logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkarkuti


7.27 thirukkaRkuTi
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

269 viTaiyA ruN^koTiyAy veRiyArmalark konRaiyinAy
paTaiyAr veNmazuvA paramAya paramparanE
kaTiyAr pUmpozilchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
aTikEL emperumAn aTiyEnaiyum anychalennE.
7.27.1
270 maRaiyOr vAnavarun^ thozuthEththi vaNaN^kan^inRa
iRaivA emperumAn enakkinnamu thAyavanE
kaRaiyAr chOlaikaLchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
aRavA aN^kaNanE aTiyEnaiyum anychalennE.
7.27.2
271 chilaiyAl muppuraN^kaL poTiyAkach chithaiththavanE
malaimEl mAmarun^thE maTamAthiTaN^ koNTavanE
kalaichEr kaiyinanE thirukkaRkuTi mannin^inRa
alaichEr chenychaTaiyAy aTiyEnaiyum anychalennE.
7.27.3
272 cheyyAr mEniyanE thirun^Ila miTaRRinanE
maiyAr kaNNipaN^kA mathayAnai uriththavanE
kaiyAr chOlaikaLchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
aiyA emperumAn aTiyEnaiyum anychalennE.
7.27.4
273 chan^thAr veNkuzaiyAy charikOvaNa ATaiyanE
pan^thA rumviralAL orupAkam amarn^thavanE
kan^thAr chOlaikaLchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
en^thAy emperumAn aTiyEnaiyum EnRukoLLE.
7.27.5
274 araiyAr kILoTukO vaNamum araikkachaiththu
viraiyAr konRaiyuTan viLaN^kumpiRai mEluTaiyAy
karaiyA rumvayalchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
araiyA emperumAn aTiyEnaiyum anychalennE.
7.27.6
275 pArAr viNNavarum paravippaNin^ thEththan^inRa
chIrAr mEniyanE thikazn^Ila miTaRRinanE
kArAr pUmpozilchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
ArA innamuthE aTiyEnaiyum anychalennE.
7.27.7
276 n^ilanE n^IrvaLithI n^eTuvAnaka mAkin^inRa
pulanE puNTarikath thayanmAlavan pORRicheyyuN^
kanalE kaRpakamE thirukkaRkuTi mannin^inRa
analchEr kaiyinanE aTiyEnaiyum anychalennE.
7.27.8
277 varuN^kA lannuyirai maTiyaththiru melviralAR
perumpA lanRanakkAyp piriviththa perun^thakaiyE
karumpA rumvayalchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
virumpA emperumAn aTiyEnaiyum vENTuthiyE.
7.27.9
278 alaiyAr thaNpunalchUzn^ thazakAki vizavamaruN^
kalaiyAr mAthavarchEr thirukkaRkuTik kaRpakaththaich
chilaiyAr vANuthalAL n^allachiN^kaTi yappanurai
vilaiyAr mAlaivallAr viyanmUvula kALpavarE.
7.27.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - uchchivarathan^Ayakar, thEviyAr - anychanATchiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkazumalam

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika