logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram -Thiruththuraiyur


7.13 thiruththuRaiyUr
paN - thakkarAkam

thiruchchiRRampalam

123 malaiyAr aruvith thiraLmA maNiyun^thik
kulaiyArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAR
kalaiyAr alkuRkan niyarATun^ thuRaiyUrth
thalaivA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.1
124 maththam mathayAnai yinveN maruppun^thi
muththaN^ koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAR
paththar payinREththip paravun^ thuRaiyUr
aththA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.2
125 kan^thaN^ kamazkA rakilchan^ thanamun^thich
chen^thaN punalvan^ thizipeNNai vaTapAl
man^thi palamA n^aTamATun^ thuRaiyUr
en^thAy unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.3
126 arumpArn^ thanamal likaichaN pakanychATich
churumpArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
karumpAr mozikkan niyarATun^ thuRaiyUr
virumpA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.4
127 pATArn^ thanamAvum palAkka LunychATi
n^ATAra van^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
mATArn^ thanamALi kaichUzun^ thuRaiyUr
vETA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.5
128 maTTAr malarkkon Raiyumvanni yunychATi
moTTArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
koTTAT ToTupAT ToliyOvAth thuRaiyUrch
chiTTA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.6
129 mAthAr mayiRpIli yumveN Nuraiyun^thith
thAthArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
pOthArn^ thanapoykai kaLchUzun^ thuRaiyUr
n^AthA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.7
130 koyyA malarkkON^ koTuvEN^kai yunychATich
cheyyArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
maiyAr thaTaN^kaN NiyarATun^ thuRaiyUr
aiyA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.8
131 viNNArn^ thanamEkaN^ kaLn^inRu poziya
maNNArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
paNNAr mozippA vaiyarATun^ thuRaiyUr
aNNA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.9
132 mAvAyp piLan^thAnum malarmichai yAnum
AvA avarthETith thirin^thala man^thAr
pUvArn^ thanapoykai kaLchUzun^ thuRaiyUrth
thEvA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.
7.13.10
133 cheyyAr kamala malarn^Ava lUrmannan
kaiyAR RozuthEththap paTun^thuRai yUrmER
poyyAth thamizUran uraiththana vallAr
meyyE peRuvArkaL thavan^eRi thAnE.
7.13.11


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thuRaiyUrappar, thEviyAr - pUN^kOthaiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

ਸ਼੍ਰਿਇ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਹ੍ਟਕਂ - Kaalabhairavaashtakam

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram