logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkanattumullur


thiruchchiRRampalam

404 vaLvAya mathimiLirum vaLarchaTaiyi nAnai

maRaiyavanai vAymoziyai vAnavarthaN^ kOnaip
puLvAyaik kINTulakam vizuN^kiyumizn^ thAnaip

ponniRaththin muppurin^Ul n^Anmukaththi nAnai
muLvAya maTalthazuvi muTaththAzai InRu

moTTalarn^thu virain^ARum murukuviri pozilchUz
kaLvAya karuN^kuvaLai kaNvaLaruN^ kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.1
405 orumEka mukilAki oththulakan^ thAnAy

Urvanavum n^iRpanavum UzikaLun^ thAnAyp
porumEvu kaTalAkip pUthaN^kaL ain^thAyp

punain^thavanaip puNNiyanaip purichaTaiyi nAnaith
thirumEvu chelvaththAr thImUnRum vaLarththa

thiruththakka an^thaNarkaL Othun^aka reN^kuN^
karumEthi chen^thAma raimEyuN^ kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.2
406 irumpuyarn^tha mUvilaiya chUlaththi nAnai

iRaiyavanai maRaiyavanai eNkuNaththi nAnaich
churumpuyarn^tha konRaiyoTu thUmathiyany chUTuny

chaTaiyAnai viTaiyAnaich chOthiyenuny chuTarai
arumpuyarn^tha aravin^thath thaNimalarka LERi

annaN^kaL viLaiyATum akanRuRaiyin arukE
karumpuyarn^thu perunychen^n^el n^eruN^kiviLai kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.3
407 pULaipunai konRaiyoTu purichaTaiyi nAnaip

punalAki analAkip pUthaN^kaL ain^thAy
n^ALaiinRu n^erun^alAy AkAya mAki

nyAyiRAy mathiyamAy n^inRavem paranaip
pALaipaTu paiN^kamukin chUzaliLan^ theN^kin

paTumathanychey kozun^thERal vAymaTuththup parukik
kALaivaNTu pATamayil AlumvaLar chOlaik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.4
408 cherukkuvAyp paiN^kaNveL Laravaraiyi nAnaith

thEvarkaLchU LAmaNiyaich cheN^kaNviTai yAnai
murukkuvAy malarokkun^ thirumEni yAnai

munnilaiyAy muzuthulaka mAyaperu mAnai
irukkuvAy an^thaNarkaL ezupiRappu LeN^kum

vELviyirun^ thirun^ithiyam vazaN^kun^aka reN^kum
karukkuvAyp peNNaiyoTu theN^kumali chOlaik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.5
409 viTaiyaravak koTiyEn^thum viNNavarthaN^ kOnai

veLLaththu mAlavanum vEthamutha lAnum
aTiyiNaiyun^ thirumuTiyuN^ kANavari thAya

chaN^karanaith thaththuvanaith thaiyalmaTa vArkaL
uTaiyavizak kuzalavizak kOthaikuTain^ thATak

kuN^kumaN^kaL un^thivaru koLLiTaththin karaimER
kaTaikaLviTu vArkuvaLai kaLaivAruN^ kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.6
410 arumaNiyai muththinai Ananychum ATum

amararkaLtham perumAnai arumaRaiyin poruLaith
thirumaNiyaith thIN^karumpin URalirun^ thEnaith

therivariya mAmaNiyaith thikaztharuchem ponnaik
kurumaNikaL koziththizin^thu chuziththiziyun^ thiraivAyk

kOlvaLaiyAr kuTain^thATuN^ koLLiTaththin karaimER
karumaNikaL pOln^Ilam malarkinRa kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.7
411 izaithazuvu veNNUlum mEvuthiru mArpin

IchanRan eNTOLkaL vIchiyeri yATak
kuzaithazuvu thirukkAthiR kOLarava machaiththuk

kOvaNaN^koL kuzakanaik kuLirchaTaiyi nAnaith
thazaithazuvu thaNNiRaththa chen^n^elathan ayalE

thaTan^tharaLa menkarumpin thAzkiTaN^ki narukE
kazaithazuvith thEnRoTukkuN^ kazanichUz pazanak

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.8
412 kuniviniya kathirmathiyany chUTuchaTai yAnaik

kuNTalanychEr kAthavanai vaNTinaN^kaL pATap
paniyuthiruny chaTaiyAnaip pAlveNNIR RAnaip

palavuruvun^ thannuruvE Ayaperu mAnaith
thuniviniya thUyamozith thoNTaivAy n^allAr

thUn^IlaN^ kaNvaLaruny chUzkiTaN^ki narukE
kaniviniya kathalivanan^ thazuvupoziR chOlaik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.9
413 thEviyampon malaikkOman RanpAvai yAkath

thanathuruvam orupAkany chErththuviththa perumAn
mEviyaven^ n^arakaththil azun^thAmai n^amakku

meyn^n^eRiyaith thAnkATTum vEthamutha lAnaith
thUvivAy n^AraiyoTu kurukupAyn^ thArppath

thuRaikkeNTai miLirn^thukayal thuLLiviLai yATak
kAvivAy vaNTupala paNcheyyuN^ kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.10
414 thiraiyinAr kaTalchUzn^tha thennilaN^kaik kOnaich

cheRRavanaich chenychaTaimEl veNmathiyi nAnaik
karaiyinAr punalthazuvu koLLiTaththin karaimER

kAnATTu muLLUriR kaNTukazal thozuthu
uraiyinAr mathayAnai n^AvalA rUran

urimaiyAl uraicheytha oNTamizkaL vallAr
varaiyinAr vakainyAlam ANTavarkkun^ thAmpOy

vAnavarkkun^ thalaivarAy n^iRparavar thAmE.

7.40.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pathanychaliyIchuvarar, thEviyAr - kAnArkuzalammai.

thiruchchiRRampalam

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika