logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkolili


7.20 thirukkOLili
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

199 n^ILa n^inain^thaTi yEnumai

n^iththaluN^ kaithozuvEn
vALana kaNmaTa vALavaL

vATi varun^thAmE
kOLili emperu mAnkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
ALilai emperu mAnavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.1
200 vaNTama ruN^kuza lALumai

n^aN^kaiyOr paN^kuTaiyAy
viNTavar thampura mUnReri

cheythavem vEthiyanE
theNTirai n^Irvayal chUzthiruk

kOLili emperumAn
aNTama thAyava nEyavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.1
201 pAthiyOr peNNaivaith thAypaTa

runychaTaik kaN^kaivaiththAy
mAtharn^al lArvaruth thammathu

n^Iyum aRithiyanRE
kOthil pozilpuTai chUzkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
AthiyE aRputha nEyavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.3
202 cholluva thennunai n^AnthoNTai

vAyumai n^aN^kaiyain^I
pulki iTaththilvaith thAykkoru

pUchalchey thAruLarO
kollai vaLampuRa viRkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
allal kaLain^thaTi yERkavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.4
203 mullai muRuval umaiyoru

paN^kuTai mukkaNanE
pallayar veNTalai yiRpali

koNTuzal pAchupathA
kollai vaLampuRa viRRiruk

kOLili emperumAn
allal kaLain^thaTi yERkavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.5
204 kuravama ruN^kuza lALumai

n^aN^kaiyOr paN^kuTaiyAy
paravai pachivaruth thammathu

n^Iyum aRithiyanRE
kuravama rumpozil chUzkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
arava machaiththava nEyavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.6
205 emperu mAnunai yEn^inain^

thEththuvan eppozuthum
vampama ruN^kuza lALoru

pAkama marn^thavanE
chemponin mALikai chUzthiruk

kOLili emperumAn
anpathu vAyaTi yERkavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.7
206 arakkan muTikaraN^ kaLaTarth

thiTTavem mAthipirAn
parakkum aravalku lALpara

vaiyavaL vATukinRAL
kurakkinaN^ kaLkuthi koLkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
irakkama thAyaTi yERkavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.8
207 paNTaiya mAlpira manpaRan^

thummiTan^ thummayarn^thuN^
kaNTila rAyavar kaLkazal

kANpari thAyapirAn
theNTirai n^Irvayal chUzthiruk

kOLili emperumAn
aNTama thAyava nEyavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.9
208 kollai vaLampuRa viRRiruk

kOLili mEyavanai
n^allavar thAmpara vun^thiru

n^Avala vUranavan
n^elliTa ATkaLvEN Tin^inain^

thEththiya paththumvallAr
allal kaLain^thula kinaNTar

vAnula kALpavarE.

7.20.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kOLilin^Athar,
thEviyAr - vaNTamarpUN^kuzalammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

ਸ਼੍ਰਿਇ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਹ੍ਟਕਂ - Kaalabhairavaashtakam

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram