logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvarur - Nirrinaiyum Nerrime

6.28 thiruvArUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  279 n^IRRinaiyum n^eRRimE liTTAr pOlum

  n^IN^kAmE veLLelumpu pUNTAr pOluN^
  kARRinaiyuN^ kaTithAka n^aTan^thAr pOluN^

  kaNNinmER kaNNon RuTaiyAr pOluN^
  kURRinaiyuN^ kuraikazalA luthaiththAr pOluN^

  kolpuliththO lATaik kuzakar pOlum
  ARRinaiyuny chenychaTaimEl vaiththAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.1
  280 pariyathOr pAmparaimE lArththAr pOlum

  pAchupatham pArththaR kaLiththAr pOluN^
  kariyathOr kaLiRRurivai pOrththAr pOluN^

  kApAlaN^ kaTTaN^kak koTiyAr pOlum
  periyathOr malaivillA eythAr pOlum

  pErn^an^thi yennum peyarAr pOlum
  ariyathOr araNaN^ka LaTTAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.2
  281 thuNiyuTaiyar thOluTaiya renpAr pOlun^

  thUya thirumEnich chelvar pOlum
  piNiyuTaiya aTiyAraith thIrppAr pOlum

  pEchuvArk kellAm periyAr pOlum
  maNiyuTaiya mAn^Aka mArppAr pOlum

  vAchukimA n^ANAka vaiththAr pOlum
  aNiyuTaiya n^eTuvIthi n^aTappAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.3
  282 OTTakaththE UNAka ukan^thAr pOlum

  OruruvAyth thOnRi uyarn^thAr pOlum
  n^ATTakaththE n^aTaipalavum n^avinRAr pOlum

  nyAnap peruN^kaTaRkOr n^Athar pOluN^
  kATTakaththE ATa luTaiyAr pOluN^

  kAmaraN^kaL pATith thirivAr pOlum
  ATTakaththil Anain^ thukan^thAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.4
  283 Enath thiLamaruppup pUNTAr pOlum

  imaiyavarka LEththa irun^thAr pOluN^
  kAnakkal lARkIz n^izalAr pOluN^

  kaTaln^anycha muNTiruNTa kaNTar pOlum
  vAnath thiLamathichEr chaTaiyAr pOlum

  vAnkayilai veRpin makizn^thAr pOlum
  Anaththu munnezun^thAy n^inRAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.5
  284 kAmanaiyuN^ kariyAkak kAyn^thAr pOluN^

  kaTaln^anycha muNTiruNTa kaNTar pOluny
  chOmanaiyuny chenychaTaimEl vaiththAr pOluny

  chollAkich choRporuLAy n^inRAr pOlum
  n^Amanaiyum vEthaththAr thAmE pOlum

  n^aN^kaiyOr pAlmakizn^tha n^ampar pOlum
  Amanaiyun^ thirumuTiyAr thAmE pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.6
  285 muTiyAr mathiyaravam vaiththAr pOlum

  mUvulakun^ thAmEyAy n^inRAr pOluny
  cheTiyAr thalaippalikoN TuzalvAr pOluny

  chelkathi thAnkaNTa chivanAr pOluN^
  kaTiyArn^any chuNTiruNTa kaNTar pOluN^

  kaN^kALa vETak karuththar pOlum
  aTiyAr aTimai ukappAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.7
  286 in^thiraththai inithAka In^thAr pOlum

  imaiyavarkaL van^thiRainychu miRaivar pOluny
  chun^tharaththa poTithannaith thuthain^thAr pOlun^

  thUththUya thirumEnith thOnRal pOlum
  man^thiraththai manaththuLLE vaiththAr pOlum

  mAn^Akam n^ANAka vaLaiththAr pOlum
  an^thiraththE aNiyAn^any chuNTAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.8
  287 piNTaththaik kAkkum pirAnAr pOlum

  piRavi yiRavi ilAthAr pOlum
  muNTaththu mukkaN NuTaiyAr pOlum

  muzun^IRu pUchu muthalvar pOluN^
  kaNTath thiRaiyE kaRuththAr pOluN^

  kALaththi kArONam mEyAr pOlum
  aNTaththuk kappuRamAy n^inRAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.9
  288 orukAlath thonRAki n^inRAr pOlum

  Uzi palakaN Tirun^thAr pOlum
  perukAmE veLLan^ thavirththAr pOlum

  piRappiTumpai chAkkATon RillAr pOlum
  urukAthAr uLLaththu n^illAr pOlum

  ukappArtham manaththenRum n^IN^kAr pOlum
  arukAka van^thennai anycha lenpAr

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.10
  289 n^anRAka n^aTaipalavum n^avinRAr pOlum

  nyAnap peruN^kaTaRkOr n^Athar pOluN^
  konRAkik konRathon RuNTAr pOluN^

  kOLarakkar kOnRalaikaL kuRaiththAr pOluny
  chenRAr thiripuraN^ka LeythAr pOlun^

  thichaiyanaiththu mAyanaiththu mAnAr pOlum
  anRAkil Ayiram pErAr pOlum

  aNiyArUrth thirumUlath thAna nArE.

  6.28.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Aroor Pathikam (Meela adimai)