logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunakaikkaronam


7.46 thirun^AkaikkArONam
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

467 paththUrpuk kiran^thuNTu palapathikam pATip

pAvaiyaraik kiRipEchip paTiRATith thirivIr
cheththArtham elumpaNin^thu chEvERith thirivIr

chelvaththai maRaiththuvaiththIr enakkorun^A LiraN^kIr
muththAram ilaN^kimiLir maNivayirak kOvai

avaipUNath than^tharuLi meykkinithA n^ARuN^
kaththUri kamazchAn^thu paNiththaruLa vENTum

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.1
468 vEmpinoTu thIN^karumpu viraviyenaith thIRRi

viruththin^An umaivENTath thuruththipukkaN^ kirun^thIr
pAmpinoTu paTarchaTaika LavaikATTi veruTTip

pakaTTan^An oTTuvanO palakAlum uzanREn
chEmpinoTu cheN^kazun^Ir thaNkiTaN^kiR Rikazun^

thiruvArUr pukkirun^tha thIvaNNar n^IrE
kAmpinoTu n^EththiraN^kaL paNiththaruLa vENTuN^

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.2
469 pUNpathOr iLavAmai poruviTaiyon RERip

pollAtha vETaN^koN TellAruN^ kANap
pANpEchip paTuthalaiyiR palikoLkai thavirIr

pAmpinoTu paTarchaTaimEl mathivaiththa paNpIr
vINpEchi maTavArkai veLvaLaikaL koNTAl

veRparaiyan maTappAvai poRukkumO chollIr
kANpiniya maNimATam n^iRain^tha n^eTuvIthik

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.3
470 viTTathOr chaTaithAza vINaiviTaN^ kAka

vIthiviTai yERuvIr vINaTimai yukan^thIr
thuTTarA yinapEykaL chUzan^aTa mATich

chun^thararAyth thUmathiyany chUTuvathu chuvaNTE
vaTTavAr kuzalmaTavAr thammaimayal cheythal

mAthavamO mAthimaiyO vATTamelAn^ thIrak
kaTTiyemak kIvathuthAn eppOthu chollIr

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.4
471 miNTATith thirithan^thu veRuppanavE cheythu

vinaikkETu palapEchi vENTiyavA thirivIr
thoNTATith thirivEnaith thozumputhalaik kERRuny

chun^tharanE kan^thamuthal ATaiyA paraNam
paNTArath thEyenakkup paNiththaruLa vENTum

paNTuthAn piramANam onRuNTE n^ummaik
kaNTArkkuN^ kANparithAyk kanalAki n^imirn^thIr

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.5
472 ilavavithaz vAyumaiyO TeruthERip pUtham

ichaipATa iTupichchaik kechchuchcham pOthu
palavakampuk kuzitharvIr paTTOTu chAn^tham

paNiththaruLA thirukkinRa parichenna paTiRO
ulavuthiraik kaTaln^anychai anRamarar vENTa

uNTaruLich cheythathumak kirukkoNNA thiTavE
kalavamayil iyalavarkaL n^aTamATuny chelvak

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.6
473 thUchuTaiya akalalkul thUmoziyAL UTal

tholaiyAtha kAlaththOr choRpATAy van^thu
thEchuTaiya ilaN^kaiyarkOn varaiyeTukka aTarththuth

thippiyakI thampATath thEroTuvAL koTuththIr
n^EchamuTai aTiyavarkaL varun^thAmai arun^tha

n^iRaimaRaiyOr uRaivIzi mizalaithanil n^iththal
kAcharuLich cheythIrin RenakkaruLa vENTum

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.7
474 mARRamEl onRuraiyIr vALAn^Ir irun^thIr

vAzvippan enaANTIr vaziyaTiyEn umakku
ARRavER RiruvuTaiyIr n^alkUrn^thI rallIr

aNiyArUr pukappeytha arun^ithiya mathanil
thORRamiku mukkURRi lorukURu vENTun^

thArIrEl orupozuthum aTiyeTukka loTTEn
kARRanaiya kaTumparimA ERuvathu vENTum

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.8
475 maNNulakum viNNulakum ummathE ATchi

malaiyaraiyan poRpAvai chiRuvanaiyun^ thEREn
eNNiliyuN peruvayiRan kaNapathiyon RaRiyAn

emperumAn ithuthakavO iyampiyaruL cheyvIr
thiNNenaven uTalviruththi thArIrE yAkil

thirumEni varun^thavE vaLaikkinREn n^ALaik
kaNNaRaiyan koTumpATan enRuraikka vENTA

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.9
476 maRiyERu karathalaththIr mAthimaiyEl uTaiyIr

mAn^ithiyan^ tharuvanenRu vallIrAy ANTIr
kiRipEchik kIzvELUr pukkirun^thIr aTikEL

kiRiyummAR paTuvEnO thiruvANai yuNTEl
poRiviravu n^aRpukarkoL poRchurikai mElOr

poRpUvum paTTikaiyum purin^tharuLa vENTum
kaRiviravu n^eychORu muppOthum vENTum

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.10
477 paNmayaththa mozipparavai chaN^kilikkum enakkum

paRRAya perumAnE maRRArai uTaiyEn
uNmayaththa umakkaTiyEn kuRaithIrkka vENTum

oLimuththam pUNAram oNpaTTum pUvuN^
kaNmayaththa kaththUri kamazchAn^thum vENTuN^

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIren
RaNmayaththAl aNin^Ava lArUran chonna
arun^thamizkaL ivaivallAr amarulakAL pavarE.

7.46.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kAyArOkaNEchuvarar, thEviyAr - n^IlAyathATchiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika