logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppazamannippatikkarai

7.22 thiruppazamaNNippaTikkarai
paN - n^aTTarAkam


thiruchchiRRampalam

219 munnavan eN^kaLpirAn muthaRkANpari thAyapirAn
chenniyil eN^kaLpirAn thirun^Ilami TaRRempirAn
manniya eN^kaLpirAn maRain^AnkuN^kal lAln^izaRkIzp
panniya eN^kaLpirAn pazamaNNip paTikkaraiyE.
7.22.1
220 aNTa kapAlanychenni aTimElala riTTun^alla
thoNTaN^ kaTiparavith thozuthEththin^in RATumiTam
veNTiN^kaL veNmazuvan viraiyArkathir mUvilaiya
paNTaN^kan mEyaviTam pazamaNNip paTikkaraiyE.
7.22.2
221 ATumin anpuTaiyIr aTikkATpaTTa thULikoNTu
chUTumin thoNTaruLLIr umarOTemar chUzavan^thu
vATumiv vAzkkaithannai varun^thAmal thirun^thachchenRu
pATumin paththaruLLIr pazamaNNip paTikkaraiyE.
7.22.3
222 aTuthalai yEpurin^thAn avaian^thara mUveyiluN^
keTuthalai yEpurin^thAn kiLarunychilai n^ANiyiRkOl
n^aTuthalai yEpurin^thAn n^arikAnRiTTa echchilveLLaip
paTuthalai yEpurin^thAn pazamaNNip paTikkaraiyE.
7.22.4
223 uN^kaika LARkUppi ukan^thEththith thozuminthoNTIr
maN^kaiyOr kURuTaiyAn vAnOrmutha lAyapirAn
aN^kaiyil veNmazuvan alaiyArkathir mUvilaiya
paN^kaya pAthaniTam pazamaNNip paTikkaraiyE.
7.22.5
224 cheTipaTath thIviLaiththAn chilaiyArmathil chempunanychEr
koTipaTu mUriveLLai eruthERRaiyum ERakkoNTAn
kaTiyavan kAlanRannaik kaRuththAnkazaR chempavaLap
paTiyavan pAchupathan pazamaNNip paTikkaraiyE.
7.22.6
225 kaTuththavan thErkoNTOTik kayilAyan^an mAmalaiyai
eTuththavan Irain^thuvAy arakkanmuTi paththalaRa
viTuththavan kain^arampAl vEthakIthaN^kaL pATaluRap
paTuththavan pAlveNNI£RRan pazamaNNip paTikkaraiyE.
7.22.7
226 thirivana mummathilum eriththAnimai yOrperumAn
ariyavan *aTTapuTpam avaikoNTaTi pORRin^alla
kariyavan n^Anmukanum aTiyummuTi kANpariya
pariyavan pAchupathan pazamaNNip paTik karaiyE.

*aTTapuTpamAvana thu punnai, veLLerukku, chaNpakam,
n^an^thiyAvarththam, n^IlORpalam, pAthiri, alari, chen^thAmarai
ennumivaRRin puTpaN^kaLAm. ivai pulari muthaliya
kAlaN^kaLiR chAththum aTTapuTpam. maRRumuLLavaikaLaip
puTpavithiyiR kANka.
7.22.8
227 veRRaraik kaRRamaNum viraiyAthuviN TAlamuNNun^
thuRRaraith thuRRaRuppAn RunnaATaith thoziluTaiyIr
peRRaraip piththarenRu karuthEnmin paTikkaraiyuL
paRRaraip paRRin^inRu pazipAvaN^kaL thIrminkaLE.
7.22.9
228 palluyir vAzun^theNNI£rp pazamaNNip paTikkaraiyai
alliyan^ thAmaraiththAr ArUran uraiththathamiz
cholluthal kETTalvallA ravarkkun^thamark kuN^kiLaikkum
elliyum n^anpakalum iTarkUruthal illaiyanRE.
7.22.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^IlakaNTEchuvarar,
thEviyAr - vaTikkaNNamuthakaran^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika