logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvelvikkuti


7.18 thiruvELvikkuTi
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

178 mUppathum illai piRappathum

illai iRappathillai
chErppathu kATTakath thUrinu

mAkachchin^ thikkinallAR
kAppathu vELvik kuTithaN

TuruththiyeN^ kOnaraimEl
Arppathu n^Akam aRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.1
179 kaTTakkAT Tiln^aTa mATuvari

yAvarkkuN^ kATchiyoNNAr
chuTTaveN NIRaNin^ thATuvar

pATuvar thUyan^eyyAl
vaTTakkuN Taththil erivaLarth

thOmpi maRaipayilvAr
aTTakkoN TuNpa thaRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.2
180 pErumOr Ayiram pEruTai

yArpeNNO TANumallar
Uruma thoRRiyUr maRRaiyUr

peRRavA n^AmaRiyOm
kAruN^ karuN^kaTal n^anychamu

thuNTukaN TaN^kaRuththArk
kArampAm pAva thaRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.3
181 Enakkom pummiLa Amaiyum

pUNTaN^kOr ERumERik
kAnakkAT TiRRoNTar kaNTana

cholliyuN^ kAmuRavE
mAnaiththOl onRai uTuththup

puliththOl piyaRkumiTTu
yAnaiththOl pOrppa thaRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.4
182 UTTikkoN TuNpathOr UNilar

UriTu pichchaiyallAR
pUTTikkoN TERRinai ERuvar

ERiyOr pUthan^thampAR
pATTikkoN TuNpavar pAzitho

Rumpala pAmpupaRRi
ATTikkoN TuNpa thaRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.5
183 kuRavanAr thammakaL thammaka

nArmaNa vATTikollai
maRavanA rAyaN^kOr panRippin

pOvathu mAyaN^kaNTIr
iRaivanAr AthiyAr chOthiya

rAyaN^kOr chOrvupaTA
aRavanAr Avatha Rin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.6
184 piththarai oththoru peRRiyar

n^aRRavai ennaippeRRa
muththavai thammanai than^thaikkun^

thavvaikkun^ thampirAnAr
cheththavar than^thalai yiRpali

koLvathE chelvamAkil
aththavam Avatha Rin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.7
185 umparAn UziyAn AziyAn

ON^ki malaruRaivAn
thamparam allavar chin^thippa

varthaTu mARRaRuppAr
emparam allavar ennenychath

thuLLum iruppathAkil
amparam Avatha Rin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.8
186 in^thira nukkum irAvaNa

nukkum aruLpurin^thAr
man^thiram Othuvar mAmaRai

pATuvar mAnmaRiyar
chin^thurak kaNNanum n^Anmuka

nummuTa nAyththaniyE
an^tharany chelvatha Rin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.9
187 kUTalar mannan kulan^Ava

lUrkkOn n^alaththamizaip
pATaval lapara mannaTi

yArkkaTi maivazuvAr
n^ATaval lathoNTan ArUran

ATpaTu mARuchollip
pATaval lArpara lOkath

thiruppathu paNTamanRE.

7.18.10


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika