logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppachchilachchiramam

7.14 thiruppAchchilAchchirAmam
paN - thakkarAkam

thiruchchiRRampalam

134 vaiththanan thanakkE thalaiyumen nAvum

n^enychamum vanychamon RinRi
uyththanan thanakkE thiruvaTik kaTimai

uraiththakkAl uvamanE okkum
paiththapAm pArththOr kOvaNath thOTu

pAchchilAch chirAmaththem paramar
piththarE yoththOr n^achchila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.1
135 annaiyE ennEn aththanE ennEn

aTikaLE amaiyumen Rirun^thEn
ennaiyum oruvan uLanenRu karuthi

iRaiyiRai thiruvaruL kATTAy
annamAm poykai chUztharu pAchchi

lAchchirA maththuRai aTikaL
pinnaiyE aTiyArk karuLcheyva thAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.2
136 uRRapO thallAl uRuthiyai uNarEn

uLLamE amaiyumen Rirun^thEn
cheRRavar puramUn Reriyezach cheRRa

chenychaTai n^anychaTai kaNTar
aRRavark karuLchey pAchchilAch chirAmath

thaTikaLthA miyAthuchon nAlum
peRRapO thukan^thu peRAviTil ikazil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.3
137 n^Achchila pEchi n^amarpiRar enRu

n^anRuthI thenkilar maRROr
pUchchilai n^enychE ponviLai kazanip

puLLinany chilampumAm poykaip
pAchchilAch chirAmath thaTikaLen RivarthAm

palaraiyum ATkoLvar parin^thOr
pEchchilar onRaith tharavila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.4
138 varin^thaveny chilaiyAl an^tharath theyilai

vATTiya vakaiyina rEnum
purin^thaan^ n^ALE pukazthakka aTimai

pOkun^AL vIzun^A LAkip
parin^thavark karuLchey pAchchilAch chirAmath

thaTikaLthA miyAthuchon nAlum
pirin^thiRaip pOthiR pErvathE yAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.5
139 cheTiththavany cheyvAr chenRuzich chellEn

thIvinai cheRRiTu menRu
aTiththavam allAl Araiyum aRiyEn

Avathum aRivarem maTikaL
paTaiththalaich chUlam paRRiya kaiyar

pAchchilAch chirAmaththem paramar
piTiththaveN NIRE pUchuva thAnAl

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.6
140 kaiyathu kapAlaN^ kATuRai vAzkkai

kaTTaN^kam En^thiya kaiyar
meyyathu purin^Ul miLirumpun chaTaimEl

veNTiN^kaL chUTiya vikirthar
paiyara valkuR pAvaiya rATum

pAchchilAch chirAmaththem paramar
meyyarE oththOr poycheyva thAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.7
141 n^iNampaTum uTalai n^ilaimaiyen ROrEn

n^enychamE thanychamen Rirun^thEn
kaNampaTin^ thEththik kaN^kulum pakaluN^

karuththinAR kaithozu thezuvEn
paNampaTum aravam paRRiya kaiyar

pAchchilAch chirAmaththem paramar
piNampaTu kATTil ATuva thAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.8
142 kuzaiththuvan^ thOTik kUTuthi n^enychE

kuRREval n^AToRuny cheyvAn
izaiththan^AL kaTavAr anpila rEnum

emperu mAnenRep pOthum
azaiththavark karuLchey pAchchilAch chirAmath

thaTikaLthAm yAthuchon nAlum
pizaiththathu poRuththon RIkila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.9
143 thuNippaTum uTaiyuny chuNNaveN NIRun^

thORRamuny chin^thiththuk kANil
maNippaTu kaNTanai vAyinAR kURi

manaththinAR RoNTanEn n^inaivEn
paNippaTum aravam paRRiya kaiyar

pAchchilAch chirAmaththem paramar
piNippaTa ANTu paNippila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.10
144 orumaiyE allEn ezumaiyum aTiyEn

aTiyavark kaTiyanum AnEn
urimaiyAl uriyEn uLLamum urukum

oNmalarch chEvaTi kATTAy
arumaiyAm pukazArk karuLcheyum pAchchi

lAchchirA maththem maTikaL
perumaikaL pEchich chiRumaikaL cheyyil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.11
145 Echina alla ikazn^thana alla

emperu mAnenRep pOthum
pAyina pukazAn pAchchilAch chirAmath

thaTikaLai aTithozap pannAL
vAyinAR kURi manaththinAl n^inaivAn

vaLavayal n^AvalA rUran
pEchina pEchchaip poRukkila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.12


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - mARRaRivarathar, thEviyAr - pAlachun^thariyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika