logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunattuththokai

7.12 thirun^ATTuththokai
paN - in^thaLam

thiruchchiRRampalam

112 vIzak kAlanaik kAlkoTu pAyn^tha vilaN^kalAn
kUzai ERukan^ thAniTaN^ koNTathuN^ kOvalUr
thAzai yUrthaka TUrthakka LUrtharu mapuram
vAzai kAykkum vaLarmaru kaln^ATTu marukalE.
7.12.1
113 aNTath thaNTaththin appuRath thATum amuthanUr
thaNTan^ thOTTan^thaN TaN^kuRai thaNTalai yAlaN^kATu
kaNTal muNTalkaL chUzkazip pAlai kaTaRkarai
koNTal n^ATTukkoN TalkuRuk kain^ATTuk kuRukkaiyE.
7.12.2
114 mUla nUrmutha lAyamuk kaNNan muthalvanUr
n^Ala nUrn^arai ERukan^ thERiya n^ampanUr
kOla n^IRRankuR RAlaN^ kuraN^kaNin muTTamum
vEla nUrveRRi yUrveNNik kURRaththu veNNiyE.
7.12.3
115 thEN^kU run^thiruch chiRRam palamuny chirAppaLLi
pAN^kUr eN^kaL pirAnuRai yuN^kaTam pan^thuRai
pUN^kU rumpara manparany chOthi payilumUr
n^AN^kUr n^ATTun^AN^ kUrn^aRai yUrn^ATTu n^aRaiyUrE.
7.12.4
116 kuzalai venRa mozimaTa vALaiyOr kURanAm
mazalai yERRu maNALan iTan^thaTa mAlvaraik
kizavan kIzai vazippazai yARu kizaiyamum
mizalai n^ATTu mizalaiveN Nin^ATTu mizalaiyE.
7.12.5
117 thennUr kaimmaith thiruchchuzi yalthiruk kAnappEr
pannUr pukkuRai yumpara markkiTam pAyn^alam
ennUr eN^kaL pirAnuRai yun^thiruth thEvanUr
ponnUr n^ATTuppon nUrpuri chain^ATTup purichaiyE.
7.12.6
118 Iza n^ATTumA thOTTan^then nATTirA mEchchuram
chOza n^ATTuth thuruththin^eyth thAnan^ thirumalai
Azi yUrana n^ATTukkel lAmaNi yAkiya
kIzai yillara nArkkiTaN^ kiLLi kuTiyathE.
7.12.7
119 n^ALum n^annilan^ thenpanai yUrvaTa kanychanUr
n^ILa n^ILchaTai yAnn^ellik kAvu n^eTuN^kaLaN^
kALa kaNTan uRaiyum kaTaimuTi kaNTiyUr
vELAr n^ATTuvE LUrviLath thUrn^ATTu viLaththUrE.
7.12.8
120 thazalum mEniyan thaiyalOr pAkama marn^thavan
thozalun^ tholvinai thIrkkinRa chOthichOR RuththuRai
kazaluN^ kOvai yuTaiyavan kAthalik kummiTam
pazanam pAmpaNi pAmpuran^ thanychaithany chAkkaiyE.
7.12.9
121 maikoL kaNTaneN TOLanmuk kaNNan valanychuzi
paikoL vALara vATTith thiriyum paramanUr
cheyyil vALaikaL pAyn^thuka Lun^thirup punkUrn^an
Raiyan mEya pozilaNi AvaTu thuRaiyathE.
7.12.10
122 pENi n^ATatha niRRiri yumperu mAnRanai
ANai yAvaTi yArkaL thozappaTum Athiyai
n^ANi Uran vanappakai yappanvan RoNTanchol
pANi yAlivai yEththuvAr chErpara lOkamE.
7.12.11


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika