logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Jabala Upanishhad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Jabala Upanishad
  jaabaalopanishhat.h

  jaabaalopanishhatkhyaata.n sa.nnyaasaj~naanagocharam.h .
  vastutastraipadaM brahma svamaatramavashishhyate ..
  AUM puurNamadaH puurNamidaM puurNaat puurNamudachyate .
  puurNasya puurNamaadaaya puurNamevaavashishhyate ..
  AUM  shaantiH  shaantiH  shaantiH ..
  AUM bR^ihaspatiruvaacha yaaj~navalkya.n yadanu kurukshetra.n
  devaanaa.n devayajana.n sarveshhaaM bhuutaanaaM brahmasadanam.h .
  avimukta.n vai kurukshetra.n devaanaa.n devayajana.n sarveshhaaM
  bhuutaanaaM brahmasadanam.h .
  tasmaadyatra kvachana gachchhati tadeva manyeta tadavimuktameva .
  ida.n vai kurukshetra.n devaanaa.n devayajana.n sarveshhaaM
  bhuutaanaaM brahmasadanam.h ..
  atra hi jantoH praaNeshhuutkramamaaNeshhu rudrastaarakaM brahma
  vyaachashhTe yenaasaavamR^itii bhuutvaa mokshii bhavati
  tasmaadavimuktameva nishheveta avimukta.n na
  vimu~nchedevamevaitadyaaj~navalkyaH .. 1..
  
  atha hainamatriH paprachchha yaaj~navalkya.n ya eshho.ananto.avyakta
  aatmaa ta.n kathamaha.n vijaaniiyaamiti ..
  sa hovaacha yaaj~navalkyaH so.avimukta upaasyo ya
  eshho.ananto.avyakta aatmaa so.avimukte pratishhThita iti ..
  so.avimuktaH kasminpratishhThita iti . varaNaayaa.n naashyaa.n cha
  madhye pratishhThita iti ..
  kaa vai varaNaa kaa cha naashiiti .
  sarvaanindriyakR^itaandoshhaanvaarayatiiti tena varaNaa bhavati ..
  sarvaanindriyakR^itaanpaapaannaashayatiiti tena naashii bhavatiiti ..
  katama.n chaasya sthaanaM bhavatiiti . bhruvorghraaNasya cha yaH
  sandhiH sa eshha dyaurlokasya parasya cha sandhirbhavatiiti . etadvai
  sandhi.n sandhyaaM brahmavida upaasata iti . so.avimukta upaasya iti
  . so.avimukta.n j~naanamaachashhTe . yo vaitadeva.n vedeti .. 2..
  
  atha hainaM brahmachaariNa uuchuH ki.n japyenaamR^itatvaM bruuhiiti ..
  sa hovaacha yaaj~navalkyaH . shatarudriyeNetyetaanyeva ha vaa
  amR^itasya naamaani ..
  etairha vaa amR^ito bhavatiiti evamevaitadyaaj~navalkyaH .. 3..
  
  atha haina.n janako vaideho yaaj~navalkyamupasametyovaacha
  bhagavansa.nnyaasaM bruuhiiti . sa hovaacha yaaj~navalkyaH .
  brahmacharyaM parisamaapya gR^ihii bhavet.h . gR^ihii bhuutvaa vanii
  bhavet.h . vanii bhuutvaa pravrajet.h . yadi vetarathaa
  brahmacharyaadeva pravrajedgR^ihaadvaa vanaadvaa ..
  atha punaravratii vaa vratii vaa snaatako vaa.asnaatako
  votsannagniko vaa yadahareva virajettadahareva pravrajet.h .
  taddhaike praajaapatyaameveshhTi,n kurvanti . tadu tathaa na
  kuryaadaagneyiimeva kuryaat.h ..
  agnirha vai praaNaH praaNameva tathaa karoti ..
  traidhaataviiyaameva kuryaat.h . etayaiva trayo dhaatavo yaduta
  sattva.n rajastama iti ..
  aya.n te yonirR^itvijo yato jaataH praaNaadarochathaaH . taM
  praaNa.n jaanannagna aarohaathaa no vardhaya rayim.h . ityanena
  mantreNaagnimaajighret.h ..
  eshha ha vaa agneryoniryaH praaNaH praaNa.n gachchha
  svaahetyevamevaitadaaha ..
  graamaadagnimaahR^itya puurvadagnimaaghraapayet.h ..
  yadyagni.n na vindedapsu juhuyaat.h . aapo vai sarvaa devataaH
  sarvaabhyo devataabhyo juhomi svaaheti hutvodhR^itya
  praashniiyaatsaajya.n haviranaamayaM mokshamantraH trayyaiva.n
  vadet.h . etadbrahmaitadupaasitavyam.h . evamevaitadbhagavanniti vai
  yaaj~navalkyaH .. 4..
  
  atha hainamatriH paprachchha yaaj~navalkyaM pR^ichchhaami tvaa
  yaaj~navalkya ayaj~nopaviiti kathaM braahmaNa iti . sa hovaacha
  yaaj~navalkyaH . idamevaasya tadyaj~nopaviita.n ya aatmaapaH
  praashyaachamyaaya.n vidhiH parivraajakaanaam.h . viiraadhvaane vaa
  anaashake vaa apaaM praveshe vaa agnipraveshe vaa mahaaprasthaane vaa
  . atha parivraaDvivarNavaasaa muNDo.aparigrahaH shuchiradrohii
  bhaikshaNo brahmabhuuyaaya bhavatiiti . yadyaaturaH syaanmanasaa
  vaachaa sa.nnyaset.h . eshha panthaa brahmaNaa haanuvittastenaiti
  sa.nnyaasii brahmavidityevamevaishha bhagavanyaaj~navalkya .. 5..
  
  tatra
  paramaha.nsaanaamasa.nvartakaaruNishvetaketudurvaasaR^ibhunidaaghajaDa
  bharatadattaatreyaraivataka##-##
  prabhR^itayo.avyaktali~Ngaa avyaktaachaaraa anunmattaa
  unmattavadaacharantastridaNDa.n kamaNDalu.n shikyaM paatra.n
  jalapavitra.n shikhaa.n yaj~nopaviita.n cha ityetatsarvaM
  bhuuHsvaahetyapsu parityajyaatmaanamanvichchhet.h ..
  yathaa jaataruupadharo nirgrantho nishhparigrahastattadbrahmamaarge
  samyaksaMpannaH shuddhamaanasaH praaNasandhaaraNaartha.n
  yathoktakaale vimukto bhaikshamaacharannudarapaatreNa
  laabhaalaabhayoH samo bhuutvaa
  shuunyaagaaradevagR^ihatR^iNakuuTavalmiikavR^ikshamuulakulaalashaalaag
  nihotragR^ihanadiipulinagirikuharakandarakoTaranirjharasthaNDileshhu
  teshhvaniketavaasya prayatno nirmamaH
  shukladhyaanaparaayaNo.adhyaatmanishhTho.ashubhakarma##-##
  nirmuulanaparaH sa.nnyaasena dehatyaaga.n karoti sa paramaha.nso
  naama paramaha.nso naameti .. 6..
  
  AUM puurNamada iti shaantiH ..
  
  ityatharvavediiyaa jaabaalopanishhatsamaaptaa ..
  
 •  

Related Content

Brihajjabala Upanishadham

jabala darshana upanishad

Rudraksha Jabala Upanishad

Bhasmajabala Upanishadam

Jabala Upanishat