logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirumuthukunram


7.25 thirumuthukunRam

paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

249 poncheytha mEniyinIr puliththOlai araikkachaiththIr
muncheytha mUveyilum eriththIrmuthu kunRamarn^thIr
mincheytha n^uNNiTaiyAL paravaiyivaL thanmukappE
encheytha vARaTikEL aTiyE*niT TaLaN^keTavE.

*iTTaLam thu thunpam.
7.25.1
250 umparum vAnavarum uTanEn^iRka vEyenakkuch
chemponaith than^tharuLith thikazummuthu kunRamarn^thIr
vampama ruN^kuzalAL paravaiyivaL vATukinRAL
emperu mAnaruLIr aTiyEniT TaLaN^keTavE.
7.25.2
251 paththA paththarkaLuk karuLcheyyum paramparanE
muththA mukkaNanE muthukunRam amarn^thavanE
maiththA run^thaTaN^kaN paravaiyivaL vATAmE
aththA than^tharuLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.
7.25.3
252 maN^kaiyOr kURamarn^thIr maRain^Ankum viriththukan^thIr
thiN^kaL chaTaikkaNin^thIr thikazummuthu kunRamarn^thIr
koN^kain^al lALparavai kuNaN^koNTirun^ thALmukappE
aN^kaNa nEyaruLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.
7.25.4
253 maiyA rummiTaRRAy maruvArpuram mUnReriththa
cheyyAr mEniyanE thikazummuthu kunRamarn^thAy
paiyA rummaravE ralkulALivaL vATukinRAL
aiyA than^tharuLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.
7.25.5
254 n^eTiyAn n^Anmukanum iraviyoTum in^thiranum
muTiyAl van^thiRainycha muthukunRa mamarn^thavanE
paTiyA rummiyalAL paravaiyivaL thanmukappE
aTikEL than^tharuLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.
7.25.6
255 kon^thaNa vumpozilchUz kuLirmAmathil mALikaimEl
van^thaNa vummathichEr chaTaimAmuthu kunRuTaiyAy
pan^thaNa vumviralAL paravaiyivaL thanmukappE
an^thaNa nEyaruLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.
7.25.7
256 parachA ruN^karavA pathineNkaNa munychUza
murachAr van^thathira muthukunRa mamarn^thavanE
viraichE ruN^kuzalAL paravaiyivaL thanmukappE
arachE than^tharuLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.
7.25.8
257 EththA thirun^thaRiyEn imaiyOrthani n^AyakanE
mUththAy ulakukkellAm muthukunRa mamarn^thavanE
pUththA ruN^kuzalAL paravaiyivaL thanmukappE
kUththA than^tharuLAy koTiyEniT TaLaN^keTavE.
7.25.9
258 piRaiyA runychaTaiyem perumAn aruLAyenRu
muRaiyAl van^thamarar vaNaN^kummuthu kunRarthammai
maRaiyAr thaN^kurichil vayaln^AvalA rUranchonna
iRaiyAr pATalvallArk keLithAnychiva lOkamathE.

thirumuthukunRamennum viruththAchalaththil paramachivam
aruLichcheytha ponnai maNimuththA n^athiyil
viTTuppOyth thiruvArUrkkamalAlayamennun^
thirukkuLaththiliRaN^kik kaiyAlthaTavumpOthOthiya
pathikam. avvARu thaTavumpOthu, "eththAthirun^thaRiyE
nennun^" thEvAramOthukaiyil poruLakappaTTathu.
7.25.10


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pazamalain^Athar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika