logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Jabali Upanishhad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Jabali Upanishad
  jaabaalyupanishhat.h

  jaabaalyupanishhadvedyapadatattvasvaruupakam.h .
  paaramaishvaryavibhava.n raamachandrapadaM bhaje .. 
  AUM aapyaayantu maamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH 
  shrotramatho balamindriyaaNi cha .. sarvaaNi sarvaM 
  brahmopanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa 
  brahma niraakarodaniraakaraNamastvaniraakaraNaM mestu 
  tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste mayi santu te mayi santu .. 
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. 
  hariH AUM .. atha hainaM bhagavanta.n jaabaaliM paippalaadiH 
  paprachchha bhagavanme bruuhi paramatattvarahasyam.h . ki.n
  tattva.n ko jiivaH kaH pashuH ka iishaH ko mokshopaaya iti .
  sa ta.n hovaacha saadhu pR^ishhTa.n sarva.n nivedayaami 
  yathaaj~naatamiti . punaH sa tamuvaacha kutastvayaa j~naatamiti .
  punaH sa tamuvaacha shhaDaananaaditi . punaH sa tamuvaacha 
  tenaatha kuto j~naatamiti . punaH sa tamuvaacha teneshaanaaditi . 
  punaH sa tamuvaacha katha.n tasmaattena j~naatamiti . punaH sa 
  tamuvaacha tadu[paasanaaditi . punaH sa tamuvaacha bhagavankR^ipayaa
  me sarahasya.n sarva.n nivedayeti . sa tena pR^ishhTaH sarva.n 
  nivedayaamaasa tattvam.h . pashupatiraha~NkaaraavishhTaH 
  sa.nsaarii jiivaH sa eva pashuH . sarvaj~naH pa~nchakR^ityasaMpannaH
  sarveshvara iishaH pashupatiH . ke pashava iti punaH sa tamuvaacha jiivaaH
  pashava uktaaH . tatpatitvaatpashupatiH . sa punasta.n hovaacha katha.n 
  jiivaaH pashava iti . katha.n tatpatiriti . sa tamuvaacha yathaa tR^iNaashino 
  vivekahiinaaH parapreshhyaaH kR^ishhyaadikarmasu niyuktaaH 
  sakaladuHkhasahaaH svasvaamibadhyamaanaa gavaadayaH pashavaH .
  yathaa tatsvaamina iva sarvaj~na iishaH pashupatiH . tajj~naana.n 
  kenopaayena jaayate . punaH sa tamuvaacha vibhuutidhaaraNaadeva . 
  tatprakaaraH kathamiti . kutrakutra dhaaryam.h . punaH sa tamuvaacha 
  sadyojaataadipa~nchabrahmamantrairbhasma sa.ngR^ihyaagniriti
  bhasmetyanenaabhimantrya maanastoka iti samuddhR^itya jalena
  sa.nsR^ijya tryaayupamiti shirolalaaTavakshaHskandheshhviti 
  tisR^ibhistryaayupaistriyambakaistisro rekhaaH prakurviita . 
  vratametachchhaambhava.n sarveshhu vedeshhu vedavaadibhiruktaM
  bhavati . tatsamaacharenmumukshurna punarbhavaaya . atha
  sanatkumaaraH pramaaNaM pR^ichchhati . tripuNDradhaaraNasya 
  tridhaH rekhaa aalalaaTaadaachakshushhoraabhruvormadhyatashcha .
  yaasya prathamaa rekhaa saa gaarhapatyashchaakaaro rajo bhuurlokaH
  svaatmaa kriyaashaktiH R^igvedaH praataHsavanaM prajaapatirdevo
  devateti . yaasya dvitiiyaa rekhaa saa dakshiNaagnirukaaraH 
  satvamantarikshamantaraatmaa chechchhaashaktiryajurvedo 
  maadhyandinasavana.n vishhNurdevo devateti . yaasya tR^itiiyaa rekhaa 
  saahavaniiyo makaarastamo dyaurlokaH paramaatmaa j~naanashaktiH 
  saamavedastR^itiiyasavanaM mahaadevo devateti tripuNDra.n bhasmanaa
  karoti . yo vidvaanbrahmachaarii gR^ihii vaanaprastho yatirvaa sa
  mahaapaatakopapaatakebhyaH puuto bhavati . sa sarvaandevaandhyaato 
  bhavati . sa sarveshhu tiirtheshhu snaato bhavati . sa sakalarudramantrajaapii 
  bhavati . na sa punaraavartate na sa punaraavartate .. iti . AUM satyamityupanishhat.h ..
  AUM aapyaayantu maamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH 
  shrotramatho balamindriyaaNi cha .. sarvaaNi sarvaM 
  brahmopanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa 
  brahma niraakarodaniraakaraNamastvaniraakaraNaM mestu 
  tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste mayi santu te mayi santu .. 
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. hariH AUM tatsat.h ..
  iti shriijaabaalyupanishhatsamaaptaa .. 

Related Content

Brihajjabala Upanishadham

Jabali Upanishat