logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvarur - Thirumaniyaith Thiththikkun

6.29 thiruvArUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  290 thirumaNiyaith thiththikkun^ thEnaip pAlaith

  thIN^karumpin inchuvaiyaith theLin^tha thERaR
  kurumaNiyaik kuzalmon^thai thALam vINai 

  kokkaraiyin chachchariyin pANi yAnaip
  parumaNiyaip pavaLaththaip pachumpon muththaip

  paruppathaththi laruN^kalaththaip pAvan^ thIrkkum
  arumaNiyai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.1
  291 ponnEpOR RirumEni uTaiyAn Rannaip

  poN^kuveN NUlAnaip punithan Rannai
  minnAnai minniTaiyAL pAkan Rannai

  vEzaththi nurivirumpip pOrththAn Rannaith
  thannAnaith thannoppA rillA thAnaith

  thaththuvanai uththamanaith thazalpOl mEni
  annAnai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.2
  292 ERRAnai Ezulaku mAnAn Rannai

  EzkaTalu mEzmalaiyu mAnAn Rannaik
  kURRAnaik kURRa muthaiththAn Rannaik

  koTumazuvAL koNTathOr kaiyAn Rannaik
  kARRAnaith thIyAnai n^Iru mAkik

  kaTikamazum punchaTaimER kaN^kai veLLa
  ARRAnai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.3
  293 mun^thiya valvinaikaL thIrppAn Rannai

  mUvAtha mEnimuk kaNNi nAnaich
  chan^thiranum veN^kathiru mAyi nAnaich

  chaN^karanaich chaN^kak kuzaiyAn Rannai
  man^thiramum maRaipporuLu mAnAn Rannai

  maRumaiyu mimmaiyu mAnAn Rannai
  an^thiranai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.4
  294 piRan^eRiyAyp pITAkip pinynya kanumAyp

  piththanAyp paththar manaththi nuLLE
  uRan^eRiyAy OmamAy Imak kATTil

  Oripala viTan^aTTa mATi nAnaith
  thuRan^eRiyAyth thUpamAyth thORRa mAki

  n^ARRamAy n^anmalarmE luRaiyA n^inRa
  aRan^eRiyai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.5
  295 pazakiya valvinaikaL pARRu vAnaip

  pachupathiyaip pAvakanaip pAvan^ thIrkkuN^
  kuzakanaik kOLaravon RATTu vAnaik

  koTukoTTi koNTathOr kaiyAn Rannai
  vizavanai vIraTTa mEvi nAnai

  viNNavarka LEththi virumpu vAnai
  azakanai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.6
  296 chULA maNichEr muTiyAn Rannaich

  chuNNaveN NIRaNin^tha chOthi yAnaik
  kOLvA yarava machaiththAn Rannaik

  kolpuliththO lATaik kuzakan Rannai
  n^ALvAyum paththar manaththu LAnai

  n^ampanai n^akkanai mukka NAnai
  ALvAnai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.7
  297 muththinai maNithannai mANik kaththai

  mUvAtha kaRpakaththin kozun^thu thannaik
  koththinai vayiraththaik kollE RUrn^thu 

  kOLaravon RATTuN^ kuzakan Rannaip
  paththanaip paththar manaththu LAnaip

  parithipOR RirumEni uTaiyAn Rannai
  aththanai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.8
  298 paiyA TaravaN^kai yEn^thi nAnaip

  parithipOR RirumEnip pAln^IR RAnai
  n^eyyATu thirumEni n^imalan Rannai

  n^eRRimEl maRRorukaN n^iRaivith thAnaich
  cheyyAnaich chezumpavaLath thiraLop pAnaich

  chenychaTaimEl veNTiN^kaL chErththi nAnai
  aiyARu mEyAnai ArU rAnai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.9
  299 chIrAr muTipath thuTaiyAn Rannaith 

  thEchaziyath thiruviralAR chithaiya n^Ukkip
  pErAr perumai koTuththAn Rannaip

  peNNiraNTu mANumAy n^inRAn Rannaip
  pOrAr puraN^kaL puraLa n^URum 

  puNNiyanai veNNI RaNin^thAn Rannai
  ArAnai ArUri lammAn Rannai

  aRiyA thaTin^AyEn ayarththa vARE.

  6.29.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Aroor Pathikam (Meela adimai)