logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruitaiyarruththokai


7.31 thiruiTaiyARRuththokai
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

310 mun^thaiyUr muthukunRaN^ kuraN^kaNin muTTam
chin^thaiyUr n^anRuchen RaTaivAn thiruvArUr
pan^thaiyUr pazaiyARu pazanam painynyIli
en^thaiyUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.1
311 chuRRumUr chuziyal thiruchchO puran^thoNTar
oRRumUr oRRiyUr thiruvURal oziyAp
peRRamERip peNpAthi yiTampeNNaith theNNIr
eRRumUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.2
312 kaTaN^kaLUr thirukkArik karaikayi lAyam
viTaN^kaLUr thiruveNNi aNNA malaiveyya
paTaN^kaLUr kinRapAm paraiyAn paranychOthi
iTaN^koLUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.3
313 kachchaiyUr kAvaN^ kazukkunRaN^ kArONam
pichchaiyUr thirivAn kaTavUr vaTapERUr
kachchiyUr kachchichikkal n^eyththAnam mizalai
ichchaiyUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.4
314 n^iRaiyanUr n^inRiyUr koTuN^kunRam amarn^tha
piRaiyanUr perumUr perumpaRRap puliyUr
maRaiyanUr maRaikkATu valanychuzi vAyththa
iRaivanUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.5
315 thiN^kaLUr thiruvA thiraiyAn paTTinamUr
n^aN^kaLUr n^aRaiyUr n^anin^A lichain^AlUr
thaN^kaLUr thamizAn enRupA vikkavalla
eN^kaLUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.6
316 karukkan^any chamuthuNTa kallAlan kollERRan
tharukkaruk kanaichcheR Rukan^thAnRan muTimEl
erukkan^AN malariNTai yummaththa munychUTi
irukkumUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.7
317 thEchanUr vinaithEya n^inRAn thiruvAkkUr
pAchanUr paramETTi paviththira pAva
n^AchanUr n^anipaLLi n^aLLARRai amarn^tha
IchanUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.8
318 pERanUr piRaichchen niyinAn peruvELUr
thERanUr thirumA makaLkOn RirumAlOr
kURanUr kuraN^kATu thuRaithiruk kOval
ERanUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.
7.31.9
319 URivA yinan^ATiya vanRoNTan Uran
thERuvAr chin^thaithERu miTanycheN^kaN veLLE
RERuvAr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthaik
kURuvAr vinaiyev viTamey kuLirvArE.
7.31.10


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika