logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Shonadrinath Ashtakam

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections

Sanskrit PDF format

 
shoNAdrinAthAShTakam

shivAya rudrAya shivArchitAya mahAnubhAvAya maheshvarAya . 
somAya sUkShmAya sureshvarAya shoNAdrinAthAya namaHshivAya .. 1..

dikpAlanAthAya vibhAvanAya chandrArdhachUDAya sanAtanAya .
saMsAraduHkhArNavatAraNAya shoNAdrinAthAya namaHshivAya .. 2..

jagannivAsAya jagaddhitAya senAninAthAya jayapradAya . 
pUrNAya puNyAya purAtanAya shoNAdrinAthAya namaHshivAya .. 3..

vAgIshavandyAya varapradAya umArdhadehAya gaNeshvarAya .
chandrArkavaishvAnaralochanAya shoNAdrinAthAya namaHshivAya .. 4..

rathAdhirUDhAya rasAdharAya vedAshvayuktAya vidhistutAya . 
chandrArkachakrAya shashiprabhAya shoNAdrinAthAya namaHshivAya .. 5..

viri~nchisArathyavirAjitAya girIndrachApAya girIshvarAya . 
phAlAgninetrAya phaNIshvarAya shoNAdrinAthAya namaHshivAya .. 6..

govindabANAya guNatrayAya vishvasya nAthAya vRRiShadhvajAya .
purasya vidhvaMsanadIkShitAya shoNAdrinAthAya namaHshivAya .. 7..

jarAdivarjyAya jaTAdharAya achintyarUpAya haripriyAya .
bhaktasya pApaughavinAshanAya shoNAdrinAthAya namaHshivAya .. 8..

stutiM shoNAchaleshasya paThatAM sarvasiddhidam .
sarvasaMpatpradaM puMsAM sevantAM sarvato janaaH .. 9.. 

 .. shubhamastu..

Back to Sanskrit Scriptures and Sto

Related Content

শ্রী শোণাদ্রিনাথাষ্টকম - shri shonadrinathashtakam

ಶ್ರೀ ಶೋಣಾದ್ರಿನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ - sri shonadrinathashtakam

ശോണാദ്രിനാഥാഷ്ടകമ് - shri-shonadrinathashtakam

ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ - Shri shonadrinathashtakam

Sadashivashtakam-ஸதாஷிவாஷ்டகம்