logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkachchur Alakkoyil


7.41 thirukkachchUr AlakkOyil
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

415 muthuvAy Ori kathaRa muthukAT

TerikoN TATal muyalvAnE
mathuvAr konRaip puthuvI chUTum

malaiyAn makaLthan maNavALA
kathuvAyth thalaiyiR palin^I koLLak

kaNTAl aTiyAr kavalArE
athuvE AmA RithuvO kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.41.1
416 kachchEr aravon Raraiyil achaiththuk

kazalunychilampuN^ kalikkap palikken
Ruchcham pOthA UrUr thiriyak

kaNTAl aTiyAr urukArE
ichchai aRiyOm eN^kaL perumAn

EzEz piRappum enaiyALvAy
achcham illAk kachchUr vaTapAl

Alak kOyil ammAnE.

7.41.2
417 chAlak kOyil uLan^in kOyil

avaiyen RalaimER koNTATi
mAlaith thIrn^thEn vinaiyun^ thuran^thEn

vAnOr aRiyA n^eRiyAnE
kOlak kOyil kuRaiyAk kOyil

kuLirpUN^ kachchUr vaTapAlai
Alak kOyiR kallAl n^izaRkIz

aRaN^kaT Turaiththa ammAnE.

7.41.3
418 viTaiyuN^ koTiyuny chaTaiyum uTaiyAy

minnEr uruvath thoLiyAnE
kaTaiyum puTaichUz maNimaN TapamuN^

kanni mATaN^ kalan^theN^kum
puTaiyum pozilum punalun^ thazuvip

pUmEl thirumA makaLpulki
aTaiyuN^ kazanip pazanak kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.41.4
419 mElai vithiyE vinaiyin payanE

viravAr puramUn RericheythAy
kAlai yezun^thu thozuvAr thaN^kaL

kavalai kaLaivAy kaRaikkaNTA
mAlai mathiyE malaimEl marun^thE

maRavEn aTiyEn vayal chUzn^tha
Alaik kazanip pazanak kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.415
420 piRavAy iRavAy pENAy mUvAy

peRRa mERip pEychUzthal
thuRavAy maRavAy chuTukA TenRum

iTamAk koNTu n^aTamATi
oRuvAyth thalaiyiR palin^I koLLak

kaNTAl aTiyAr urukArE
aRavE oziyAy kachchUr vaTapAl

Alak kOyil ammAnE.

7.41.6
421 poyyE unnaip pukazvAr pukazn^thAl

athuvum poruLAk koLvAnE
meyyE eN^kaL perumAn unnai

n^inaivAr avarai n^inaikaNTAy
maiyAr thaTaN^kaN maN^kai paN^kA

kaN^kAr mathiyany chaTaivaiththa
aiyA cheyyAy veLiyAy kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.41.7
422 Unaip perukki unnai n^inaiyA

thozin^thEn cheTiyEn uNarvillEn
kAnak konRai kamaza malaruN^

kaTin^A RuTaiyAy kachchUrAy
mAnaip puraiyum maTamen nOkki

maTavA Lanycha maRaiththiTTa
Anaith thOlAy nyAnak kaNNAy

Alak kOyil ammAnE.

7.41.8
423 kAthal cheythu kaLiththup pithaRRik

kaTimA malariT TunaiyEththi
Athal cheyyum aTiyAr irukka

aiyaN^ koLva thazakithE
Othak kaNTEn unnai maRavEn

umaiyAL kaNavA enaiyALvAy
AthaR pazanak kazanik kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.41.9
424 annam mannum vayalchUz kachchUr

Alak kOyil ammAnai
unna munnum manaththA rUran

ArU ranpEr muTivaiththa
mannu pulavan vayaln^A valarkOn

chenychol n^Avan vanRoNTan
pannu thamizn^Ul mAlai vallAr

avaren^ thalaimER payilvArE.

7.41.10


in^thath thalaththil paramachivam akkirAkAraththil annam piTchai
vAN^ki van^thaLikka arun^thip pachithIrn^thu thuthicheytha pathikam.
iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thinamvirun^thiTTan^Athar, thEviyAr - kanniyumaiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika