logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shivastavah

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections

Sanskrit PDF format

shivastavaH

SHIVASTUTI. It is known that many centuries ago India had trade and cultural links with the far eastern nations. We could see evidences of this fact even today in these countries. There are Hindu temples. Hindu festivals are celebrated. People know our puranas and epics like Ramayana and Mahabharata. The temples there contain inscriptions that contain hymns on Hindu gods and goddesses. A hymn on Shiva found in Bali, an island near Java is given below along with some other verses on Shiva.

 
OM namaH shivAya sharvAya devadevAya vai namaH |
rudrAya bhuvaneshAya shivarUpAya vai namaH || 1||

tva.n shivastva.n mahAdeva IshvaraH parameshvaraH |
brahmA viShNushcha rudrashcha puruShaH prakR^iti\-stathA || 2||

tva.n kAlastva.n yamo mR^ityu\-rvaruNastva.n kuberakaH |
indraH sUryaH shashA~Nkashcha graha\-naxatra\-tArakaH || 3||

pR^ithivI salila.n tva.n hi tvamagni\-rvAyureva cha |
AkAsha.n tva.n para.n shUnya.n sakala.n niShkala.n tathA || 4||

ashuchirvA shuchirvApi sarvakAmagatopi vA |
chintayeddevamIshAna.n sa bAhyAbhyantaraH shuchiH || 5||

namaste devadevesha tvatprasAdAdvadAmyaham |
vAkye hIne.atirikte vA mA.n xamasva surottama || 6||

namaste devadevesha IshAna varadAchyuta |
mama siddhi.n bhUyashcha (siddhiH sadA bhUyAt) sarvakAryeShu sha.nkara || 7||

brahmA viShNurIshvarashcha mahAdeva namo.astu te |
sarvakArya.n prasidhyatA.n xamAnugrahakAraNa || 8||
	    || shubham ||

The following slokas are also from stone inscriptions.

namaH shabdaguNAyAstu vyatItendriyavartmane |
vishvato vyashnuvAnAya vyomarUpAya shambhave || 1||

unmanA yA satI kAntA nitAnta\-shivasa~NgatA |
jagaddhitAya chAshAstu sA shakti\-rachalAtmajA || 2||

jayatIndu ravi vyoma vAyvAtma xmA jalAnalaiH |
tanoti tanubhiH shambhuryo.aShTabhirakhila.n jagat || 3||

"Line one of this verse is missing"

yamAntara.n jyotirupAsate budhAH niruttara.n brahmapada.n jigIShavaH || 1||

tapashshrutejyAvidhayo yadarpaNA\(t\) bhavantyanirdeshyaphalAnubandhinaH |
na kevala.n tatphalayogasa.nginAmasa.nginA.n karmaphalatyajAmapi || 2||

nisargasiddhairaNimAdibhirguNairupetama.ngIkR^itashaktivistaraIH (ram)|
dhiyAmatIta.n vachasAmagocharamanAspada.n yasya pada.n vidurbudhAH || 3||

         || OM tatsat ||

Related Content

শিৱ স্তৱঃ - shiva stavah

ശിവസ്തവഃ - Shiva stavah

ਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵ - Shiva stavah

Shiva stavah-சிவஸ் தவ

શિવ સ્તવઃ - Shiva Stavah