logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvalankatu


7.52 thiruvAlaN^kATu
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

530 muththA muththi tharavalla

mukizmen mulaiyA LumaipaN^kA
chiththA chiththith thiRaN^kATTuny

chivanE thEvar chiN^kamE
paththA paththar palarpORRum

paramA pazaiya nUrmEya
aththA AlaN^ kATAvun

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.1
531 poyyE cheythu puRampuRamE

thirivEn Rannaip pOkAmE
meyyE van^thiN^ kenaiyANTa

meyyA meyyar meypporuLE
paiyA Taravam araikkachaiththa

paramA pazaiya nUrmEya
aiyA AlaN^ kATAvun

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.2
532 thUNTA viLakkin n^aRchOthI

thozuvAr thaN^kaL thuyarthIrppAy
pUNTAy elumpaip puramUnRum

poTiyAch cheRRa puNNiyanE
pANTAz vinaika LavaithIrkkum

paramA pazaiya nUrmEya
ANTA AlaN^ kATAvun

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.3
533 maRin^Er oNkaN maTan^allAr

valaiyiR paTTu mathimayaN^ki
aRivE azin^thE naiyAn^An

maiyAr kaNTa muTaiyAnE
paRiyA vinaika LavaithIrkkum

paramA pazaiya nUrmEya
aRivE AlaN^ kATAvun

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.4
534 vElaN^ kATu thaTaN^kaNNAr

valaiyuT paTTun n^eRimaRan^thu
mAlaN^ kATi maRan^thozin^thEn

maNiyE muththE marakathamE
pAlaN^ kATi n^eyyATi

paTarpun chaTaiyAy pazaiyanUr
AlaN^ kATA unnuTaiya

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.5
535 eNNAr thaN^kaL eyileytha

en^thAy en^thai perumAnE
kaNNAy ulakaN^ kAkkinRa

karuththA thiruththa lAkAthAy
paNNA richaika LavaikoNTu

palarum Eththum pazaiyanUr
aNNA AlaN^ kATAvun

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.6
536 vaNTAr kuzali umain^aN^kai

paN^kA kaN^kai maNavALA
viNTAr puraN^ka Lericheytha

viTaiyAy vEtha n^eRiyAnE
paNTAz vinaikaL palathIrkkum

paramA pazaiya nUrmEya
aNTA AlaN^ kATAvun

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.7
537 pEzvA yaravi naNaiyAnum

periya malarmE luRaivAnun^
thAzA thunRan charaNpaNiyath

thazalAy n^inRa thaththuvanE
pAzAm vinaika LavaithIrkkum

paramA pazaiyanUr thannai
ALvAy AlaN^ kATAvun

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.8
538 emmAn en^thai mUththappan

EzEz paTikAl emaiyANTa
pemmAn Imap puRaN^kATTiR

pEyO TATal purivAnE
panmA malarka LavaikoNTu

palarum Eththum pazaiyanUr
ammA AlaN^ kATAvun

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.9
539 paththar chiththar palarEththum

paraman pazaiya nUrmEya
aththan AlaN^ kATanRan

aTimaith thiRamE anpAkich
chiththar chiththam vaiththapukazch

chiRuvan Uran oNTamizkaL
paththum pATi ATuvAr

paraman aTiyE paNivArE.

7.52.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - UrththuvathANTavEchuvarar, thEviyAr - vaNTArkuzaliyammai.
thiruchchiRRampalam

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika