logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkazipplai


7.23 thirukkazippAlai
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

229 cheTiyEn thIvinaiyiR RaTumARak kaNTAlum
aTiyAn AvavenA thozithal thakavAmE
muTimEl mAmathiyum aravum uTanRuyilum
vaTivE thAmuTaiyAr makizuN^kazip pAlaiyathE.
7.23.1
230 eN^kE nummirun^thun aTiyE nunain^inain^thAl
aN^kE van^thennOTum uTanAki n^inRaruLi
iN^kE envinaiyai aRuththiT TenaiyALum
kaN^kA n^AyakanE kazippAlai mEyAnE.
7.23.2
231 oRuththAy n^innaruLil aTiyEn pizaiththanakaL
poRuththAy eththanaiyum n^AyEnaip poruTpaTuththuch
cheRuththAy vElaiviTa maRiyAmal uNTukaNTaN^
kaRuththAy thaNkazanik kazippAlai mEyAnE.
7.23.3
232 churumpAr viNTamalar avaithUvith thUN^kukaNNIr
arumpA n^iRkumanath thaTiyAroTum anpucheyvan
virumpEn unnaiyallAl orutheyvam enmanaththAR
karumpA ruN^kazanik kazippAlai mEyAnE.
7.23.4
233 ozippAy envinaiyai ukappAy munin^tharuLith
thezippAy mOthuvippAy vilaiyA vaNamuTaiyAy
kazippAl kaNTaTaN^kach chuziyEn^thu mAmaRukiR
kazippA laimaruvuN^ kanalEn^thu kaiyAnE.
7.23.5
234 ArththAy ATaravai araiyAr puliyathaLmER
pOrththAy AnaiyinROl urivai pulAln^ARak
kAththAy thoNTucheyvAr vinaikaL avaipOkap
pArththA nukkiTamAm paziyilkazip pAlaiyathE.
7.23.6
235 paruththAL vanpakaTTaip paTamAkamun paRRiyathaL
uriththAy AnaiyinROl ulakan^thozum uththamanE
eriththAy muppuramum imaiyOrkaL iTarkaTiyuN^
karuththA thaNkazanik kazippAlai mEyAnE.
7.23.7
236 paTaiththAy nyAlamelAm paTarpunchaTai emparamA
uTaiththAy vELvithanai umaiyALaiyOr kURuTaiyAy
aTarththAy vallarakkan RalaipaththoTu thOLn^eriyak
kaTaRchA ruN^kazanik kazippAlai mEyAnE.
7.23.8
237 poyyA n^AvathanAR pukazvArkaL manaththinuLLE
meyyE n^inReriyum viLakkEyoththa thEvarpirAn
cheyyA nuN^kariya n^iRaththAnun^ therivariyAn
maiyAr kaNNiyoTu makizvAnkazip pAlaiyathE.
7.23.9
238 pazichE rilpukazAn paraman paramETTi
kaziyAr chelvamalkuN^ kazippAlai mEyAnaith
thozuvAn n^AvalarkOn ArUran uraiththathamiz
vazuvA mAlaivallAr vAnOrula kALpavarE.
7.23.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pAlvaNNan^Athar,
thEviyAr - poRpathavEthan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika