logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sadashiva Ashtakam

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections

Sanskrit PDF format


sadAshivAShTakam

 
pata~njaliruvAcha

suvarNapadminI\-taTAnta\-divyaharmya\-vAsine
suparNavAhana\-priyAya sUryakoTi\-tejase .
aparNayA vihAriNe phaNAdharendra\-dhAriNe
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave .. 1..

satu~Nga bha~Nga jahnujA sudhA.nshu khaNDa mauLaye
pata~Ngapa~NkajAsuhR^itkR^ipITayonichaxuShe .
bhuja~NgarAja\-maNDalAya puNyashAli\-bandhave
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave .. 2..

chaturmukhAnanAravinda\-vedagIta\-bhUtaye
chaturbhujAnujA\-sharIra\-shobhamAna\-mUrtaye .
chaturvidhArtha\-dAna\-shauNDa tANDava\-svarUpiNe
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave .. 3..

sharannishAkara prakAsha mandahAsa ma~njulA
dharapravALa bhAsamAna vaktramaNDala shriye .
karaspuratkapAlamuktarakta\-viShNupAline
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave .. 4..

sahasra puNDarIka pUjanaika shUnyadarshanAt\-
sahasranetra kalpitArchanAchyutAya bhaktitaH .
sahasrabhAnumaNDala\-prakAsha\-chakradAyine
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave .. 5..

rasArathAya ramyapatra bhR^idrathA~NgapANaye
rasAdharendra chApashi~njinIkR^itAnilAshine .
svasArathI\-kR^itAjanunnavedarUpavAjine
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave .. 6..

ati pragalbha vIrabhadra\-si.nhanAda garjita
shrutiprabhIta daxayAga bhoginAka sadmanAm .
gatipradAya garjitAkhila\-prapa~nchasAxiNe
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave .. 7..

mR^ikaNDusUnu raxaNAvadhUtadaNDa\-pANaye
sugandhamaNDala sphuratprabhAjitAmR^itA.nshave .
akhaNDabhoga\-sampadarthaloka\-bhAvitAtmane
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave .. 8..

madhuripu\-vidhi shakra mukhya\-devairapi niyamArchita\-pAdapa~NkajAya .
kanakagiri\-sharAsanAya tubhya.n rajata sabhApataye namashshivAya .. 9..

hAlAsyanAthAya maheshvarAya hAlAhalAla.nkR^ita kandharAya .
mInexaNAyAH pataye shivAya namo\-namassundara\-tANDavAya .. 10..

.. iti shrI hAlAsyamAhAtmye pata~njalikR^itamida.n sadAshivAShTakam ..

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

Sadashivashtakam-ஸதாஷிவாஷ்டகம்

सदाशिवाष्टकम - Sadashiva Ashtakam

সদাশিৱাষ্টকম - Sadashivashtakam