logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvarur – Porunkaimathak Kariyurivaip

6.33 thiruvArUr - aran^eRithiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  330 poruN^kaimathak kariyurivaip pOrvai yAnaip

  pUvaNamum valanychuziyum porun^thi nAnaik
  karumputharu kaTTiyaiyin namirthaith thEnaik

  kANpariya chezunychuTaraik kanakak kunRai
  iruN^kanaka mathilArUr mUlath thAnath 

  thezun^tharuLi yirun^thAnai imaiyO rEththum
  arun^thavanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.1
  331 kaRpakamum iruchuTaru mAyi nAnaik

  kALaththi kayilAya malaiyu LAnai
  viRpayilum mathanaziya viziththAn Rannai

  vichayanukku vETuvanAy n^inRAn Rannaip
  poRpamarum pozilArUr mUlath thAnam 

  porun^thiyavem perumAnaip porun^thAr chin^thai
  aRputhanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.2
  332 pAthiyoru peNmuTimER kaN^kai yAnaip

  pAchUrum paraN^kunRum mEyAn Rannai
  vEthiyanaith thannaTiyArk keLiyAn Rannai

  meynynyAna viLakkAnai viraiyE n^ARum
  pOthiyalum pozilArUr mUlath thAnam 

  puRRiTaN^koN Tirun^thAnaip pORRuvArkaL
  Athiyanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.3
  333 n^an^thipaNi koNTaruLum n^ampan Rannai

  n^AkEch charamiTamA n^aNNi nAnaich
  chan^thimala riTTaNin^thu vAnO rEththun^

  thaththuvanaich chakkaramAR kIn^thAn Rannai
  in^thun^uzai pozilArUr mUlath thAnam 

  iTaN^koNTa perumAnai imaiyOr pORRum
  an^thaNanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.4
  334 chuTarppavaLath thirumEni veNNIR RAnaich

  chOthiliN^kath thUN^kAnai mATath thAnai
  viTakkiTukA TiTamAka uTaiyAn Rannai

  mikkaraNa meriyUTTa vallAn Rannai
  maTaRkulavu pozilArUr mUlath thAnam 

  manniyavem perumAnai mathiyAr vELvi
  aTarththavanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.5
  335 thAyavanai evvuyirkkun^ thannop pillAth 

  thakuthillai n^aTampayilun^ thalaivan Rannai
  mAyavanum malaravanum vAnO rEththa 

  maRikaTaln^any chuNTukan^tha main^than Rannai
  mEyavanaip pozilArUr mUlath thAnam

  virumpiyaem perumAnai yellAm munnE
  Ayavanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.6
  336 poruLiyaln^aR choRpathaN^ka LAyi nAnaip

  pukalUrum puRampayamum mEyAn Rannai
  maruLiyaluny chin^thaiyarkku marun^thu thannai

  maRaikkATuny chAykkATum manni nAnai
  iruLiyaln^aR pozilArUr mUlath thAnath 

  thinithamarum perumAnai imaiyO rEththa
  aruLiyanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.7
  337 kAlanaikkA lARkAyn^tha kaTavuL thannaik

  kArONaN^ kazippAlai mEyAn Rannaip
  pAlanukkup pARkaTalan RIn^thAn Rannaip

  paNiyukan^tha aTiyArkaT kiniyAn Rannaich
  chElukaLum vayalArUr mUlath thAnany

  chErn^thirun^tha perumAnaip pavaLa mInRa
  Alavanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.8
  338 opporuva rillAtha oruvan Rannai

  OththUrum uRaiyUrum mEvi nAnai
  vaippavanai mANikkach chOthi yAnai

  mAruthamun^ thIveLin^Ir maNNA nAnai
  *meypporuLAy aTiyEna thuLLE n^inRa 

  vinaiyiliyaith thirumUlath thAnam mEya
  apponnai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE. 
  * ichcheyyuLin pinniru aTikaL piRa pathippukaLil 
  kANappaTavillai.

  6.33.9
  339 pakalavanRan pallukuththa paTiRan Rannaip

  parAyththuRaipainy nyIliyiTam pAvith thAnai
  ikalavanai irAvaNanai iTarchey thAnai

  EththAthAr manaththakaththuL iruLA nAnaip
  pukazn^ilavu pozilArUr mUlath thAnam 

  porun^thiyavem perumAnaip pORRAr chin^thai
  akalavanai aran^eRiyi lappan Rannai

  aTain^thaTiyEn aruvinain^Oy aRuththa vARE.

  6.33.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Aroor Pathikam (Meela adimai)