logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Namakkatikalakiya-atikal


7.33. n^amakkaTikaLAkiya - aTikaL
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

330
pARuthAN^kiya kATarOpaTu

thalaiyarOmalaip pAvaiyOr
kURuthAN^kiya kuzakarOkuzaik

kAtharOkuRuN^ kOTTiLa
ERuthAN^kiya koTiyarOchuTu

poTiyarOilaN^ kumpiRai
ARuthAN^kiya chaTaiyarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.1
331 iTTithAkavan^ thuraiminOn^umak

kichaiyumAn^inain^ thEththuvIr
kaTTivAzvathu n^AkamOchaTai

mElumn^ARu karan^thaiyO
paTTiyERukan^ thERarOpaTu

veNTalaippali koNTuvan^
thaTTiyALavuN^ kiRparOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.2
332 onRinIrkaLvan^ thuraiminOn^umak

kichaiyumAn^inain^ thEththuvIr
kunRipOlvathO ruruvarOkuRip

pAkin^IRukoN TaNivarO
inRiyEyilar AvarOanRi

uTaiyarAyilar AvarO
anRiyEmika aRavarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.3
333 thEnaiyATumuk kaNNarOmikach

cheyyarOveLLai n^IRRarO
pAneyATalum payilvarOthamaip

paRRinArkaTku n^allarO
mAnaimEviya kaNNinALmalai

maN^kain^aN^kaiyai anychavOr
AnaiyIruri pOrpparOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.4
334 kONalmAmathi chUTarOkoTu

koTTikAlar kazalarO
vINaithAnavar karuviyO

viTaiyERuvEtha muthalvarO
n^ANathAkavOr n^AkaN^koNTaraik

kArpparOn^ala mArthara
ANaiyAkan^am maTikaLOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.5
335 van^thuchollumin mUTanEnukku

vallavAn^inain^ thEththuvIr
van^thachAyinai aRivarOthammai

vAzththinArkaTku n^allarO
pun^thiyAlurai koLvarOanRip

poyyilmeyyuraith thALvarO
anRiyEmika aRavarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.6
336 meyyenchollumin n^amaraN^kALumak

kichaiyumAn^inain^ thEththuvIr
kaiyiRchUlama thuTaiyarOkari

kATarOkaRaik kaNTarO
veyyapAmparai ArpparOviTai

ERarOkaTai thORunychen
RaiyaN^koLLumav vaTikaLOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.7
337 n^ITuvAzpathi uTaiyarOayan

n^eTiyamAlukku n^eTiyarO
pATuvAraiyum uTaiyarOthamaip

paRRinArkaTku n^allarO
kATuthAnaraN^ kAkavEkaikaL

eTTinOTila yampaTa
ATuvArenap paTuvarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.8
338 n^amaNan^an^thiyuN^ karumavIranun^

tharumachEnanu menRivar
kumaNamAmalaik kunRupOninRu

thaN^kaLkURaiyon RinRiyE
nymaNanyAnyNa nyANanyONamen

ROthiyAraiyu n^ANilA
amaNarARpazip puTaiyarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.9
339 paTicheyn^IrmaiyiR paththarkALpaNin^

thEththinEnpaNi yIraruL
vaTivilAnRiru n^AvalUran

vanappakaiyappan vanRoNTan
cheTiyanAkilun^ thIyanAkilun^

thammaiyEmanany chin^thikkum
aTiyanUranai ALvarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.10


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika