logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Urththokai


7.47 Urththokai
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

478 kATTUrk kaTalE kaTampUr malaiyE kAnap pErUrAy
kOTTUrk kozun^thE azun^thU rarachE kozun^aR kollERE
pATTUr palarum paravap paTuvAy panaN^kAT TUrAnE
mATTUr aRavA maRavA thunnaip pATap paNiyAyE.
7.47.1
479 koN^kiR kuRumpiR kurakkuth thaLiyAy kuzakA kuRRAlA
maN^kuR RirivAy vAnOr thalaivA vAymUr maNavALA
chaN^kak kuzaiyAr cheviyA azakA aviyA analEn^thik
kaN^kuR puRaN^kAT TATI aTiyAr kavalai kaLaiyAyE.
7.47.2
480 n^iRaikkAT TAnE n^enychath thAnE n^inRi yUrAnE
miRaikkAT TAnE punalchEr chaTaiyAy analchEr kaiyAnE
maRaikkAT TAnE thirumAn^ thuRaiyAy mAkO NaththAnE
iRaikkAT TAyE eN^kaT kunnai emmAn RammAnE.
7.47.3
481 ArUr aththA aiyAR RamuthE aLappUr ammAnE
kArUr pozilkaL puTaichUz puRaviR karukA vUrAnE
pErUr uRaivAy paTTip perumAn piRavA n^eRiyAnE
pArUr palarum paravap paTuvAy pAchU rammAnE.
7.47.4
482 marukal uRaivAy mAkA LaththAy mathiyany chaTaiyAnE
arukaR piNin^in naTiyAr mEla akala aruLAyE
karukaR kuralAy veNNik karumpE kAnUrk kaTTiyE
parukap paNiyAy aTiyArk kunnaip pavaLap paTiyAnE.
7.47.5
483 thAN^kUr piNin^in naTiyAr mEla akala aruLAyE
vEN^kUr uRaivAy viLamar n^akarAy viTaiyAr koTiyAnE
n^AN^kUr uRaivAy thEN^kUr n^akarAy n^allUr n^ampAnE
pAN^kUr palithEr paranE paramA pazanap pathiyAnE.
7.47.6
484 thEnaik kAval koNTu viNTa konRaich chezun^thArAy
vAnaik kAval koNTu n^inRAr aRiyA n^eRiyAnE
Anaik kAvil aranE paranE aNNA malaiyAnE
Unaik kAval kaiviT Tunnai ukappAr uNarvArE.
7.47.7
485 thuruththich chuTarE n^eyththA naththAy chollAy kallAlA
paruththi n^iyamath thuRaivAy veyilAyp palavAyk kARRAnAy
thiruththith thiruththi van^then chin^thai iTaN^koL kayilAyA
aruththith thunnai aTain^thAr vinaika Lakala aruLAyE.
7.47.8
486 puliyUrch chiRRam palaththAy pukalUrp pOthA mUthUrA
polichEr puramUn Reriyach cheRRa puripun chaTaiyAnE
valichEr arakkan thaTakkai ainynyAn kaTarththa mathichUTI
kalichEr puRaviR kaTavU rALI kANa aruLAyE.
7.47.9
487 kaimmA urivai yammAn kAkkum palavUr karuththunni
maimmAn^ thaTaN^kaN mathura manna moziyAL maTachchiN^kaTi
thammAn Uran chaTaiyan chiRuvan aTiyan RamizmAlai
chemmAn^ thirun^thu thiruvAy thiRappAr chivalO kaththArE.
7.47.10


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika