logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkalaiyanallur

7.16 thirukkalaiyan^allUr
paN - thakkarAkam

thiruchchiRRampalam

156 kurumpaimulai malarkkuzali koNTathavaN^ kaNTu

kuRippinoTuny chenRavaLthan kuNaththinain^an kaRin^thu
virumpuvaraN^ koTuththavaLai vETTaruLich cheytha

viNNavarkOn kaNNuthalOn mEviyavUr vinavil
arumparukE churumparuva aRupathampaN pATa

aNimayilkaL n^aTamATum aNipozilchUz ayalin
karumparukE karuN^kuvaLai kaNvaLaruN^ kazanik

kamalaN^kaL mukamalaruN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.1
157 cherumEvu chalan^tharanaip piLan^thachuTar Azi

cheN^kaNmalar paN^kayamAch chiRan^thAnuk karuLi
iruLmEvum an^thakanmER RirichUlam pAychchi

in^thiranaith thOLmuriththa iRaiyavanUr vinaviR
perumEthai maRaiyoliyum pErimuza voliyum

piLLaiyinan^ thuLLiviLai yATToliyum peruka
karumEthi punalmaNTak kayalmaNTak kamalaN^

kaLivaNTin kaNamiriyuN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.2
158 iNTaimalar koNTumaNal iliN^kamathu viyaRRi

inaththAvin pAlATTa iTaRiyathA thaiyaiththAL
thuNTamiTu chaNTiyaTi aNTarthozu thEththath

thoTarn^thavanaip paNikoNTa viTaN^kanathUr vinavil
maNTapamuN^ kOpuramum mALikaichU Likaiyum

maRaiyoliyum vizavoliyum maRukun^iRai veythik
kaNTavarkaN manaN^kavarum puNTarikap poykaik

kArikaiyAr kuTain^thATuN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.3
159 malaimaTan^thai viLaiyATi vaLaiyATu karaththAn

makizn^thavaLkaN puthaiththalumE valliruLAy ellA
ulakuTanRAn mUTaviruL OTumvakai n^eRRi

oRRaikkaN paTaiththukan^tha uththamanUr vinavil
alaiyaTain^tha punalperuki yAnaimarup piTaRi

akiloTuchan^ thun^thivarum arichilinRen karaimER
kalaiyaTain^thu kalikaTiyan^ thaNarOmap pukaiyAR

kaNamukilpOn RaNikiLaruN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.4
160 n^iRpAnuN^ kamalaththil iruppAnum muthalA

n^iRain^thamarar kuRain^thirappa n^inain^tharuLi yavarkkAy
veRpArvil aravun^AN eriyampAl viravAr

puramUnRum eriviththa vikirthanUr vinaviR
choRpAla poruTpAla churuthiyoru n^Ankun^

thOththiramum palachollith thuthiththiRaithan RiRaththE
kaRpAruN^ kETpAru mAyeN^kum n^ankAr

kalaipayilan^ thaNarvAzuN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.5
161 peRRimaiyon RaRiyAtha thakkanathu vELvip

perun^thEvar *chiran^thOLpal karaN^kaNpI Taziyach
cheRRumathik kalaichithaiyath thiruviralAR REyvith

tharuLperuku chivaperumAn chErtharumUr vinavil
theRRukoTi mullaiyoTu mallikaicheN pakamun^

thiraiporuthu varupunalchEr #arichilinRen karaimER
kaRRinan^an karumpinmuLai kaRikaRkak kaRavai

kamazkazun^Ir kavarkazanik kalayan^allUr kANE.

*echchanchiram, in^thiranROL, chUriyanpal, akkinithEvan
karam, pakan ennum peyaruLLa maRRoru chUriyankaN
ivai pITazin^thavai.

#viShNuvinAl chollappaTTuvan^thamaiyAl arichol
n^athiyenRu peyar. athu arichil ena maruviyirukkinRathu.
ithanaik kumpakONappurANaththiR kaNTukoLka.

7.16.6
162 ilaN^kaiyarkOn chirampaththO TirupathuthiN TOLum

iRRalaRa oRRaiviral veRpathanmE lUnRi
n^ilaN^kiLarn^Ir n^eruppoTukAR RAkAcha mAki

n^iRpanavum n^aTappanavAm n^inmalanUr vinaviR
palaN^kaLpala thiraiyun^thip parumaNipon koziththup

pAthirichan^ thakilinoTu kEthakaiyum parukik
kalaN^kupunal alampivarum arichilinRen karaimER

kayalukaLum vayalpuTaichUz kalayan^allUr kANE.

7.16.7
163 mAlayanuN^ kANpariya mAleriyAy n^imirn^thOn

vannimathi chennimichai vaiththavanmoyth thezun^tha
vElaiviTa muNTamaNi kaNTanviTai yUrum

vimalanumai yavaLOTu mEviyaUr vinaviR
chOlaimali kuyilkUvak kOlamayi lAlach

churumpoTuvaN Tichaimuralap pachuN^kiLichoR Ruthikkak
kAlaiyilum mAlaiyiluN^ kaTavuLaTi paNin^thu

kachin^thamanath thavarpayiluN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.8
164 porumpalama thuTaiyachuran thArakanaip poruthu

ponRuviththa poruLinaimun paTaiththukan^tha punithan
karumpuvilin malarvALik kAmanuTal vEvak

kanalviziththa kaNNuthalOn karuthumUr vinavil
irumpunalveN Tiraiperuki Elamila vaN^kam

irukaraiyum poruthalaikkum arichilinRen karaimER
karumpunaiveN muththarumpip ponmalarn^thu pavaLak

kavinkATTuN^ kaTipozilchUz kalayan^allUr kANE.

7.16.9
165 thaNkamalap poykaipuTai chUzn^thazakAr thalaththiR

RaTaN^koLperuN^ kOyilthaniR Rakkavakai yAlE
vaNkamalath thayanmunnAL vazipATu cheyya

makizn^tharuLi irun^thaparan maruviyaUr vinavil
veNkavari karumpIli vEN^kaiyoTu kON^kin

viraimalarum viravupunal arichilinRen karaimER
kaNkamukin pUmpALai mathuvAchaN^ kalan^tha

kamazthenRal pukun^thulavu kalayan^allUr kANE.

7.16.10
166 thaNpunalum veNmathiyun^ thAN^kiyacheny chaTaiyan

thAmaraiyOn thalaikalanAk kAmaramun pATi
uNpalikoN Tuzalparaman uRaiyumUr n^iRain^Ir

ozukupunal arichilinRen kalayan^allUr athanai
n^aNpuTaiya n^anchaTaiyan ichainyAni chiRuvan

n^AvalarkOn ArUran n^Avinn^ayan^ thuraichey
paNpayilum paththumivai paththicheythu n^iththam

pATavallA rallaloTu pAvamilar thAmE.

7.16.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - amirthakalain^Athar, thEviyAr - amirthavalliyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika