logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkatavurvirattam


7.28 thirukkaTavUrvIraTTam

paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

279 poTiyAr mEniyanE purin^Uloru pARporun^tha
vaTiyAr mUvilaivEl vaLarkaN^kaiyin maN^kaiyoTuN^
kaTiyAr konRaiyanE kaTavUrthanuL vIraTTaththem
aTikEL ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.1
280 piRaiyA runychaTaiyAy piramanRalai yiRpalikoL
maRaiyAr vAnavanE maRaiyinporu LAnavanE
kaRaiyA rummiTaRRAy kaTavUrthanuL vIraTTaththem
iRaivA ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.2
281 anRA linnizaRkIz aRamn^Alvark karuLpurin^thu
konRAy kAlanuyir koTuththAymaRai yOnukkumAn
kanRAruN^ karavA kaTavUrththiru vIraTTaththuL
enRA thaiperumAn enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.3
282 pOrA ruN^kariyin nuripOrththuppon mEniyinmEl
vArA rummulaiyAL orupAkam makizn^thavanE
kArA rummiTaRRAy kaTavUrthanuL vIraTTAnath
thArA ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.4
283 maiyAr kaNTaththinAy mathamAvuri pOrththavanE
poyyA thennuyiruL pukun^thAyinnam pOn^thaRiyAy
kaiyAr ATaravA kaTavUrthanuL vIraTTaththem
aiyA ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.5
284 maNNIr thIveLikAl varupUthaN^ka LAkimaRRum
peNNO TANaliyAyp piRavAvuru AnavanE
kaNNA rummaNiyE kaTavUrthanuL vIraTTaththem
aNNA ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.6
285 eriyAr punchaTaimEl iLan^Akam aNin^thavanE
n^ariyA runychuTalai n^akuveNTalai koNTavanE
kariyAr IruriyAy kaTavUrthanuL vIraTTaththem
ariyAy ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.7
286 vERA unnaTiyEn viLaN^kuN^kuzaik kAthuTaiyAy
thEREn unnaiyallAR chivanEyen chezunychuTarE
kARAr veNmaruppA kaTavUrththiru vIraTTaththuL
ARAr chenychaTaiyAy enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.8
287 ayanO TanRariyum aTiyummuTi kANpariya
payanE emparanE paramAya paranychuTarE
kayamA runychaTaiyAy kaTavUrththiru vIraTTaththuL
ayanE ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.
7.28.9
288 kArA rumpozilchUz kaTavUrththiru vIraTTaththuL
ErA rummiRaiyaith thuNaiyAezil n^AvalarkOn
ArU rannaTiyAn aTiththoNTan uraiththathamiz
pArO rEththavallAr paralOkath thiruppArE.
7.28.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - amirthakaTEchuvarar,
thEviyAr - apirAmiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content