logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvenkatu - Thuntu Chutarmenith

6.35 thiruveNkATu - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  350 thUNTu chuTarmEnith thUn^I RATich

  chUlaN^kai yEn^thiyOr chuzalvAy n^Akam
  pUNTu poRiyaravaN^ kAthiR peythu

  poRchaTaika LavaithAzap puriveN NUlar
  n^INTu kiTan^thilaN^ku thiN^kaL chUTi

  n^eTun^theruvE van^thenathu n^enychaN^ koNTAr
  vENTu n^aTain^aTakkum veLLE RERi

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.1
  351 pAthan^ thanippArmEl vaiththa pAthar

  pAthALa mEzuruvap pAyn^tha pAthar
  Etham paTAvaNNam n^inRa pAthar

  Ezulaku mAyn^inRa Eka pAthar
  Othath tholimaTaN^ki yUruN TERi

  oththulaka mellA moTuN^ki yapin
  vEthath tholikoNTu vINai kETpAr

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.2
  352 n^ennalaiyOr OTEththip pichchaik kenRu 

  van^thArkku van^thEnen RillE pukkEn
  an^n^ilaiyE n^iRkinRAr aiyaN^ koLLAr

  arukE varuvArpOl n^Okku kinRAr
  n^un^n^ilaimai yEthOn^um mUrthA nEthO

  enREnuk konRAkach cholla mATTAr
  menmulaiyAr kUTi virumpi yATum 

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.3
  353 Akath thumaiyaTakki ARu chUTi

  aivA yaravachaiththaN^ kAnE RERip
  pOkam palavuTaiththAyp pUthany chUzap

  puliththO luTaiyAp pukun^thu n^inRAr
  pAkiTuvAn chenREnaip paRRi n^Okkip

  parichaziththen vaLaikavarn^thAr pAvi yEnai
  mEka mukilurinychu chOlai chUzn^tha 

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.4
  354 koLLaik kuzaikkAthiR kuNTaip pUthaN^ 

  koTukoTTi koTTik kuniththup pATa
  uLLaN^ kavarn^thiTTup pOvAr pOla 

  uzitharuvar n^Antheriya mATTEn mINTEn
  kaLLa vizivizippAr kANAk kaNNAR

  kaNNuLAr pOlE karan^thu n^iRpar
  veLLach chaTaimuTiyar vEtha n^Avar

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.5
  355 thoTTilaN^ku chUlaththar mazuvA LEn^thich

  chuTarkkonRaith thAraNin^thu chuvaikaL pEchip
  paTTiveL LERERip paliyuN^ koLLAr

  pArppAraip parichazippA rokkin RArAR
  kaTTilaN^ku veNNIRRar kanalap pEchik 

  karuththaziththu vaLaikavarn^thAr kAlai mAlai
  viTTilaN^ku chaTaimuTiyar vEtha n^Avar

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.6
  356 peNpA lorupAkam pENA vAzkkaik

  kOLn^Akam pUNpanavum n^ANAny chollAr
  uNpA ruRaN^kuvAr ovvA n^aN^kAy

  uNpathuvum n^anychanRE lOpi yuNNAr
  paNpA lavirchaTaiyar paRRi n^Okkip

  pAlaip parichaziyap pEchu kinRAr
  viNpAl mathichUTi vEtha mOthi
  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.7
  357 maruthaN^ka LAmozivar maN^kai yOTu

  vAnavarum mAlayanuN^ kUTith thaN^kaL
  churuthaN^ka LARRuthiththuth thUn^I rATTith

  thOththiraN^kaL palachollith thUpaN^ kATTik
  karuthuN^kol emperumAn cheykuR REval

  enpArkku vENTum varaN^ koTuththu
  vikirthaN^ka LAn^aTappar veLLE RERi

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.8
  358 puLLAnum n^Anmukanum pukkum pOn^thuN^ 

  kANAr poRiyazalAy n^inRAn Rannai
  uLLAnai yonRalA uruvi nAnai

  ulakuk koruviLakkAy n^inRAn Rannaik
  kaLLEn^thu konRaithUyk kAlai mUnRum 

  OvAmE n^inRu thavaN^kaL cheytha
  veLLAnai vENTum varaN^ koTuppAr

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.9
  359 mAkkun ReTuththOnRan main^tha nAki 

  mAvEzam villA mathiththAn Rannai
  n^Okkun^ thuNaiththEva rellAm n^iRka

  n^oTivaraiyil n^Ova viziththAn Rannaik
  kAkkuN^ kaTalilaN^kaik kOmAn Rannaik 

  kathirmuTiyuN^ kaNNum pithuN^ka vUnRi
  vIkkan^ thavirththa viralAr pOlum

  veNkATu mEviya vikirtha nArE.

  6.35.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika