logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruppazanam - Alaiyar Katalnanycha

6.36 thiruppazanam - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  360 alaiyAr kaTaln^anycha muNTAr thAmE

  amararkaLuk karuLcheyyu mAthi thAmE
  kolaiyAya kURRa muthaiththAr thAmE

  kolvEN^kaith thOlon RachaiththAr thAmE
  chilaiyAR puramUn ReriththAr thAmE

  thIn^Oy kaLain^thennai yANTAr thAmE
  palithErn^ thazakAya paNpar thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.1
  361 veLLa moruchaTaimE lERRAr thAmE

  mElArkaN mElArkaN mElAr thAmE
  kaLLaN^ kaTin^thennai yANTAr thAmE

  karuththuTaiya pUthap paTaiyAr thAmE
  uLLath thuvakai tharuvAr thAmE

  uRun^Oy chiRupiNikaL thIrppAr thAmE
  paLLap paravain^any chuNTAr thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.2
  362 iravum pakalumAy n^inRAr thAmE

  eppOthu mennenychath thuLLAr thAmE
  arava maraiyi lachaiththAr thAmE

  analATi yaN^kai maRiththAr thAmE
  kuravaN^ kamazuN^kuR RAlar thAmE

  kOlaN^kaL mEnmE lukappAr thAmE
  paravu maTiyArkkup pAN^kar thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.3
  363 mARin mathinmUnRu meythAr thAmE

  variyaravaN^ kachchAka ArththAr thAmE
  n^IRuchEr thirumEni n^imalar thAmE

  n^eRRi n^eruppukkaN vaiththAr thAmE
  ERu koTunychUlak kaiyAr thAmE

  enpA paraNa maNin^thAr thAmE
  pARuN thalaiyiR paliyAr thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.364
  364 chIrAl vaNaN^kap paTuvAr thAmE

  thichaikkellAn^ thEvAki n^inRAr thAmE
  ArA vamuthamu mAnAr thAmE

  aLavil perumai yuTaiyAr thAmE
  n^IrAr n^iyama muTaiyAr thAmE

  n^ILvarai villAka vaLaiththAr thAmE
  pArAr paravap paTuvAr thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.5
  365 kAla nuyirvauva vallAr thAmE

  kaTithOTum veLLai viTaiyAr thAmE
  kOlam palavu mukappAr thAmE

  kOLn^Aka n^ANAkap pUNTAr thAmE
  n^Ilam polin^tha miTaRRAr thAmE

  n^ILvaraiyi nuchchi yiruppAr thAmE
  pAla viruththaru mAnAr thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.6
  366 Eyn^tha vumain^aN^kai paN^kar thAmE

  EzUzik kappuRamAy n^inRAr thAmE
  Ayn^thu malarthUva n^inRAr thAmE

  aLavil perumai yuTaiyAr thAmE
  thEyn^tha piRaichaTaimEl vaiththAr thAmE

  thIvA yaravathanai yArththAr thAmE
  pAyn^tha paTarkaN^kai yERRAr thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.7
  367 OrAthAr uLLaththil n^illAr thAmE

  uLLURu manpar manaththAr thAmE
  pErAthen chin^thai yirun^thAr thAmE

  piRarkkenRuN^ kATchik kariyAr thAmE
  UrAru mUvulakath thuLLAr thAmE

  ulakai n^aTuN^kAmaR kAppAr thAmE
  pArAr muzavath thiTaiyAr thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.8
  368 n^INTavarkkOr n^eruppuruva mAnAr thAmE

  n^Erizaiyai yorupAkam vaiththAr thAmE
  pUNTaravaip puliththOlmE lArththAr thAmE

  ponniRaththa veLLach chaTaiyAr thAmE
  ANTulakE zanaiththinaiyum vaiththAr thAmE

  aN^kaN^kE chivamAki n^inRAr thAmE
  pANTavariR pArththanukkup parin^thAr thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.9
  369 viTaiyERi vENTulakath thiruppAr thAmE

  virikathirOn chORRuth thuRaiyAr thAmE
  puTaichUzath thEvar kuzAththAr thAmE

  pUn^thuruththi n^eyththAna mEyAr thAmE
  aTaivE punalchUzai yARRAr thAmE

  arakkanaiyu mARRa laziththAr thAmE
  paTaiyAp palpUtha muTaiyAr thAmE

  pazana n^akarem pirAnAr thAmE.

  6.36.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika