logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppuvanam


7.11 thiruppUvaNam
paN - in^thaLam

thiruchchiRRampalam

104 thiruvuTai yArthiru mAlaya nAlum
uruvuTai yArumai yALaiyOr pAkam
parivuTai yAraTai vArvinai thIrkkum
purivuTai yAruRai pUvaNam IthO.
7.11.1
105 eNNi irun^thu kiTan^thu n^aTan^thum
aNNa lenAn^inai vArvinai thIrppAr
paNNichai yArmozi yArpalar pATap
puNNiya nAruRai pUvaNam IthO.
7.11.2
106 theLLiya pEypala pUthama vaRRoTu
n^aLLiruL n^aTTama thATal n^avinROr
puLLuva rAkuma varkkavar thAmum
puLLuva nAruRai pUvaNam IthO.
7.11.3
107 n^ilanuTai mAnmaRi kaiyathu theyvak
kanaluTai mAmazu En^thiyOr kaiyil
analuTai yAraza kArtharu chennip
punaluTai yAruRai pUvaNam IthO.
7.11.4
108 n^aTaiyuTai n^alleru thERuvar n^allAr
kaTaikaTai thORiTu minpali enpAr
thuTiyiTai n^anmaTa vALoTu mArpil
poTiyaNi vAruRai pUvaNam IthO.
7.11.5
109 minnanai yALthiru mEnivi LaN^kavOr
thannamar pAkama thAkiya chaN^karan
munninai yArpuram mUnReri yUTTiya
ponnanai yAnuRai pUvaNam IthO.
7.11.6
110 mikkiRai yEyavan thunmathi yAliTa
n^akkiRai yEvira lAliRa vUnRi
n^ekkiRai yEn^inai vArthani n^enycham
pukkuRai vAnuRai pUvaNam IthO.
7.11.7
  ippathikaththil 8,9-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina. 7.11.8-9
111 chIrin mikappoli yun^thirup pUvaNam
Ara viruppiTa mAuRai vAnRanai
Uran uraiththachon mAlaikaL paththivai
pAril uraippavar pAvam aRupparE.
7.11.10


iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pUvaNan^Athar, thEviyAr - minnAmpikaiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika