logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvaiyaru - Ochai Oliyela Manay

6.38 thiruvaiyARu - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  380 Ochai oliyelA mAnAy n^IyE

  ulakuk koruvanAy n^inRAy n^IyE
  vAcha malarelA mAnAy n^IyE

  malaiyAn marukanAy n^inRAy n^IyE
  pEchap perithu miniyAy n^IyE

  pirAnAy aTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  thEcha viLakkelA mAnAy n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.1
  381 n^Okkariya thirumEni yuTaiyAy n^IyE

  n^OvAmE n^OkkaruLa vallAy n^IyE
  kAppariya aimpulanuN^ kAththAy n^IyE

  kAmanaiyuN^ kaNNazalAR kAyn^thAy n^IyE
  Arppariya mAn^Aka mArththAy n^IyE

  aTiyAnen RaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  thIrppariya valvinain^Oy thIrppAy n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.2
  382 kanaththakaththuk kaTunychuTarAy n^inRAy n^IyE

  kaTalvaraivAn AkAya mAnAy n^IyE
  thanaththakaththuth thalaikalanAk koNTAy n^IyE 

  chArn^thAraith thakain^thALa vallAy n^IyE
  manaththirun^tha karuththaRin^thu muTippAy n^IyE

  malarchchE vaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  chinaththirun^tha thirun^Ila kaNTan n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI

  6.38.3
  383 vAnuRRa mAmalaika LAnAy n^IyE

  vaTakayilai manni yirun^thAy n^IyE
  UnuRRa oLimazuvAT paTaiyAy n^IyE

  oLimathiyO Taravupunal vaiththAy n^IyE
  AnuRRa ain^thu mamarn^thAy n^IyE

  aTiyAnen RaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  thEnuRRa chonmaTavAL paN^kan n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.4
  384 peNNAN piRappiliyAy n^inRAy n^IyE

  periyArkaT kellAm periyAy n^IyE
  uNNA varun^anycha muNTAy n^IyE

  Uzi muthalvanAy n^inRAy n^IyE
  kaNNA yulakelAN^ kAththAy n^IyE

  kazaRchE vaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  thiNNAr mazuvAT paTaiyAy n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.5
  385 uRRirun^tha uNarvelA mAnAy n^IyE

  uRRavarkkOr chuRRamAy n^inRAy n^IyE
  kaRRirun^tha kalainyAna mAnAy n^IyE

  kaRRavarkkOr kaRpakamAy n^inRAy n^IyE
  peRRirun^tha thAyavaLin n^allAy n^IyE

  pirAnA yaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  cheRRirun^tha thirun^Ila kaNTan n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.6
  386 ellA vulakamu mAnAy n^IyE

  Ekampa mEvi yirun^thAy n^IyE
  n^allArai n^anmai yaRivAy n^IyE

  nyAnach chuTarviLakkAy n^inRAy n^IyE
  pollA vinaika LaRuppAy n^IyE

  pukazchchE vaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  chelvAya chelvan^ tharuvAy n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.7
  387 Avinil ain^thu mamarn^thAy n^IyE

  aLavil perumai yuTaiyAy n^IyE
  pUvinil n^ARRamAy n^inRAy n^IyE

  pOrkkOlaN^ koNTeyi leythAy n^IyE
  n^Avil n^aTuvuraiyAy n^inRAy n^IyE

  n^aNNi yaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  thEva raRiyAtha thEvan n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.8
  388 eNTichaikkum oNchuTarAy n^inRAy n^IyE

  Ekampa mEya iRaivan n^IyE
  vaNTichaikkum n^aRuN^konRaith thArAy n^IyE

  vArA vulakaruLa vallAy n^IyE
  thoNTichaiththun naTiparava n^inRAy n^IyE

  thUmalarchchE vaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  thiNchilaikkOr charaN^kUTTa vallAy n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.9
  389 viNTAr puramUnRu meythAy n^IyE

  viNNavarkkum mElAki n^inRAy n^IyE
  kaNTAraik kollumn^any chuNTAy n^IyE

  kAlaN^kaL UziyAy n^inRAy n^IyE
  thoNTAy aTiyEnai ANTAy n^IyE

  thUmalarchchE vaTiyenmEl vaiththAy n^IyE
  thiNTOLviT TeriyATa lukan^thAy n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.10
  390 Aru maRiyA iTaththAy n^IyE

  AkAyan^ thErUra vallAy n^IyE
  pErum periya ilaN^kai vEn^than 

  periya muTipath thiRuththAy n^IyE
  Urum puramUnRu maTTAy n^IyE

  oNTA maraiyAnum mAluN^ kUTith
  thErum aTiyenmEl vaiththAy n^IyE

  thiruvaiyA RakalAtha chempoR chOthI.

  6.38.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika