logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkurukavur


7.29 thirukkurukAvUr
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

289 iththanai yAmARRai aRin^thilEn emperumAn
piththarE enRummaip pEchuvAr piRarellAm
muththinai maNithannai mANikkam muLaiththezun^tha
viththanE kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.1
290 Aviyaip pOkAmE thavirththennai ATkoNTAy
vAviyiR kayalpAyak kuLaththiTai maTaithORuN^
kAviyuN^ kuvaLaiyuN^ kamalanycheN^ kazun^Irum
mEviya kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.2
291 pATuvAr pachithIrppAy paravuvAr piNikaLaivAy
OTun^an kalanAka uNpalik kuzalvAnE
kATun^al liTamAkak kaTuviruL n^aTamATum
vETanE kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.3
292 veppoTu piNiyellAn^ thavirththennai ATkoNTAy
oppuTai oLin^Ilam ON^kiya malarppoykai
appaTi azakAya aNin^aTai maTavannam
meyppaTu kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.4
293 varumpazi vArAmE thavirththennai ATkoNTAy
churumpuTai malarkkonRaich chuNNaveN NIRRAnE
arumpuTai malarppoykai alliyum mallikaiyum
virumpiya kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.5
294 paNNiTaith thamizoppAy pazaththiniR chuvaiyoppAy
kaNNiTai maNiyoppAy kaTuviruT chuTaroppAy
maNNiTai aTiyArkaL manaththiTar vArAmE
viNNiTaik kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.6
295 pOn^thanai thariyAmE n^amanthamar pukun^thennai
n^On^thana cheythAlum n^unnala thaRiyEnn^An
chAn^thanai varumElun^ thavirththennai ATkoNTa
vEn^thanE kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.7
296 malakkiln^in naTiyArkaL manaththiTai mAlthIrppAy
chalachchala miTukkuTaiya tharumanAr thamarennaik
kalakkuvAn van^thAluN^ kaTun^thuyar vArAmE
vilakkuvAy kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.8
297 paTuvippAy unakkEyAT palaraiyum paNiyAmE
thoTuvippAy thukiloTupon thOluTuth thuzalvAnE
keTuvippAy allAthAr kETilAp ponnaTikkE
viTuvippAy kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.
7.29.9
298 vaLaN^kani pozilmalku vayalaNin^ thazakAya
viLaN^koLi kurukAvUr veLLaTai uRaivAnai
iLaN^kiLai ArUran vanappakai yavaLappan
uLaN^kuLir thamizmAlai paththarkaT kuraiyAmE.
7.29.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - veLLiTaiyappar,
thEviyAr - kAviyaN^kaNNiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika