logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkaruppariyalur


7.30 thirukkaruppaRiyalUr
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

299 chimmAn^thu chimpuLiththuch chin^thaiyinil

vaiththukan^thu thiRampA vaNNaN^
kaimmAvin urivaipOrth thumaiveruvak

kaNTAnaik karuppa RiyalUrk
koymmAvin malarchchOlaik kuyilpATa

mayilATuN^ kokuTik kOyil
emmAnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.1
300 n^IRRArum mEniyarAy n^inaivArtham

uLLaththE n^iRain^thu thOnRuN^
kARRAnaith thIyAnaik kathirAnai

mathiyAnaik karuppa RiyalUrk
kURRAnaik kURRuthaiththuk kOlvaLaiyAL

avaLOTuN^ kokuTik kOyil
ERRAnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.2
301 muTTAmE n^ATORum n^IrmUzkip

pUppaRiththu mUnRu pOthuN^
kaTTArn^tha iNTaikoN TaTichchErththum

an^thaNarthaN^ karuppa RiyalUr
koTTATTup pATTAki n^inRAnaik

kuzakanaik kokuTik kOyil
eTTAna mUrththiyai n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.3
302 virun^thAya chonmAlai koNTEththi

vinaipOka vEli thORuN^
karun^thALa vAzaimER cheN^kanikaL

thEnchoriyuN^ karuppa RiyalUrk
kurun^thAya muLLeyiRRuk kOlvaLaiyAL

avaLOTuN^ kokuTik kOyil
irun^thAnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.4
303 poTiyERu thirumEnip perumAnaip

poN^karavak kachchai yAnaik
kaTin^ARum pUmpoykaik kayalvALai

kuthikoLLuN^ karuppa RiyalUrk
koTiyERi vaNTinamun^ thaNTEnum

paNcheyyuN^ kOkuTik kOyil
aTiyERu kazalAnai n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.5
304 poyyAtha vAymaiyAR poTippUchip

pORRichaiththup pUchai cheythu
kaiyinA leriyOmpi maRaivaLarkkum

an^thaNarthaN^ karuppa RiyalUrk
koyyulAm malarchchOlaik kuyilkUva

mayilAluN^ kokuTik kOyil
aiyanaiyen manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.6
305 cheTikoLn^Oy uLLaLavun^ thIvinaiyun^

thIrn^thoziyach chin^thai cheymmin
kaTikoLpUn^ thaTamaNTik karumEthi

kaNpaTukkuN^ karuppa RiyalUrk
koTikoLpU n^uNNiTaiyAL kOlvaLaiyAL

avaLOTuN^ kokuTik kOyil
aTikaLaiyen manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.7
306 paRaiyAtha valvinaikaL paRain^thoziyap

pannALum pATi yATik
kaRaiyArn^tha kaNTaththan eNTOLan

mukkaNNan karuppa RiyalUrk
kuRaiyAtha maRain^Avar kuRREval

oziyAtha kokuTik kOyil
uRaivAnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.8
307 chaN^kEn^thu kaiyAnun^ thAmaraiyin

mElAnun^ thanmai kANAk
kaN^kArn^tha vArchaTaikaL uTaiyAnai

viTaiyAnaik karuppa RiyalUrk
koN^kArn^tha poziRchOlai chUzkanikaL

palavuthirkkuN^ kokuTik kOyil
eN^kOnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.9
308 paNTAzin ichaimuralap pannALum

pAviththup pATi yATik
kaNTArthaN^ kaNkuLiruN^ kaLikkamukam

pUnychOlaik karuppa RiyalUrk
kuNTATuny chamaNaruny chAkkiyarum

puRaN^kURuN^ kokuTik kOyil
eNTOLem perumAnai n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.10
309 kalaimalin^tha thenpulavar kaRROrtham

miTarthIrkkuN^ karuppa RiyalUrk
kulaimalin^tha kOTTeN^ku maTTozukum

pUnychOlaik kokuTik kOyil
ilaimalin^tha mazuvAnai manaththinA

lanpuchey thinpa meythi
malaimalin^tha thOLUran vanappakaiyap

pannuraiththa vaNTa mizkaLE.

7.30.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kuRRampoRuththavIchuvarar,
thEviyAr - kOlvaLain^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika