal thakarththuch chOman 

  oLirkalaikaL paTavuzakki uyirai n^alki
  n^araiyERRa viTaiyERi n^Akam pUNTa 

  n^ampiyaiyE maRain^Ankum Ola miTTu
  varamERkum mazapATi vayirath thUNE

  enRenRE n^AnaraRRi n^aikin REnE.

  6.40.5
  406 chinan^thiruththuny chiRupperiyAr kuNTar thaN^kaL 

  chethumathiyAr thIvinaikkE vizun^thEn thETip
  punan^thiruththum pollAtha piNTi pENum 

  poRiyiliyEn RanaipporuLA vANTu koNTu
  thanan^thiruththu mavarthiRaththai yoziyap pARRith

  thayAmUla thanmavazi yenakku n^alki
  manan^thiruththum mazapATi vayirath thUNE

  enRenRE n^AnaraRRi n^aikin REnE.

  6.40.6
  407 chuziththuNaiyAm piRavivazith thukkam n^Ikkuny 

  churuLchaTaiyem perumAnE thUya theNNIr
  izippariya pachupAchap piRappai n^Ikkum 

  enRuNaiyE ennuTaiya pemmAn thammAn
  pazippariya thirumAlum ayanuN^ kANAp 

  parithiyE churuthimuTik kaNiyAy vAyththa
  vaziththuNaiyAm mazapATi vayirath thUNE

  enRenRE n^AnaraRRi n^aikin REnE.

  6.40.7
    ippathikaththil 8,9,10-m cheyyuTkaL 
  chithain^thu pOyina.
  6.40.8-10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika