logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

shrI rudram camakam


PDF Version (Sanskrit characters)

Note: #f3;#e8; is "gM" symbol.

You could also read this in the Sanskrit (Devanagari script) or English Translation

 

Rudram :

 

Chamakam :

 

 

oum 

|| shrI rudraprashnaH ||

|| nyAsaH ||

asya shrI rudrAdyAya prashna mahAmantrasya
aghora RuShiH 
anuShTup ChandaH 
sa~gkarShaNamUrtisvarUpo yo&sAvAdityaH paramapuruShaH sa eSha rudro devatA ||

namaHshivAyeti bIjam |
shivatarAyeti shaktiH |
mahAdevAyeti kIlakam |
shrI sAMbasadAshiva prasAdasiddhyarthe jape viniyogaH ||

oM agnihotrAtmane a~gguShThAbhyAM namaH |
darshapUrNamAsAtmane tarjanIbhyAM namaH |
chAturmAsyAtmane madhyamAbhyAM namaH |
nirUDhapashubandhAtmane anAmikAbhyAM namaH |
jyotiShTomAtmane kaniShThikAbhyAM namaH |
sarvakratvAtmane karatalakarapRuShThAbhyAM namaH ||

oM agnihotrAtmane hRudayAya namaH |
darshapUrNamAsAtmane shirase svAhA |
chAturmAsyAtmane shikAyai vaShaT|
nirUDhapashubandhAtmane kavachAya hum|
jyotiShThomAtmane netratrayAya vauShaT |
sarvakratvAtmane astrAya phaT||

bhUrbhuvasuvaromiti digbandhaH ||

|| dhyaanam ||

aapaataalanabhaHsthalaantabhuvanabrahmaaNDamaavisphura-
jjyotiH sphaaTikali~ggamaulivilasat pUrNenduvaantaamRutaiH |
astokaaplutamekamIshamanishaM rudraanuvaakaa~jjapan
dhyaayedIpsita siddhaye&drutapadaM vipro&bhiShi~jchechChivam ||

brahmaaNDa vyaaptadehaa bhasitahimaruchaa bhaasamaanaa bhuja~ggaiH
kaNThe kaalaaH kapardaakalita shashikalaashchaNDakodaNDahastaaH |
tryakShaa rudraakShamaalaaH praNatabhayaharaaH shaaMbhavaa mUrtibhedaaH
rudraaH shrIrudrasUktaprakaTitavibhavaa naH prayachChantu saukhyam ||

oM gaNAnAM tvA gaNapati#f3;#e8;havAmahe kaviM kavInAmupamashravastamam |
jyeShTharAjaM brahmaNAM brahmaNaspata A naH shRuNvannUtibhi ssIda sAdanam || mahAgaNapateye namaH ||

|| oM namo bhagavate rudrAya ||

namaste rudramanyava utota iShave namaH |
namaste astu dhanvane bAhubhyA-muta te namaH || 1.1||

yAta iShuH shivatamA shivaM babhUva te dhanuH |
shivA sharavyA yA tava tayA no rudra mRuDaya || 1.2||

yA te rudra shivA tanU-raghorA&pApakAshinI |
tayA nastanuvA shantamayA girishaMtAbhichAkashIhi || 1.3||

yAmiShuM girishaMta haste bibharShyastave |
shivAM giritra tAM kuru mA hi#f3;#e8;sIH puruShaM jagat || 1.4||

shivena vachasA tvA girishAchChA vadAmasi |
yathA naH sarvamijjagadayakShma#f3;#e8;sumanA asat || 1.5||

adhyavochadadhi vaktA prathamo daivyo bhiShak |
ahI#f3;#e8;shcha sarvA~jjaMbhayantsarvAshcha yAtudhAnyaH || 1.6||

asau yastAmro aruNa uta babhruH sumaMgalaH |
ye chemA#f3;#e8;rudrA abhito dikShu |
shritAH sahasrasho&vaiShA#f3;#e8;heDa Imahe || 1.7||

asau yo&vasarpati nIlagrIvo vilohitaH |
utainaM gopA adRushannadRushannudahAryaH |
utainaM vishvA bhUtAni sa dRuShTo mRuDayAti naH || 1.8||

namo astu nIlagrIvAya sahasrAkShAya mIDhuShe |
atho ye asya satvAno&haM tebhyo&karannamaH || 1.9||

pramuMcha dhanvanastva-mubhayo-rArtniyo-rjyAm |
yAshcha te hasta iShavaH parA tA bhagavo vapa || 1.10||

avatatya dhanustva#f3;#e8; sahasrAkSha shateShudhe |
nishIrya shalyAnAM mukhA shivo naH sumanA bhava || 1.11||

vijyaM dhanuH kapardino vishalyo bANavA#f3;#e8; uta |
aneshannasyeShava Abhurasya niShaMgathiH || 1.12||

yA te heti-rmIDhuShTama haste babhUva te dhanuH |
tayA&smAnvishvatastva-mayakShmayA paribbhuja || 1.13||

namaste astvAyudhAyAnAtatAya dhRuShNave |
ubhAbhyAmuta te namo bAhubhyAM tava dhanvane || 1.14||

pari te dhanvano heti-rasmAnvRuNaktu vishvataH |
atho ya iShudhistavAre asmannidhehi tam || 1.15||

namaste astu bhagavan vishveshvarAya mahAdevAya tryaMbakAya
tripurAntakAya trikAgni-kAlAya kAlAgnirudrAya 
nIlakaNThAya mrutyuMjayAya sarveshvarAya 
sadAshivAya shrImanmahAdevAya namaH || 2.0||

namo hiraNyabAhave senAnye dishAM cha pataye namo namo
vRukShebhyo harikeshebhyaH pashUnAM pataye namo namaH
saspi~jjarAya tviShImate pathInAM pataye namo namo
babhlushAya vivyAdhine&nnAnAM pataye namo namo
harikeshAyopavItine puShTAnAM pataye namo namo
bhavasya hetyai jagatAM pataye namo namo
rudrAyAtatAvine kShetrANAM pataye namo namaH
sUtAyAhantyAya vanAnAM pataye namo namo
rohitAya sthapataye vRukShANAM pataye namo namo
mantriNe vaaNijAya kakShANAM pataye namo namo
bhuvaMtaye vArivaskRutAyauShadhInAM pataye namo nama
uchchairghoShAyAkrandayate pattInAM pataye namo namaH
kRutsnavItAya dhAvate satvanAM pataye namaH || 2.2||

namaH sahamAnAya nivyAdhina AvyAdhinInAM 
pataye namo namaH
kakubhAya niSha~ggiNe stenAnAM pataye namo namo
niSha~ggiNa iShudhimate taskaraaNaaM pataye namo namo
va~jchate pariva~jchate stAyUnAM pataye namo namo
nicherave paricharAyAraNyAnAM pataye namo namaH
sRukAvibhyo jighA#f3;#e8;sadbhyo muShNatAM pataye namo namo
&simadbhyo naktaM charadbhyaH prakRuntAnAM pataye namo nama
uShNIShiNe giricharAya kulu~jchAnAM pataye namo nama
iShumadbhyo dhanvAvibhyashcha vo namo nama
AtanvAnebhyaH pratidadhAnebhyashcha vo namo nama
AyachChadbhyo visRujadbhyashcha vo namo namo
&syadbhyo viddhyadbhyashcha vo namo nama
AsInebhyaH shayAnebhyashcha vo namo namaH
svapadbhyo jAgradbhyashcha vo namo nama-
stiShThadbhyo dhAvadbhyashcha vo namo namaH
sabhAbhyaH sabhApatibhyashcha vo namo namo
ashvebhyo&shvapatibhyashcha vo namaH || 3.2||

nama AvyAdhinIbhyo vividhyantIbhyashcha vo namo nama
ugaNAbhyastRu#f3;#e8;hatIbhyashcha vo namo namo
gRutsebhyo gRutsapatibhyashcha vo namo namo
vrAtebhyo vrAtapatibhyashcha vo namo namo
gaNebhyo gaNapatibhyashcha vo namo namo
virUpebhyo vishvarUpebhyashcha vo namo namo
mahadbhyaH kShullakebhyashcha vo namo namo
rathibhyo&rathebhyashcha vo namo namo rathebhyo
rathapatibhyashcha vo namo namaH
senAbhyaH senanibhyashcha vo namo namaH
kShattRubhyaH saMgrahItRubhyashcha vo namo nama-
stakShabhyo rathakArebhyashcha vo namo namaH
kulAlebhyaH karmArebhyashcha vo namo namaH
pu~jjiShTebhyo niShAdebhyashcha vo namo nama
iShukRudbhyo dhanvakRudbhyashcha vo namo namo
mRugayubhyaH shvanibhyashcha vo namo namaH
shvabhyaH shvapatibhyashcha vo namaH || 4.2||

namo bhavAya cha rudrAya cha namaH sharvAya cha pashupataye cha
namo nIlagrIvAya cha shitikaNThAya cha
namaH kapardine cha vyuptakeshAya cha 
namaH sahasrAkShAya cha shatadhanvane cha 
namo girishAya cha shipiviShTAya cha
namo mIDhuShTamAya cheShumate cha namo hrasvAya cha vAmanAya cha
namo bRuhate cha varShIyase cha 
namo vRuddhAya cha saMvRuddhvane cha 
namo agriyAya cha prathamAya cha nama Ashave chAjirAya cha 
namaH shIghriyAya cha shIbhyAya cha 
nama UrmyAya chAvasvanyAya cha 
namaH srotasyAya cha dvIpyAya cha || 5.2||

namo jyeShThAya cha kaniShThAya cha
namaH pUrvajAya chAparajAya cha 
namo madhyamAya chApagalbhAya cha 
namo jaghanyAya cha budhniyAya cha 
namaH sobhyAya cha pratisaryAya cha 
namo yAmyAya cha kShemyAya cha 
nama urvaryAya cha khalyAya cha 
namaH shlokyAya chAvasAnyAya cha 
namo vanyAya cha kakShyAya cha 
namaH shravAya cha pratishravAya cha 
nama AshuSheNAya chAshurathAya cha 
namaH shUrAya chAvabhindate cha 
namo varmiNe cha varUthine cha 
namo bilmine cha kavachine cha 
namaH shrutAya cha shrutasenAya cha || 6.2||

namo dundubhyAya chAhananyAya cha namo dhRuShNave cha pramRushaaya cha
namo dUtAya cha prahitAya cha namo niSha~ggiNe cheShudhimate cha 
namastIkShNeShave chAyudhine cha namaH svAyudhAya cha sudhanvane cha 
namaH srutyAya cha pathyAya cha namaH kATyAya cha nIpyAya cha 
namaH sUdyAya cha sarasyAya cha namo nAdyAya cha vaishantAya cha 
namaH kUpyAya chAvaTyAya cha namo varShyAya chAvarShyAya cha
namo meghyAya cha vidyutyAya cha nama IdhriyAya chAtapyAya cha 
namo vAtyAya cha reShmiyAya cha 
namo vAstavyAya cha vAstupAya cha || 7.2||

namaH somAya cha rudrAya cha namastAmrAya chAruNAya cha 
namaH sha~ggAya cha pashupataye cha nama ugrAya cha bhImAya cha 
namo agrevadhAya cha dUrevadhAya cha 
namo hantre cha hanIyase cha namo vRukShebhyo harikeshebhyo
namastArAya namaH shaMbhave cha mayobhave cha 
namaH shaMkarAya cha mayaskarAya cha 
namaH shivAya cha shivatarAya cha 
namastIrthyAya cha kUlyAya cha 
namaH pAryAya chAvAryAya cha 
namaH prataraNAya chottaraNAya cha 
nama AtAryAya chAlAdyAya cha 
namaH shaShpyAya cha phenyAya cha namaH
sikatyAya cha pravAhyAya cha || 8.2||

nama iriNyAya cha prapathyAya cha 
namaH ki#f3;#e8;shilAya cha kShayaNAya cha
namaH kapardine cha pulastaye cha 
namo goShThyAya cha gRuhyAya cha 
namastalpyAya cha gehyAya cha 
namaH kATyAya cha gahvareShThAya cha 
namo hRudayyAya cha niveShpyAya cha 
namaH pA#f3;#e8;savyAya cha rajasyAya cha 
namaH shuShkyAya cha harityAya cha 
namo lopyAya cholapyAya cha 
nama UrvyAya cha sUrmyAya cha 
namaH parNyAya cha parNashadyAya cha 
namo&paguramANAya chAbhighnate cha 
nama Akhkhidate cha prakhkhidate cha 
namo vaH kirikebhyo devAnA#f3;#e8; hRudayebhyo
namo vikShINakebhyo namo vichinvatkebhyo
nama Anirhatebhyo nama AmIvatkebhyaH || 9.2||

drApe andhasaspate daridrannIlalohita |
eShAM puruShANAmeShAM pashUnAM mA bhermAro mo eShAM
kiMchanAmamat || 10.1||

yA te rudra shivA tanUH shivA vishvAha bheShajI |
shivA rudrasya bheShajI tayA no mRuDa jIvase || 10.2||

imA#f3;#e8;rudrAya tavase kapardine kShayadvIrAya prabharAmahe matim |
yathA naH shamasaddvipade chatuShpade vishvaM puShTaM grAme
asminnanAturam || 10.3||

mRuDA no rudrotano mayaskRudhi kShayadvIrAya namasA vidhema te |
yachChaM cha yoshcha manurAyaje pitA tadashyAma tava rudra praNItau || 10.4||

mA no mahAntamuta mA no arbhakaM mA na ukShanta-muta mA na ukShitam |
mA no vadhIH pitaraM mota mAtaraM priyA mA nastanuvo rudra rIriShaH || 10.5||

mAnastoke tanaye mA na AyuShi mA no goShu mA no ashveShu rIriShaH |
vIrAnmA no rudra bhAmito&vadhI-rhaviShmanto namasA vidhema te || 10.6||

ArAtte goghna uta pUruShaghne kShayadvIrAya sumnamasme te astu |
rakShA cha no adhi cha deva brUhyathA cha naH sharma yachCha dvibarhAH || 10.7||

stuhi shrutaM gartasadaM yuvAnaM mRuganna bhIma-mupahatnumugram |
mRuDA jaritre rudra stavAno anyante asmannivapantu senAH || 10.8||

pariNo rudrasya hetirvRuNaktu pari tveShasya durmatiraghAyoH |
ava sthirA maghavadbhyastanuShva mIDhvastokAya tanayAya mRuDaya || 10.9||

mIDhuShTama shivatama shivo naH sumanA bhava |
parame vRukSha AyudhaM nidhAya kRuttiM vasAna Achara pinAkaM vibhradAgahi || 10.10||

vikirida vilohita namaste astu bhagavaH |
yAste sahasra#f3;#e8;hetayo&nyamasmannivapantu tAH || 10.11||

sahasrANi sahasradhA bAhuvostava hetayaH |
tAsAmIshAno bhagavaH parAchInA mukhA kRudhi || 10.12||

sahasrANi sahasrasho ye rudrA adhi bhUmyAm |
teShA#f3;#e8;sahasrayojane&vadhanvAni tanmasi || 11.1||

asmin mahatyarNave&ntarikShe bhavA adhi || 11.2||
nIlagrIvAH shitikaNThAH sharvA adhaH kShamAcharAH || 11.3||
nIlagrIvAH shitikaNThA diva#f3;#e8;rudrA upashritAH || 11.4||
ye vRukSheShu saspiMjarA nIlagrIvA vilohitAH || 11.5||
ye bhUtAnAmadhipatayo vishikhAsaH kapardinaH || 11.6||
ye anneShu vividhyanti pAtreShu pibato janAn || 11.7||
ye pathAM pathirakShaya ailabRudA yavyudhaH || 11.8||
ye tIrthAni pracharanti sRukAvanto niSha~ggiNaH || 11.9||
ya etAvantashcha bhUyaa#f3;#e8;sashcha disho rudrA vitasthire 
teShA#f3;#e8;sahasra-yojane &vadhanvAni tanmasi || 11.10||
namo rudrebhyo ye pRuthivyAM ye &ntarikShe
ye divi yeShAmannaM vAto varShamiShava-stebhyo dasha
praachIrdasha dakShiNA dasha pratIchIrdashodIchIrdashordhvaastebhyo
namaste no mRuDayantu te yaM dviShmo yashcha no dveShTi 
taM vo jambhe dadhAmi || 11.11||

tryaMbakaM yajAmahe sugandhiM puShTivardhanam |
urvArukamiva bandhanAnmRutyo-rmukShIya mA&mRutAt || 1||

yo rudro agnau yo apsu ya oShadhIShu |
yo rudro vishvA bhuvanA&&vivesha tasmai rudrAya namo astu || 2||

tamuShTuhi yaH sviShuH sudhanvA yo vishvasya kShayati bheShajasya |
yakShvAmahe saumanasAya rudraM namobhi rdevamasuraM duvasya || 3||

ayaM me hasto bhagavAnayaM me bhagavattaraH |
ayaM me vishva-bheShajo&ya#f3;#e8; shivAbhimarshanaH || 4||

ye te sahasramayutaM pAshA mRutyo martyAya hantave |
tAn yaj~jasya mAyayA sarvAnava yajAmahe |
mRutyave svAhA mRutyave svAhA || 5||

oM namo bhagavate rudrAya viShNave mRutyurme pAhi |
prANAnAM granthirasi rudro mA vishAntakaH |
tenAnnenApyAyasva || 6||
namo rudraaya viShNave mRutyurme pAhi

|| oM shAntiH shAntiH shAntiH ||

|| chamakaprashnaH ||

agnaaviShNU sajoShasemaa vardhantu vaaM giraH |
dyumnairvaajebhiraagatam ||

vaajashcha me prasavashcha me 
prayatishcha me prasitishcha me dhItishcha me kratushcha me 
svarashcha me shlokashcha me shraavashcha me shrutishcha me 
jyotishcha me suvashcha me praaNashcha me&paanashcha me 
vyaanashcha me&sushcha me chittaM cha ma aadhItaM cha me 
vaakcha me manashcha me chakShushcha me shrotraM cha me dakShashcha me 
balaM cha ma ojashcha me sahashcha ma aayushcha me 
jaraa cha ma aatmaa cha me tanUshcha me sharma cha me varma cha me
&~ggaani cha me&sthaani cha me parU#f3;#e8;Shi cha me 
sharIraaNi cha me || 1||

jyaiShThyaM cha ma aadhipatyaM cha me manyushcha me 
bhaamashcha me&mashcha me&mbhashcha me jemaa cha me mahimaa cha me 
varimaa cha me prathimaa cha me varShmaa cha me draaghuyaa cha me 
vRuddhaM cha me vRuddhishcha me satyaM cha me shraddhaa cha me
jagachcha me dhanaM cha me vashashcha me tviShishcha me krIDaa cha me 
modashcha me jaataM cha me janiShyamaaNaM cha me sUktaM cha me
sukRutaM cha me vittaM cha me vedyaM cha me bhUtaM cha me 
bhaviShyachcha me sugaM cha me supathaM cha ma RuddhaM cha ma 
Ruddhishcha me k~luptaM cha me k~luptishcha me matishcha me 
sumatishcha me || 2||

shaM cha me mayashcha me priyaM cha me&nukaamashcha me
kaamashcha me saumanasashcha me bhadraM cha me shreyashcha me 
vasyashcha me yashashcha me bhagashcha me draviNaM cha me 
yantaa cha me dhartaa cha me kShemashcha me dhRutishcha me 
vishvaM cha me mahashcha me saMvichcha me j~jaatraM cha me 
sUshcha me prasUshcha me sIraM cha me layashcha ma RutaM cha me
&mRutaM cha me&yakShmaM cha me&naamayachcha me jIvaatushcha me
dIrghaayutvaM cha me&namitraM cha me&bhayaM cha me sugaM cha me 
shayanaM cha me sUShaa cha me sudinaM cha me || 3||

Urkcha me sUnRutaa cha me payashcha me rasashcha me 
ghRutaM cha me madhu cha me sagdhishcha me sapItishcha me 
kRuShishcha me vRuShTishcha me jaitraM cha ma audbhidyaM cha me 
rayishcha me raayashcha me puShTaM cha me puShTishcha me 
vibhu cha me prabhu cha me bahu cha me bhUyashcha me 
pUrNaM cha me pUrNataraM cha me&kShitishcha me kUyavaashcha me
&nnaM cha me&kShuchcha me vrIhiyashcha me yavaashcha me maaShaashcha me
tilaashcha me mudgaashcha me khalvaashcha me godhUmaashcha me
masuraashcha me priyaMgavashcha me&Navashcha me
shyaamaakaashcha me nIvaaraashcha me || 4||

ashmaa cha me mRuttikaa cha me girayashcha me parvataashcha me
sikataashcha me vanaspatayashcha me hiraNyaM cha me
&yashcha me sIsaM cha me trapushcha me shyaamaM cha me
lohaM cha me&gnishcha ma aapashcha me vIrudhashcha ma
oShadhayashcha me kRuShTapachyaM cha me&kRuShTapachyaM cha me
graamyaashcha me pashava aaraNyaashcha yaj~jena kalpantaaM
vittaM cha me vittishcha me bhUtaM cha me bhUtishcha me
vasu cha me vasatishcha me karma cha me shaktishcha me
&rthashcha ma emashcha ma itishcha me gatishcha me || 5||

agnishcha ma indrashcha me somashcha ma indrashcha me
savitaa cha ma indrashcha me sarasvatI cha ma indrashcha me
pUShaa cha ma indrashcha me bRuhaspatishcha ma indrashcha me
mitrashcha ma indrashcha me varuNashcha ma indrashcha me
tvaShTaa cha ma indrashcha me dhaataa cha ma indrashcha me
viShNushcha ma indrashcha me&shvinau cha ma indrashcha me
marutashcha ma indrashcha me vishve cha me devaa indrashcha me
pRuthivI cha ma indrashcha me&ntarikShaM cha ma indrashcha me
dyaushcha ma indrashcha me dishashcha ma indrashcha me
mUrdhaa cha ma indrashcha me prajaapatishcha ma indrashcha me || 6||

a#f3;#e8;shushcha me rashmishcha me&daabhyashcha me&dhipatishcha ma
upaa#f3;#e8;shushcha me&ntaryaamashcha ma aindravaayavashcha me
maitraavaruNashcha ma aashvinashcha me pratiprasthaanashcha me
shukrashcha me manthI cha ma aagrayaNashcha me vaishvadevashcha me
dhruvashcha me vaishvaanarashcha ma Rutugrahaashcha me
&tigraahyaashcha ma aindraagnashcha me vaishvadevashcha me
marutvatIyaashcha me maahendrashcha ma aadityashcha me
saavitrashcha me saarasvatashcha me pauShNashcha me
paatnIvatashcha me haariyojanashcha me || 7||

idhmashcha me barhishcha me vedishcha me dhiShNiyaashcha me
sruchashcha me chamasaashcha me graavaaNashcha me svaravashcha ma
uparavaashcha me &dhiShavaNe cha me droNakalashashcha me 
vaayavyaani cha me pUtabhRuchcha me aadhavanIyashcha ma 
aagnIdhraM cha me havirdhaanaM cha me gRuhaashcha me sadashcha me 
puroDaashaashcha me pachataashcha me&vabhRuthashcha me
svagaakaarashcha me || 8||

agnishcha me dharmashcha me&rkashcha me sUryashcha me
praaNashcha me&shvamedhashcha me pRuthivI cha me &ditishcha me 
ditishcha me dyaushcha me shakvarIra~ggulayo dishashcha me 
yaj~jena kalpantaamRukcha me saama cha me stomashcha me 
yajushcha me dIkShaa cha me tapashcha ma Rutushcha me vrataM cha me
&horaatrayorvRuShTyaa bRuhadrathantare cha me yaj~jena kalpetaam || 9||

garbhaashcha me vatsaashcha me tryavishcha me tryavI cha me
dityavaaT cha me dityauhI cha me pa~jchaavishcha me
pa~jchaavI cha me trivatsashcha me trivatsaa cha me 
turyavaaT cha me turyauhI cha me paShThavaaT cha me paShThauhI cha ma
ukShaa cha me vashaa cha ma RuShabhashcha me vehachcha me
&naDvaa~jcha me dhenushcha ma aayuryaj~jena kalpataaM
praaNo yaj~jena kalpataamapaano yaj~jena kalpataaM
vyaano yaj~jena kalpataaM chakShuryaj~jena kalpataa#f3;#e8;
shrotraM yaj~jena kalpataaM mano yaj~jena kalpataaM
vaagyaj~jena kalpataamaatmaa yaj~jena kalpataaM 
yaj~jo yaj~jena kalpataam || 10||

ekaa cha me tisrashcha me pa~jcha cha me sapta cha me
nava cha ma ekaadasha cha me trayodasha cha me paMchadasha cha me
saptadasha cha me navadasha cha ma eka vi#f3;#e8;shatishcha me 
trayovi#f3;#e8;shatishcha me paMchavi#f3;#e8;shatishcha me
saptavi#f3;#e8;shatishcha me navavi#f3;#e8;shatishcha ma
ekatri#f3;#e8;shachcha me trayastri#f3;#e8;shachcha me
chatasrashcha me&ShTau cha me dvaadasha cha me ShoDasha cha me
vi#f3;#e8;shatishcha me chaturvi#f3;#e8;shatishcha me&ShTaavi#f3;#e8;shatishcha me 
dvaatri#f3;#e8;shachcha me ShaTtri#f3;#e8;shachcha me chatvari#f3;#e8;shachcha me
chatushchatvaari#f3;#e8;shachcha me&ShTaachatvaari#f3;#e8;shachcha me
vaajashcha prasavashchaapijashcha kratushcha suvashcha mUrdhaa cha
vyashniyashchaantyaayanashchaantyashcha bhauvanashcha
bhuvanashchaadhipatishcha || 11||

iDaa devahUrmanuryaj~janIrbRuhaspatirukthaamadaani
sha#f3;#e8;siShadvishvedevaaH sUktavaachaH pRuthivImaatarmaa 
maa hi#f3;#e8;sIrmadhu maniShye madhu janiShye madhu vakShyaami 
madhu vadiShyaami madhumatIM devebhyo vaachamudyaasa#f3;#e8;
shushrUSheNyaaM manuShyebhyastaM maa devaa avantu
shobhaayai pitaro&numadantu ||

|| oM shaantiH shaantiH shaantiH ||

Related Content

Antiquity Of The Saiva Religion By R. A. Sastri

Ardra Darsanam* – The Day Of Mercy

Chamakam English Translation

Kalagni Rudra Upanishad

Kalagnirudropanishat - R A Sastri