logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sri Shiva Neeranjanam

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections

Sanskrit PDF format


shrI shiva nIrA.njanam

 
hariH AUM namo.atvanantaaya sahasramuurtaye sahasrapaadaakShishiroruvaahave .
sahasranaamne puruShaaya shaashvate sahasrakoTiyugadhaariNe namaH .. 1..

AUM jaya ga~NgAdhara hara shiva\, jaya girijAdhIsha shiva\, jaya 
gauriinaatha .
tvaM mAM pAlaya nityaM\, tvaM mAM pAlaya shambho\, kR^ipayA jagadIsha .
AUM hara hara hara mahAdeva .. 2..

kailAse girishikhare kalpadrumavipine\, shiva kalpadrumavipine
gu~njati madhukara pu~nje\, gu~njati madhukarapu~nje gahane .
kokilaH kUjati khelati\, ha.nsAvalilalitA rachayati
kalAkalApaM rachayati\, kalAkalApaM nR^ityati mudasahitA .
AUM hara hara hara mahAdeva .. 3..

tasmi.Nllalitasudeshe shAlAmaNirachitA\, shiva shAlAmapirachitA\,
tanmadhye haranikaTe tanmadhye haranikaTe\, gaurI mudasahitA .
krIDAM rachayati bhUShAM ra~njitanijamIsham\, shiva ra~njitanijamIshaM
indrAdikasurasevita brahmAdikasurasevita\, praNamati te shIrSham.h\,
AUM hara hara hara mahAdeva .. 4..

vibudhavadhUrbahu nR^ityati hR^idaye mudasahitA\, shiva hR^idaye mudasahitA\,
kinnaragAnaM kurute kinnaragAnaM kurute\, saptasvara sahitA .
dhinakata thai thai dhinakata mR^ida~NgaM vAdayate\, shiva 
mR^ida~NgaM vAdayate\,
kvaNakvapalalitA veNuM madhuraM nAdayate .
AUM hara hara hara mahAdeva .. 5..

kaNa kaNa-charaNe rachayati nUpuramujvalitaM\, shivanUpuramujvalitaM\.
chakrAkAraM bhramayati chakrAkAraM bhramayati\, kurute tAM dhikatAm.h .
tAM tAM lupa\-chupa tAlaM nAdayate\, shiva tAlaM nAdayate\,
a~NguShThA~NgulinAdaM a~NguShThA~NgulinAdaM lAsyakatAM kurute .
AUM hara hara hara mahAdeva .. 6..

karpuradyutigauraM pa~nchAnanasahitam\, shiva pa~nchAnanasahitaM\,
vinayana shashadharamaule\, vinayana viShadharamaule kaNThayutam.h .
sundarajaTAkalApaM pAvakayuta phAlam\, shiva paavakashashiphAlaM\,
DamarutrishUlapinAkaM DamarutrishUlapinAkaM karadhR^itanR^ikapAlam.h .
AUM hara hara hara mahAdeva .. 7..

sha~NkhananAdaM kR^itvA jhallari nAdayate\, shiva jhallari nAdayate\,
nIrAjayate brahmA\, nIrAjayate viShNurveda\-R^ichaM paThate .
iti mR^iducharaNasarojaM hR^idi kamale dhR^itvA\, shiva hR^idi kamale dhR^itvA
avalokayati maheshaM\, shivalokayati sureshaM\, IshaM abhinatvA .
AUM hara hara mahAdeva .. 8..

ruNDai rachayati mAlAM pannagamupavItaM\, shiva pannagamupavItaM\,
vAmavibhAge girijA\, vAmavibhAge gaurI\, rUpaM atilalitam.h .
sundarasakalasharIre kR^itabhasmAbharaNaM\, shiva kR^ita bhasmAbharaNam.h\,
iti vR^iShabhadhvajarUpaM\, hara\-shiva\-sha~Nkara\-rUpaM tApatrayaharaNam.h .
AUM hara hara hara mahAdeva .. 9..

dhyAnaM Aratisamaye hR^idaye iti kR^itvA\, shiva hR^idaye iti kR^itvA\,
rAmaM trijaTAnAthaM\, shambhuM vijaTAnAthaM IshaM abhinatvA .
sa~NgItamevaM pratidinapaThanaM yaH kurute\, shiva paThanaM yaH kurute\,
shivasAyujyaM gachchhati\, harasAyujyaM gachchhati\, bhaktyA yaH shR^iNute .
AUM hara hara hara mahAdeva .. 10..

AUM jaya ga~NgAdhara hara shiva\, jaya girijAdhIsha shiva\, jaya 
gauriinaatha .
tvaM mAM pAlaya nityaM tvaM mAM pAlaya shambho kR^ipayA jagadIsha .
AUM hara hara hara mahAdeva .. 11..

Related Content

শ্রী শিৱ নীরাঞ্জনম - shrI shiva niranjanam

ശ്രീ ശിവ നീരാംജനമ് - shri shiva niranjanam

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਨੀਰਾ.ਨ੍ਜਨਮ - Shri shiva niranjanam

Shri Shiva Niranjanam-ஸ்ரீஷிவ நீராஞ்ஜனம்

શ્રી શિવ નીરાઞ્જનમ - Shri Shivaneeraanjanam