logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvarur - Itarketuma Rennuthiyel

6.31 thiruvArUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  310 iTarkeTumA ReNNuthiyEl n^enychE n^IvA

  INToLichEr kaN^kaich chaTaiyA yenRuny
  chuTaroLiyA yuLviLaN^ku chOthi yenRun^

  thUn^IRu chErn^thilaN^ku thOLA venRuN^
  kaTalviTama thuNTiruNTa kaNTA venRuN^

  kalaimAn maRiyEn^thu kaiyA venRum
  aTalviTaiyAy AramuthE Athi yenRum

  ArUrA venRenRE alaRA n^illE.

  6.31.1
  311 cheTiyERu thIvinaikaL thIrum vaNNany 

  chin^thiththE n^enychamE thiNNa mAkap
  poTiyERu thirumEni yuTaiyA yenRum

  puran^tharanRan thOLthuNiththa punithA venRum
  aTiyEnai yALAkak koNTA yenRum

  ammAnE ArUrem marachE yenRuN^
  kaTin^ARu poziRkachchik kampA venRuN^

  kaRpakamE yenRenRE kathaRA n^illE.

  6.31.2
  312 n^ilaipeRumA ReNNuthiyEl n^enychE n^IvA 

  n^iththalumem pirAnuTaiya kOyil pukkuk
  pularvathanmun nalakiTTu mezukku miTTup

  pUmAlai punain^thEththip pukazn^thu pATith
  thalaiyArak kumpiTTuk kUththu mATich

  chaN^karA chayapORRi pORRi yenRum
  alaipunalchEr chenychaTaiyem Athi yenRum

  ArUrA venRenRE alaRA n^illE.

  6.31.3
  313 puNNiyamum n^anneRiyu mAva thellAm 

  n^enychamE ithukaNTAy porun^thak kELn^I
  n^uNNiyaveN NUlkiTan^tha mArpA venRum

  n^un^thAtha voNchuTarE yenRu n^ALum
  viNNiyaN^ku thEvarkaLum vEtham n^Ankum 

  viraimalarmEl n^Anmukanum mAluN^ kUTi
  eNNariya thirun^Ama muTaiyA yenRum

  ezilArU rAvenRE EththA n^illE.

  6.31.4
  314 izaiththan^AL ellai kaTappa thenRAl

  iravinoTu n^aNpakalu mEththi vAzththip
  pizaiththathelAm poRuththaruLchey periyO yenRum

  pinynyakanE mainynyaviluN^ kaNTA venRum
  azaiththalaRi aTiyEnun naraNaN^ kaNTAy

  aNiyArUr iTaN^koNTa azakA venRuN^
  kuzaRchaTaiyeN^ kOnenRuN^ kURu n^enychE

  kuRRamillai yenmEln^An kURi nEnE.

  6.31.5
  315 n^Ippariya palpiRavi n^Ikkum vaNNam 

  n^inain^thirun^thEn kANn^enychE n^iththa mAkach
  chEppiriyA velkoTiyi nAnE yenRuny

  chivalOka n^eRithan^tha chivanE yenRum
  pUppiriyA n^Anmukanum puLLin mElaip 

  puNTarikak kaNNAnum pORRi yennath
  thIppizampAy n^inRavanE chelva malkun^

  thiruvArU rAvenRE chin^thi n^enychE.

  6.31.6
  316 paRRin^inRa pAvaN^kaL pARRa vENTiR

  parakathikkuch chelvathoru parichu vENTiR
  chuRRin^inRa chUzvinaikaL vIzkka vENTiR

  chollukEn kELn^enychE thunychA vaNNam
  uRRavarum uRuthuNaiyum n^IyE yenRum

  unnaiyallAl orutheyvam uLkE nenRum
  puRRaravak kachchArththa punithA venRum

  pozilArU rAvenRE pORRA n^illE.

  6.31.7
  317 mathitharuvan n^enychamE unychu pOka

  vaziyAva thithukaNTAy vAnOrk kellAm
  athipathiyE AramuthE Athi yenRum

  ammAnE ArUrem maiyA venRun^
  thuthicheythu thunRumalar koNTu thUvich 

  chUzum valanycheythu thoNTu pATik
  kathirmathichEr chenniyanE kAla kAlA

  kaRpakamE yenRenRE kathaRA n^illE.

  6.31.8
  318 pAchaththaip paRRaRukka lAku n^enychE

  paranychOthi paNTaraN^kA pAva n^AchA
  thEchath thoLiviLakkE thEva thEvE

  thiruvArUrth thirumUlath thAnA venRum
  n^Echaththai n^Iperukki n^Ern^in RuLki

   

  n^iththaluny chenRaTimEl vIzn^thu n^inRu
  EchaRRu n^inRimaiyO rERE venRum

  emperumA nenRenRE EththA n^illE.

  6.31.9
  319 pulankaLain^thAl ATTuNTu pOthu pOkkip 

  puRampuRamE thiriyAthE pOthu n^enychE
  chalaN^koLchaTai muTiyuTaiya thalaivA venRun^

  thakkanchey peruvELvi thakarththA yenRum
  ilaN^kaiyarkOn chiran^eriththa iRaivA venRum

  ezilArU riTaN^koNTa en^thA yenRum
  n^alaN^koLaTi enRalaimEl vaiththA yenRum

  n^ATORum n^avinREththAy n^anmai yAmE.

  6.31.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Aroor Pathikam (Meela adimai)