logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

shvetashvatara-upanishath

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Shvetashvatara Upanishad
  atha shvetaashvaropanishhat.h

  AUM sahanaavavatu . saha nau bhunaktu . saha viirya.n karavaavahai .
      tejasvi naavadhiitamastu . maa vidvishhaavahai ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  
             prathamo.adhyaayaH .
  
  hariH AUM .. brahmavaadino vadanti .
  
  ki.n kaaraNaM brahma kutaH sma jaataa
     jiivaama kena kva cha saMpratishhThaa .
  adhishhThitaaH kena sukhetareshhu
     vartaamahe brahmavido vyavasthaam.h .. 1..
  
  kaalaH svabhaavo niyatiryadR^ichchhaa
     bhuutaani yoniH purushha iti chintyaa .
  sa.nyoga eshhaa.n na tvaatmabhaavaa\-
     daatmaapyaniishaH sukhaduHkhahetoH .. 2..
  
  te dhyaanayogaanugataa apashyan.h
     devaatmashakti.n svaguNairniguuDhaam.h .
  yaH kaaraNaani nikhilaani taani
     kaalaatmayuktaanyadhitishhThatyekaH .. 3..
  
  tamekanemi.n trivR^ita.n shhoDashaanta.n
     shataardhaara.n vi.nshatipratyaraabhiH .
  ashhTakaiH shhaDbhirvishvaruupaikapaasha.n
     trimaargabheda.n dvinimittaikamoham.h .. 4..
  
  paJNchasrotombuM paJNchayonyugravakraaM
     paJNchapraaNormiM paJNchabuddhyaadimuulaam.h .
  paJNchaavartaaM paJNchaduHkhaughavegaaM
     paJNchaashadbhedaaM paJNchaparvaamadhiimaH .. 5..
  
  sarvaajiive sarvasa.nsthe bR^ihante
     asmin.h ha.nso bhraamyate brahmachakre .
  pR^ithagaatmaanaM preritaara.n cha matvaa
     jushhTastatastenaamR^itatvameti .. 6..
  
  udgiitametatparama.n tu brahma
     tasmi.nstraya.n supratishhThaa.axara.n cha .
  atraantaraM brahmavido viditvaa
     liinaa brahmaNi tatparaa yonimuktaaH .. 7..
  
  sa.nyuktametat.h xaramaxara.n cha
     vyaktaavyaktaM bharate vishvamiishaH .
  aniishashchaatmaa badhyate bhoktR^i\-
     bhaavaaj.h GYaatvaa devaM muchyate sarvapaashaiH .. 8..
  
  GYaaGYau dvaavajaaviishaniishaavajaa
     hyekaa bhoktR^ibhogyaarthayuktaa .
  anantashchaatmaa vishvaruupo hyakartaa
     traya.n yadaa vindate brahmametat.h .. 9..
  
  xaraM pradhaanamamR^itaaxara.n haraH
     xaraatmaanaaviishate deva ekaH .
  tasyaabhidhyaanaadyojanaattattva\-
     bhaavaat.h bhuuyashchaante vishvamaayaanivR^ittiH .. 10..
  
  GYaatvaa deva.n sarvapaashaapahaaniH
     xiiNaiH valesherjanmamR^ityuprahaaNiH .
  tasyaabhidhyaanaattR^itiiya.n dehabhede
     vishvaishvarya.n kevala aaptakaamaH .. 11..
  
  etajGYeya.n nityamevaatmasa.nstha.n
      naataH para.n veditavya.n hi kiJNchit.h .
  bhoktaa bhogyaM preritaara.n cha matvaa
      sarvaM prokta.n trividhaM brahmametat.h .. 12..
  
  vahneryathaa yonigatasya muurtina.r
      dR^ishyate naiva cha liN^ganaashaH .
  sa bhuuya evendhanayonigR^ihya\-
      stadvobhaya.n vai praNavena dehe .. 13..
  
  svadehamaraNi.n kR^itvaa praNava.n chottaraaraNim.h .
  dhyaananirmathanaabhyaasaadevaM pashyanniguuDhavat.h .. 14..
  
  tileshhu taila.n dadhiniiva sarpi\-
      raapaH srotaHsvaraNiishhu chaagniH .
  evamaatmaa.atmani gR^ihyate.asau
      satyenaina.n tapasaayo.anupashyati .. 15..
  
  sarvavyaapinamaatmaana.n xiire sarpirivaarpitam.h .
  aatmavidyaatapomuula.n tadbrahmopanishhat.h param.h .. 16..
  
                 dvitiiyo.adhyaayaH .
  
  yuJNjaanaH prathamaM manastattvaaya savitaa dhiyaH .
  agnerjyotirnichaayya pR^ithivyaa adhyaabharat.h .. 1..
  
  yuktena manasaa vaya.n devasya savituH save .
  suvargeyaaya shaktyaa .. 2..
  
  yuktvaaya manasaa devaan.h suvaryato dhiyaa divam.h .
  bR^ihajjyotiH karishhyataH savitaa prasuvaati taan.h .. 3..
  
  yuJNjate mana uta yuJNjate dhiyo
      vipraa viprasya bR^hato vipashchitaH .
  vi hotraa dadhe vayunaavideka
      inmahii devasya savituH parishhTutiH .. 4..
  
  yuje vaa.n brahma puurvya.n namobhirvishloka
      etu pathyeva suureH .
  shR^iNvantu vishve amR^itasya putraa aa ye
      dhaamaani divyaani tasthuH .. 5..
  
  agniryatraabhimathyate vaayuryatraadhirudhyate .
  somo yatraatirichyate tatra saJNjaayate manaH .. 6..
  
  savitraa prasavena jushheta brahma puurvyam.h .
  yatra yoni.n kR^iNavase na hi te puurtamaxipat.h .. 7..
  
  trirunnata.n sthaapya sama.n shariira.n
      hR^idiindriyaaNi manasaa sanniveshya .
  brahmoDupena pratareta vidvaan.h
      srotaa.nsi sarvaaNi bhayaanakaani .. 8..
  
  praaNaan.h prapiiDyeha sa.nyuktacheshhTaH
      xiiNe praaNe naasikayochchhvasiita .
  dushhTaashvayuktamiva vaahamena.n
      vidvaan.h mano dhaarayetaapramattaH .. 9..
  
  same shuchau sharkaraavahnivaalikaa\-
      vivarjite shabdajalaashrayaadibhiH .
  manonukuule na tu chaxupiiDane
      guhaanivaataashrayaNe prayojayet.h .. 10..
  
  niihaaradhuumaarkaanilaanalaanaa.n
      khadyotavidyutsphaTikashashiinaam.h .
  etaani ruupaaNi puraHsaraaNi
      brahmaNyabhivyaktikaraaNi yoge .. 11..
  
  pR^ithivyaptejo.anilakhe samutthite
      paJNchaatmake yogaguNe pravR^itte .
  na tasya rogo na jaraa na mR^ityuH
      praaptasya yogaagnimaya.n shariiram.h .. 12..
  
  laghutvamaarogyamalolupatva.n
      varNaprasaadaH svarasaushhThava.n cha .
  gandhaH shubho muutrapuriishhamalpa.n
      yogapravR^ittiM prathamaa.n vadanti .. 13..
  
  yathaiva biMbaM mR^idayopalipta.n
      tejomaya.n bhraajate tat.h sudhaantam.h .
  tadvaa.a.atmatattvaM prasamiixya dehii
      ekaH kR^itaartho bhavate viitashokaH .. 14..
  
  yadaatmatattvena tu brahmatattva.n
      diipopameneha yuktaH prapashyet.h .
  aja.n dhruva.n sarvatattvairvishuddha.n
      GYaatvaa devaM muchyate sarvapaapaiH .. 15..
  
  eshho ha devaH pradisho.anu sarvaaH .
      puurvo ha jaataH sa u garbhe antaH .
  sa eva jaataH sa janishhyamaaNaH
      pratyaN^ janaastishhThati sarvatomukhaH .. 16..
  
  yo devo agnau yo.apsu
      yo vishvaM bhuvanamaavivesha .
  ya oshhadhiishhu yo vanaspatishhu
      tasmai devaaya namo namaH .. 17..
  
                 tR^itiiyo.adhyaayaH .
  
  ya eko jaalavaaniishata iishaniibhiH
       sarvaa.nllokaaniishata iishaniibhiH .
  ya evaika udbhave sambhave cha
       ya etad.h viduramR^itaaste bhavanti .. 1..
  
  eko hi rudro na dvitiiyaaya tasthu\-
       rya imaa.nllokaaniishata iishaniibhiH .
  pratyaN^ janaastishhThati saJNchukochaantakaale
       sa.nsR^ijya vishvaa bhuvanaani gopaaH .. 2..
  
  vishvatashchaxuruta vishvatomukho
       vishvatobaahuruta vishvataspaat.h .
  saM baahubhyaa.n dhamati saMpatatrai\-
      rdyaavaabhuumii janayan.h deva ekaH .. 3..
  
  yo devaanaaM prabhavashchodbhavashcha
      vishvaadhipo rudro maharshhiH .
  hiraNyagarbha.n janayaamaasa puurva.n
      sa no buddhyaa shubhayaa sa.nyunaktu .. 4..
  
  yaa te rudra shivaa tanuuraghoraa.apaapakaashinii .
  tayaa nastanuvaa shantamayaa girishantaabhichaakashiihi .. 5..
  
  yaabhishhu.n girishanta haste bibharshhyastave .
  shivaa.n giritra taa.n kuru maa hi.nsiiH purushha.n jagat.h .. 6..
  
  tataH paraM brahma paraM bR^ihanta.n
       yathaanikaaya.n sarvabhuuteshhu guuDham.h .
  vishvasyaikaM pariveshhTitaara\-
       miisha.n ta.n GYaatvaa.amR^itaa bhavanti .. 7..
  
  vedaahametaM purushhaM mahaanta\-
       maadityavarNa.n tamasaH parastaat.h .
  tameva viditvaatimR^ityumeti
       naanyaH panthaa vidyate.ayanaaya .. 8..
  
  yasmaat.h para.n naaparamasti ki.nchidya\-
       smaannaNiiyo na jyaayo.asti kashchit.h .
  vR^ixa iva stabdho divi tishhThatyeka\-
        stenedaM puurNaM purushheNa sarvam.h .. 9..
  
  tato yaduttaratata.n tadaruupamanaamayam.h .
  ya etadviduramR^itaaste bhavanti athetare duHkhamevaapiyanti .. 10..
  
  sarvaanana shirogriivaH sarvabhuutaguhaashayaH .
  sarvavyaapii sa bhagavaa.nstasmaat.h sarvagataH shivaH .. 11..
  
  mahaan.h prabhurvai purushhaH satvasyaishha pravartakaH .
  sunirmalaamimaaM praaptimiishaano jyotiravyayaH .. 12..
  
  aN^gushhThamaatraH purushho.antaraatmaa
        sadaa janaanaa.n hR^idaye sannivishhTaH .
  hR^idaa maniishhaa manasaabhiklR^ipto
        ya etad.h viduramR^itaaste bhavanti .. 13..
  
  sahasrashiirshhaa purushhaH sahasraaxaH sahasrapaat.h .
  sa bhuumi.n vishvato vR^itvaa atyatishhThaddashaaN^gulam.h .. 14..
  
  purushha eveda{\m+} sarva.n yad.h bhuuta.n yachcha bhavyam.h .
  utaamR^itatvasyeshaano yadannenaatirohati .. 15..
  
  sarvataH paaNipaada.n tat.h sarvato.axishiromukham.h .
  sarvataH shrutimalloke sarvamaavR^itya tishhThati .. 16..
  
  sarvendriyaguNaabhaasa.n sarvendriyavivarjitam.h .
  sarvasya prabhumiishaana.n sarvasya sharaNa.n suhR^it.h .. 17..
  
  navadvaare pure dehii ha.nso lelaayate bahiH .
  vashii sarvasya lokasya sthaavarasya charasya cha .. 18..
  
  apaaNipaado javano grahiitaa
       pashyatyachaxuH sa shR^iNotyakarNaH .
  sa vetti vedya.n na cha tasyaasti vettaa
       tamaahuragryaM purushhaM mahaantam.h .. 19..
  
  aNoraNiiyaan.h mahato mahiiyaa\-
       naatmaa guhaayaa.n nihito.asya jantoH .
  tamakratuH pashyati viitashoko
       dhaatuH prasaadaanmahimaanamiisham.h .. 20..
  
  vedaahametamajaraM puraaNa.n
       sarvaatmaana.n sarvagata.n vibhutvaat.h .
  janmanirodhaM pravadanti yasya
       brahmavaadino hi pravadanti nityam.h .. 21..
  
                chaturtho.adhyaayaH .
  
  ya eko.avarNo bahudhaa shaktiyogaad.h
       varaNaananekaan.h nihitaartho dadhaati .
  vichaiti chaante vishvamaadau cha devaH
       sa no buddhyaa shubhayaa sa.nyunaktu .. 1..
  
  tadevaagnistadaaditya\-
       stadvaayustadu chandramaaH .
  tadeva shukra.n tad.h brahma
       tadaapastat.h prajaapatiH .. 2..
  
  tva.n strii pumaanasi
       tva.n kumaara uta vaa kumaarii .
  tva.n jiirNo daNDena vaJNchasi
       tva.n jaato bhavasi vishvatomukhaH .. 3..
  
  niilaH pataN^go harito lohitaaxa\-
       staDidgarbha R^itavaH samudraaH .
  anaadimat.h tva.n vibhutvena vartase
       yato jaataani bhuvanaani vishvaa .. 4..
  
  ajaamekaa.n lohitashuklakR^ishhNaaM
       bahviiH prajaaH sR^ijamaanaa.n saruupaaH .
  ajo hyeko jushhamaaNo.anushete
       jahaatyenaa.n bhuktabhogaamajo.anyaH .. 5..
  
  dvaa suparNaa sayujaa sakhaayaa
       samaana.n vR^ixaM parishhasvajaate .
  tayoranyaH pippala.n svaadvattyana\-
       shnannanyo abhichaakashiiti .. 6..
  
  samaane vR^ixe purushho nimagno.a\-
       niishayaa shochati muhyamaanaH .
  jushhTa.n yadaa pashyatyanyamiishamasya
       mahimaanamiti viitashokaH .. 7..
  
  R^icho axare parame vyoman.h
       yasmindevaa adhi vishve nishheduH .
  yasta.n na veda kimR^ichaa karishhyati
       ya ittadvidusta ime samaasate .. 8..
  
  chhandaa.nsi yaGYaaH kratavo vrataani
       bhuutaM bhavya.n yachcha vedaa vadanti .
  asmaan.h maayii sR^ijate vishvameta\-
       ttasmi.nshchaanyo maayayaa sanniruddhaH .. 9..
  
  maayaa.n tu prakR^iti.n vidyaanmaayina.n cha maheshvaram.h .
  tasyavayavabhuutaistu vyaapta.n sarvamida.n jagat.h .. 10..
  
  yo yoni.n yonimadhitishhThatyeko
        yasminnida.m sa.n cha vichaiti sarvam.h .
  tamiishaana.n varada.n devamiiDya.n
        nichaayyemaa.n shaantimatyantameti .. 11..
  
  yo devaanaaM prabhavashchodbhavashcha
        vishvaadhipo rudro maharshhiH .
  hiraNyagarbhaM pashyata jaayamaana.n
        sa no buddhyaa shubhayaa sa.nyunaktu .. 12..
  
  yo devaanaamadhipo
        yasminllokaa adhishritaaH .
  ya iishe asya dvipadashchatushhpadaH
        kasmai devaaya havishhaa vidhema .. 13..
  
  suuxmaatisuuxma.n kalilasya madhye
        vishvasya srashhThaaramanekaruupam.h .
  vishvasyaikaM pariveshhTitaara.n
        GYaatvaa shiva.n shaantimatyantameti .. 14..
  
  sa eva kaale bhuvanasya goptaa
        vishvaadhipaH sarvabhuuteshhu guuDhaH .
  yasmin.h yuktaa brahmarshhayo devataashcha
        tameva.n GYaatvaa mR^ityupaashaa.nshchhinatti .. 15..
  
  ghR^itaat paraM maNDamivaatisuuxma.n
        GYaatvaa shiva.n sarvabhuuteshhu guuDham.h .
  vishvasyaikaM pariveshhTitaara.n
        GYaatvaa devaM muchyate sarvapaashaiH .. 16..
  
  eshha devo vishvakarmaa mahaatmaa
        sadaa janaanaa.n hR^idaye sannivishhTaH .
  hR^idaa maniishhaa manasaabhiklR^ipto
        ya etad.h viduramR^itaaste bhavanti .. 17..
  
  yadaa.atamastaanna divaa na raatriH
        na sannachaasachchhiva eva kevalaH .
  tadaxara.n tat.h saviturvareNyaM
        praGYaa cha tasmaat.h prasR^itaa puraaNii .. 18..
  
  nainamuurdhva.n na tiryaJNcha.n
        na madhye na parijagrabhat.h .
  na tasya pratimaa asti
        yasya naama mahad.h yashaH .. 19..
  
  na sa.ndR^ishe tishhThati ruupamasya
        na chaxushhaa pashyati kashchanainam.h .
  hR^idaa hR^idisthaM manasaa ya ena\-
        meva.n viduramR^itaaste bhavanti .. 20..
  
  ajaata ityeva.n kashchidbhiiruH prapadyate .
  rudra yatte daxiNaM mukha.n tena maaM paahi nityam.h .. 21..
  
  maa nastoke tanaye maa na aayushhi
        maa no goshhu maa na ashveshhu riirishhaH .
  viiraan.h maa no rudra bhaamito 
        vadhiirhavishhmantaH sadaamit.h tvaa havaamahe .. 22..
  
                 paJNchamo.adhyaayaH .
  
  dve axare brahmapare tvanante
       vidyaavidye nihite yatra guuDhe .
  xara.n tvavidyaa hyamR^ita.n tu vidyaa
       vidyaavidye iishate yastu so.anyaH .. 1..
  
  yo yoni.n yonimadhitishhThatyeko
       vishvaani ruupaaNi yoniishcha sarvaaH .
  R^ishhiM prasuuta.n kapila.n yastamagre
       GYaanairbibharti jaayamaana.n cha pashyet.h .. 2..
  
  ekaika jaalaM bahudhaa vikurva\-
       nnasmin.h xetre sa.nharatyeshha devaH .
  bhuuyaH sR^ishhTvaa patayastatheshaH
       sarvaadhipatya.n kurute mahaatmaa .. 3..
  
  sarvaa disha uurdhvamadhashcha tiryak.h
       prakaashayan.h bhraajate yadvanaDvaan.h .
  eva.n sa devo bhagavaan.h vareNyo
       yonisvabhaavaanadhitishhThatyekaH .. 4..
  
  yachcha svabhaavaM pachati vishvayoniH
       paachyaa.nshcha sarvaan.h pariNaamayed.h yaH .
  sarvametad.h vishvamadhitishhThatyeko
       guNaa.nshcha sarvaan.h viniyojayed.h yaH .. 5..
  
  tad.h vedaguhyopanishhatsu guuDha.n
       tad.h brahmaa vedate brahmayonim.h .
  ye puurva.n devaa R^ishhayashcha tad.h vidu\-
       ste tanmayaa amR^itaa vai babhuuvuH ..6..
  
  guNaanvayo yaH phalakarmakartaa
       kR^itasya tasyaiva sa chopabhoktaa .
  sa vishvaruupastriguNastrivartmaa
       praaNaadhipaH saJNcharati svakarmabhiH .. 7..
  
  aN^gushhThamaatro ravitulyaruupaH
       saN^kalpaahaN^kaarasamanvito yaH .
  buddherguNenaatmaguNena chaiva
       aaraagramaatro.apyaparo.api dR^ishhTaH .. 8..
  
  baalaagrashatabhaagasya shatadhaa kalpitasya cha .
  bhaago jiivaH sa viGYeyaH sa chaanantyaaya kalpate .. 9..
  
  naiva strii na pumaaneshha na chaivaaya.n napu.nsakaH .
  yadyachchhariiramaadatte tene tene sa yujyate .. 10..
  
  saN^kalpanasparshanadR^ishhTimohai\-
        rgraasaaMbuvR^ishhTyaatmavivR^iddhijanma .
  karmaanugaanyanukrameNa dehii
        sthaaneshhu ruupaaNyabhisamprapadyate .. 11..
  
  sthuulaani suuxmaaNi bahuuni chaiva
        ruupaaNi dehii svaguNairvR^iNoti .
  kriyaaguNairaatmaguNaishcha teshhaa.n
        sa.nyogaheturaparo.api dR^ishhTaH .. 12..
  
  anaadyananta.n kalilasya madhye
        vishvasya srashhThaaramanekaruupam.h .
  vishvasyaikaM pariveshhTitaara.n
        GYaatvaa devaM muchyate sarvapaashaiH .. 13..
  
  bhaavagraahyamaniiDaakhyaM bhaavaabhaavakara.n shivam.h .
  kalaasargakara.n deva.n ye viduste jahustanum.h .. 14..
  
                   shhashhTho.adhyaayaH .
  
  svabhaavameke kavayo vadanti
        kaala.n tathaanye parimuhyamaanaaH .
  devasyaishha mahimaa tu loke
        yenedaM bhraamyate brahmachakram.h .. 1..
  
  yenaavR^ita.n nityamida.n hi sarva.n GYaH
         kaalakaaro guNii sarvavid.h yaH .
  teneshita.n karma vivartate ha
         pR^ithivyaptejonilakhaani chintyam.h .. 2..
  
  tatkarma kR^itvaa vinivartya bhuuya\-
         stattvasya taavena sametya yogam.h .
  ekena dvaabhyaa.n tribhirashhTabhirvaa
         kaalena chaivaatmaguNaishcha suuxmaiH .. 3..
  
  aarabhya karmaaNi guNaanvitaani
         bhaavaa.nshcha sarvaan.h viniyojayedyaH .
  teshhaamabhaave kR^itakarmanaashaH
         karmaxaye yaati sa tattvato.anyaH .. 4..
  
  aadiH sa sa.nyoganimittahetuH
         parastrikaalaadakalo.api dR^ishhTaH .
  ta.n vishvaruupaM bhavabhuutamiiDya.n
         deva.n svachittasthamupaasya puurvam.h .. 5..
  
  sa vR^ixakaalaakR^itibhiH paro.anyo
         yasmaat.h prapaJNchaH parivartate.ayam.h .
  dharmaavahaM paapanudaM bhagesha.n
         GYaatvaatmasthamamR^ita.n vishvadhaama .. 6..
  
  tamiishvaraaNaaM paramaM maheshvara.n
         ta.n devataanaaM parama.n cha daivatam.h .
  patiM patiinaaM paramaM parastaad.h\-
         vidaama devaM bhuvaneshamiiDyam.h .. 7..
  
  na tasya kaarya.n karaNa.n cha vidyate
         na tatsamashchaabhyadhikashcha dR^ishyate .
  paraasya shaktirvividhaiva shruuyate
         svaabhaavikii GYaanabalakriyaa cha .. 8..
  
  na tasya kashchit.h patirasti loke
         na cheshitaa naiva cha tasya liN^gam.h .
  sa kaaraNa.n karaNaadhipaadhipo
         na chaasya kashchijjanitaa na chaadhipaH .. 9..
  
  yastantunaabha iva tantubhiH pradhaanajaiH svabhaavataH .
  deva ekaH svamaavR^iNoti sa no dadhaatu brahmaapyayam.h .. 10..
  
  eko devaH sarvabhuuteshhu guuDhaH
         sarvavyaapii sarvabhuutaantaraatmaa.
  karmaadhyaxaH sarvabhuutaadhivaasaH
         saaxii chetaa kevalo nirguNashcha .. 11..
  
  eko vashii nishhkriyaaNaaM bahuunaa\-
          mekaM biijaM bahudhaa yaH karoti .
  tamaatmastha.n ye.anupashyanti dhiiraa\-
          steshhaa.n sukha.n shaashvata.n netareshhaam.h .. 12..
  
  nityo nityaanaa.n chetanashchetanaanaa\-
          meko bahuunaa.n yo vidadhaati kaamaan.h .
  tatkaaraNa.n saa.nkhyayogaadhigamya.n
          GYaatvaa devaM muchyate sarvapaashaiH .. 13..
  
  na tatra suuryo bhaati na chandrataaraka.n
          nemaa vidyuto bhaanti kuto.ayamagniH .
  tameva bhaantamanubhaati sarva.n
          tasya bhaasaa sarvamida.n vibhaati .. 14..
  
  eko ha.nsaH bhuvanasyaasya madhye
          sa evaagniH salile sa.nnivishhTaH .
  tameva viditvaa atimR^ityumeti
          naanyaH panthaa vidyate.ayanaaya .. 15..
  
  sa vishvakR^id.h vishvavidaatmayoni\-
          rGYaH kaalakaalo guNii sarvavid.h yaH .
  pradhaanaxetraGYapatirguNeshaH
          sa.nsaaramoxasthitibandhahetuH .. 16..
  
  sa tanmayo hyamR^ita iishasa.nstho
          GYaH sarvago bhuvanasyaasya goptaa .
  ya iishe.asya jagato nityameva
          naanyo heturvidyata iishanaaya .. 17..
  
  yo brahmaaNa.n vidadhaati puurva.n
          yo vai vedaa.nshcha prahiNoti tasmai .
  ta.n ha devaM aatmabuddhiprakaashaM
          mumuxurvai sharaNamahaM prapadye .. 18..
  
  nishhkala.n nishhkriya.n shaanta.n niravadya.n niraJNjanam.h .
  amR^itasya para.n setu.n dagdhendanamivaanalam.h .. 19..
  
  yadaa charmavadaakaasha.n veshhTayishhyanti maanavaaH .
  tadaa devamaviGYaaya duHkhasyaanto bhavishhyati .. 20..
  
  tapaHprabhaavaad.h devaprasaadaachcha
        brahma ha shvetaashvataro.atha vidvaan.h .
  atyaashramibhyaH paramaM pavitraM
        provaacha samyagR^ishhisaN^ghajushhTam.h .. 21..
  
  vedaante parama.n guhyaM puraakalpe prachoditam.h .
  naaprashaantaaya daatavya.n naaputraayaashishhyaaya vaa punaH .. 22..
  
  yasya deve paraa bhaktiH yathaa deve tathaa gurau .
  tasyaite kathitaa hyarthaaH prakaashante mahaatmanaH .. 23..
  prakaashante mahaatmana iti .
  
  AUM saha naavavatu . saha nau bhunaktu . saha viirya.n karavaavahai .
      tejasvi naavadhiitamastu . maa vidvishhaavahai ..
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

Related Content

The Svetasvatara Upanishad By J. M. Nallaswami Pillai, B.A.,

Svetasvatara Upanishad P. Narayana Aiyar