logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvarur - Karravarka Lunnun Kaniye

6.32 thiruvArUr - pORRiththiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  320 kaRRavarka LuNNuN^ kaniyE pORRi

  kazalaTain^thAr chelluN^ kathiyE pORRi
  aRRavarkaT kAramutha mAnAy pORRi

  allalaRuth thaTiyEnai ANTAy pORRi
  maRRoruva roppillA main^thA pORRi

  vAnavarkaL pORRum marun^thE pORRi
  cheRRavartham purameriththa chivanE pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.1
  321 vaN^kamali kaTaln^anycha muNTAy pORRi

  mathayAnai Irurivai pOrththAy pORRi
  koN^kalarum n^aRuN^konRaith thArAy pORRi

  kolpuliththO lATaik kuzakA pORRi
  aN^kaNanE amararkaLtham iRaivA pORRi

  Alamara n^IzalaRany chonnAy pORRi
  cheN^kanakath thanikkunRE chivanE pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.2
  322 malaiyAn maTan^thai maNALA pORRi

  mazaviTaiyAy n^inpAtham pORRi pORRi
  n^ilaiyAka ennenychil n^inRAy pORRi

  n^eRRimE loRRaikkaN NuTaiyAy pORRi
  ilaiyArn^tha mUvilaivE lEn^thi pORRi

  EzkaTalu mEzpozilu mAnAy pORRi
  chilaiyAlan Reyileriththa chivanE pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.3
  323 ponniyalum mEniyanE pORRi pORRi

  pUthap paTaiyuTaiyAy pORRi pORRi
  manniyachIr maRain^Anku mAnAy pORRi

  maRiyEn^thu kaiyAnE pORRi pORRi
  unnumavark kuNmaiyanE pORRi pORRi

  ulakuk koruvanE pORRi pORRi
  chennimichai veNpiRaiyAy pORRi pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.4
  324 n^anychuTaiya kaNTanE pORRi pORRi

  n^aRRavanE n^inpAtham pORRi pORRi
  venychuTarOn palliRuththa vEn^thE pORRi

  veNmathiyaN^ kaNNi vikirthA pORRi
  thunychiruLi lATa lukan^thAy pORRi

  thUn^IRu meykkaNin^tha chOthi pORRi
  chenychaTaiyAy n^inpAtham pORRi pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.5
  325 chaN^karanE n^inpAtham pORRi pORRi

  chathAchivanE n^inpAtham pORRi pORRi
  poN^karavA n^inpAtham pORRi pORRi

  puNNiyanE n^inpAtham pORRi pORRi
  aN^kamalath thayanOTu mAluN^ kANA 

  analuruvA n^inpAtham pORRi pORRi
  cheN^kamalath thiruppAtham pORRi pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.6
  326 vampulavu konRaich chaTaiyAy pORRi

  vAnpiRaiyum vALaravum vaiththAy pORRi
  kompanaiya n^uNNiTaiyAL kURA pORRi

  kuraikazalAR kURRuthaiththa kOvE pORRi
  n^ampumavark karumporuLE pORRi pORRi

  n^AlvEtha mARaN^ka mAnAy pORRi
  chemponE marakathamE maNiyE pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.7
  327 uLLamAy uLLaththE n^inRAy pORRi

  ukappAr manaththenRum n^IN^kAy pORRi
  vaLLalE pORRi maNALA pORRi

  vAnavarkOn thOLthuNiththa main^thA pORRi
  veLLaiyE RERum vikirthA pORRi

  mElOrkku mElOrkku mElAy pORRi
  theLLun^Irk kaN^kaich chaTaiyAy pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.8
  328 pUvArn^tha chennip punithA pORRi

  puththELir pORRum poruLE pORRi
  thEvArn^tha thEvarkkun^ thEvE pORRi

  thirumAluk kAzi yaLiththAy pORRi
  chAvAmE kAththennai yANTAy pORRi

  chaN^koththa n^IRReny chathurA pORRi
  chEvArn^tha velkoTiyAy pORRi pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.9
  329 piramanRan chiramarin^tha periyOy pORRi

  peNNuruvO TANuruvAy n^inRAy pORRi
  karan^Ankum mukkaNNu muTaiyAy pORRi

  kAthalippArk kARRa eLiyAy pORRi
  aruman^tha thEvark karachE pORRi

  anRarakkan ain^n^Anku thOLun^ thALuny
  chiramn^eriththa chEvaTiyAy pORRi pORRi

  thirumUlath thAnanE pORRi pORRi.

  6.32.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Aroor Pathikam (Meela adimai)