logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvenychamakkutal


7.42 thiruvenychamAkkUTal
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

425 eRikkuN^ kathirvE yuthirmuth thamoTu

milavaN^kan^ thakkOlam inychi
cheRikkum punaluT peythukoNTu maNTith

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
muRikkun^ thazaimA muTappunnai nyAzal

kurukkaththikaL mERkuyil kUvalaRA
veRikkuN^ kalaimA venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.1
426 kuLaN^kaL palavuN^ kuziyun^ n^iRaiyak

kuTamAmaNi chan^thanamum akilun^
thuLaN^kum punaluT peythukoNTu maNTith

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
vaLaN^koL mathilmA LikaikO puramum

maNimaNTapamum ivaimanychu thannuL
viLaN^kum mathithOy venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.2
427 varaimAn anaiyAr mayiRchAyal n^allAr

vaTivERkaN n^allArpalar van^thiRainychath
thiraiyAr punaluT peythukoNTu maNTith

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
n^iraiyAr kamukum n^eTun^thAT TeN^kuN^

kuRun^thATpalavum viravik kuLirum
viraiyAr pozilchUz venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.3
428 paNNEr moziyA LaiyOrpaN^ kuTaiyAy

paTukATTakath thenRumOr paRRoziyAy
thaNNA rakilun^ n^alachA maraiyum

alaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
maNNAr muzavuN^ kuzalum iyampa

maTavAr n^aTamATu maNiyaraN^kil
viNNAr mathithOy venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.4
429 thuLaiveN kuzaiyuny churuLveN TOTun^

thUN^kuN^kAthiR RuLaN^kum paTiyAy
kaLaiyE kamazum malarkkon RaiyinAy

kalan^thArkkaruL cheythiTuN^ kaRpakamE
piLaiveN piRaiyAy piRaN^kuny chaTaiyAy

piRavAthavanE peRuthaR kariyAy
veLaimAl viTaiyAy venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.5
430 thozuvArk keLiyAy thuyarthIra n^inRAy

churumpAr malarkkonRai thunRunychaTaiyAy
uzuvArk kariya viTaiyERi onnAr

puran^thIyeza OTuviththAy azakAr
muzavA rolipA TalOTA TalaRA

muthukATaraN^kA n^aTamATa vallAy
vizavAr maRukin venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.6
431 kaTamA kaLiyA naiyurith thavanE

karikATiTamA analvIchi n^inRu
n^aTamA TavallAy n^araiyE Rukan^thAy

n^allAy n^aRuN^konRai n^ayan^thavanE
paTamA yiramAm paruththuththip paiN^kaN

pakuvAy eyiRROTaza lEumizum
viTavAr aravA venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.7
432 kATum malaiyun^ n^ATu miTaRik

kathirmAmaNi chan^thanamum akiluny
chETa nuRaiyum miTan^thAn virumpi

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimER
pATal muzavuN^ kuzalu miyampap

paNaiththOLiyar pATalO TATalaRA
vETar virumpum venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.8
433 koN^kAr malarkkon Raiyan^thA ravanE

koTukoTTi yOrvINai yuTaiyavanE
poN^kA Taravum punaluny chaTaimER

pothiyumpunithA punanychUzn^ thazakAr
thuN^kAr punaluT peythukoNTu maNTith

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
veN^kAr vayalchUz venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.9
434 vanychin^uN NiTaiyAr mayiRchAya lannAr

vaTivERka NallArpalar van^thiRainychum
venychamAk kUTal vikirthA aTiyEnaiyum

vENTuthi yEyenRu thAnvirumpi
vanychiyA thaLikkum vayaln^A valarkOn

vanappakaiyappan vanRoNTan chonna
chenychoRRamiz mAlaikaL paththum vallAr

chivalOkath thiruppathu thiNNamanRE.

7.42.10


iththalam koN^kun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vikirthEchuvarar, thEviyAr - vikirthEchuvari.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika