logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunavalur


7.17 thirun^AvalUr
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

167 kOvalan n^Anmukan vAnavar

kOnuN^kuR REvalcheyya
mEvalar muppuran^ thIyezu

viththavan OrampinAl
Evala nArveNNey n^allUril

vaiththenai yALuN^koNTa
n^Avala nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.1
168 thanmaiyi nAlaTi yEnaiththAm

ATkoNTa n^ATchapaimun
vanmaikaL pEchiTa vanRoNTan

enpathOr vAzvuthan^thAr
punmaikaL pEchavum ponnaiththan^

thennaippO kampuNarththa
n^anmaiyi nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.2
169 vEkaN^koN TOTiya veLviTai

ERiyOr melliyalai
AkaN^koN TArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTAr
pOkaN^koN TAr*kaTaR kOTiyin

mOTiyaip pUNpathAka
n^AkaN^koN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

*kaTaRkOTi enpathu kOTikkuzakarennun^thalam.mOTi enpathu
aN^kuk kOyil koNTirukkum thurkkai.

7.17.3
170 anychuN^koN TATuvar AviniR

chEvinai ATchikoNTAr
thanychaN^koN TAraTich chaNTiyaith

thAmena vaiththukan^thAr
n^enychaN^koN TArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTu
n^anychaN^koN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.4
171 umparAr kOnaiththiN TOLmurith

thArurith thArkaLiRRaich
chemponAr thIvaNNar thUvaNNa

n^IRRarOr AvaNaththAl
empirA nArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTa
n^ampirA nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.5
172 kOTTaN^koN TArkuTa mUkkiluN^

kOvaluN^ kOththiTTaiyum
vETTaN^koN TArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTAr
ATTaN^koN TArthillaich chiRRam

palaththE arukkanaimun
n^ATTaN^koN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.6
173 thAyava LAyththan^thai yAkich

chAthal piRaththalinRip
pOyaka lAmaiththan ponnaTik

kennaip porun^thavaiththa
vEyava nArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTa
n^Ayaka nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.7
174 vAyATi mAmaRai OthiyOr

vEthiya nAkivan^thu
thIyATi yArchinak kEzalin

pinchenROr vETuvanAy
vEyATi yArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTa
n^AyATi yArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.8
175 paTamATu pAmpaNai yAnukkum

pAvain^al lALthanakkum
vaTamATu mAlviTai ERRukkum

pAkanAy van^thorun^AL
iTamATi yArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTa
n^aTamATi yArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.9
176 miTukkuNTen ROTiyOr veRpeTuth

thAnvali yain^eriththAr
aTakkaN^koN TAvaNaN^ kATTin^al

veNNeyUr ALuN^koNTAr
thaTukkavoN NAthathOr vEzaththi

naiyurith thiTTumaiyai
n^aTukkaN^kaN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.10
177 n^Athanuk kUrn^amak kUrn^ara

chiN^ka munaiyaraiyan
Atharith thIchanuk kATcheyum

UraNi n^AvalUren
ROthan^aR Rakkavan RoNTanA

rUran uraiththathamiz
kAthalith thuN^kaRRuN^ kETpavar

thamvinai kaTTaRumE.

7.17.11


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^AvalIchuvarar, thEviyAr - chun^tharAmpikai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika